A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
A-ADC
ade-aga
agl-akr
aks-alb
ald-alo
alt-ami
amn-ane
ang-anto
antr-arr
Art-avk
Avo-Azo

 

 

Avo-Azo

Avogadrovo število (Avogadro's number; Avogadro'sche Zahl) je število atomov (6.025 x 1023) v gramu atomske mase nekega elementa, oziroma število molekul v gramu molekularne mase neke snovi.

avtarkični geni (autarchic genes; autarche Gene) so geni v mozaičnih organizmih, ki jim genetski produkti iz sosednjih tkiv ne morejo preprečiti fenotipične manifestacije, medtem ko hiparkične gene na ta način inhibirajo.

avtofagosom (autophagic vacuole; Autophagosom) je velik *lizosom, ki se prebavi sam in ki ima lastne *mitohondrije ter druge celične *organele.

avtogamija (pri parameciju) (autogamy in Paramecium; Autogamie beim Pantoffeltierchen) je proces *samooplodnje, ki omogoča ohranitev *homozigotnosti. Dva mikronukleusa se *mejotično delita, od osmih nastalih nukleusov ostane en sam, vsi drugi (7) degenerirajo. Ta *haploidni nukleus se mitotično deli, nakar se po dva združita. Iz združenih nukleusov se nato razvijejo *mikro- in makronukleusi paramecija. Avtogamija predstavlja ekstremno obliko paritve v sorodstvu.

avtogena regulacija (autogenous control; Selbstregulation), tudi samoregulacija, je reguliranje ekspresije genov s pomočjo njihovih lastnih produktov. Inhibiranje ekspresije je negativna, pospeševanje ekspresije pa pozitivna avtogena regulacija. Pri E. coli na primer “Ara C protein” (regulacijski faktor za arabinoza operon) uravnava (regulira) lastno sintezo z vezavo na Ara C *promotor.

avtogena presaditev (autograft; autogene Transplantation) je presaditev (transplantacija) koščka *tkiva z enega mesta na drugo mesto istega osebka.

avtohton (autochthonous; autochton) – pomeni pripadajoč speciesu, ki je nastal v kraju, kjer je doma.

avtoimuna bolezen (autoimmune disease; Autoimmun-Erkrankung) je patološko stanje kot posledica *imunega odgovora (reakcije) nekega organizma na lastne celice ali tkiva; posledica je lahko *humoralna imunost zaradi antiteles ali celično posredovana imunost (reakcija T-celic). Glej: artritis.

avtoimunost (autoimmunity; Autoimmunität) je stanje, povzročeno z *avtoimuno boleznijo.

avtokataliza (autocatalysis; Autokatalyse) je pospeševanje neke reakcije z njenim lastnim proizvodom.

avtoklav (autoclave; Autoklav) je posoda za sterilizacijo pribora ali drugih materialov običajno s pomočjo pare pod visokim pritiskom.

avtologen (autologous; autolog) se nanaša na presadek (transplantat) z enega na drugo mesto na istem osebku.

avtomimikrija (automimicry; Selbstmimikrie) je pojav, da nek species kaže *polimorfizem glede užitnosti z ozirom na njegove naravne sovražnike. Tako na primer samica metulja po imenu monarh (Danaus plexippus ali D.menippe) leže jajčeca na različne rastline. Ličinke, ki se hranijo s sokom (mlečkom) nekaterih rastlin, postanejo na ta način toksične za ptice in postanejo torej neužitne. Taki neužitni metulji zaščitijo svoje vrstnike, ki so sicer številčnejši in užitni, naravni sovražniki pa tega ne morejo razlikovati.

avtomutagena snov (automutagen; Automutagen) je kemična spojina, ki nastaja kot metabolni produkt v organizmu in deluje nanj mutageno.

avtonomni (samodejni) kontrolni element (autonomous controlling element; autonomes Kontrollelement) je genetsko aktivna substanca, ki deluje kot receptor in regulator, se pripoji k nekemu genu in ga spremeni v *nestabilni mutant, t.j. mutant, ki se spremeni zopet v prvotni gen, čim ga kontrolni element zapusti (*povratna mutacija).

avtopoliploid (autopolyploid; Autopolyploid) je *poliploid, ki je nastal z razmnožitvijo lastnega celotnega osnovnega števila kromosomov.

avtoradiografija DNK vlaken (DNA fiber autoradiography; DNA-Faser-Autoradiographie) je postopek avtoradiografije pod svetlobnim mikroskopom z radioaktivnim timidinom markiranih DNK molekul na membranskem filtru. S to tehniko je možno slediti DNK replikaciji.

avtoradiogram (autoradiograph; Autoradigramm) je fotografska slika, ki kaže položaj radioaktivnih snovi v *tkivu, ki jo dobimo po posebnem postopku s pomočjo rentgenskih aparatov. Postopku pravimo radiografija in služi za dokazovanje prisotnosti radioaktivno označenih (markiranih) molekul v tkivih in spojinah.

avtoseksiranje (autosexing; Autosexing) pomeni uporabo spolno vezanih genov z jasnim fenotipičnim učinkom ali ekspresijo, kar omogoča ločevanje spola po zunanjosti mladičev, predno nastopijo razlike v pogledu zunanjih spolnih znakov. Avtoseksiranje se v praksi uporablja najbolj pogosto pri sviloprejki in pri kokoših.

avtoselekcija (autoselection; Autoselection) je proces, pri katerem frekvenca nekega genetskega elementa v populaciji narašča zaradi načina njegovega prenosa in ne zaradi izboljšanja plodnosti ali vitalnosti.

avtosom (autosome; Autosom) se imenuje vsak kromosom razen spolnih kromosomov.

avtotetraploid (autotetraploid; autotetraploid) je *avtopoliploid, ki ima po štiri kromosome osnovnega vzorca, odnosno štiri *genome. Glede na gene, ki jih poseduje in ki so v dveh alelnih oblikah A in a, je za tak tetraploid 5 možnosti: AAAA (četverni), AAAa (trojni), AAaa (dvojni), Aaaa (enojni) in aaaa (ničelni genotipični razred).

avtotrofen (autotroph; autotroph) je mikroorganizem, ki lahko sam tvori makromolekule in dobiva energijo iz enostavnih, anorganskih molekul, kot sta na pr. amonijak in ogljikov dvokis.

avtozigot (autozygote; Autozygote) je individuum, ki je *homozigot na določenem *lokusu in sta gena skladna zaradi porekla, torej oba izhajata iz istega gena skupnega prednika.

5-azacitidin (5-azacytidine; 5-Azacytidin) je analog citidina, v katerem je dušik na 5.mestu zamenjan pri *citozinu z ogljikom. Analog vgradijo v nanovo sintetizirano DNK, ki jo demetilirajo (submetilirajo). Ker je zmanjšano število metilnih skupin v genih povezano z njihovo transkripcijsko aktivnostjo, uporabljajo 5-azacitidin za aktiviranje določenih genov. Na primer pacienti, ki dobivajo ta analog, lahko prično sintetizirati fetalni hemoglobin, ker se aktivira gen za g hemoglobin. Glej: hemoglobin, geni za hemoglobin.

azagvanin (azaguanine; Azaguanin) je *analog *purina.

azaserin (azaserine; Azaserin) je *antibiotik, ki inhibira biosintezo purina in povzroča zaradi tega *kromosomske aberacije.

azatiopren (azathioprene; Azathipren) je *imuno-supresivno (zaviralno) sredstvo.

azauracil (azauracil; Azauracil) je *analog *pirimidina.

aziridinski mutagen (aziridine mutagen; Aziridin-Mutagen) je mutagena alkilirajoča snov, ki ima aziridinilne skupine.

azoospermija (azoospermia; Azoospermie) je pojav, da v *ejakulatu ni gibljivih semenčic.

Azotobacter je rod nesimbiotskih bakterij, ki fiksirajo dušik. Glej: rhizobium.