A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
p-pap
par-pas
Pat-pEM
pen-per
pes-Pis
pit-pla
ple-pod
pog-pola
poli-polo
polp-pos
pot-pra
prec-prem
pren-Prim
prin-prol
prom-prote
proti-psi
Pso-Py

 

 

p-pap

p je okrajšava, ki se uporablja za več namenov in pomeni: (1) plazmid (na primer pBR322); (2) proton; (3) krajši krak kromosoma; (4) molekulo fosforne kisline (na primer ppGpp)

P pomeni (1) element fosfor; (2) fosfat (na primer ADP, ATP); (3) verjetnost (v statistiki); (4) simbol za propardin (v imunologiji komponenta komplementa).

P1 pomeni generacijo staršev F1 ali starše prve filialne generacije. Včasih naletimo na označbe P2 za stare starše, P3 za prastarše itd. (Bateson in Saunders, 1902).

32P je radioaktivni izotop fosfora, ki ga uporabljajo za označevanje nukleinskih kislin. Oddaja beta delce in ima razpolovno dobo 14,3 dni.

Pi je znak za organski fosfat.

p.a. = pro analysi (A.(nalitical) R.(eagent)), reagent za kemično analizo.

PACE (programmable autonomously controlled electrode) je drag sistem pulzne elektroforeze, ki je povezan z računalniškim vodenjem za izbiro optimalnega kota. Glej pulzna elektroforeza. (Lai in sod., 1989).

Paeonia californica je kalifornijska potonika (peony, Pfingstrose), vrsta, pri kateri so ugotovili naravne translokacijske komplekse.

PAF (platelet activating factor; Trombozyten aktiviernde Faktor) je okrajšava za 1-0-heksadecil-2-acetil-sn-glicero-3-fosforilholin, ki je aktivator za mnoge funkcije levkocitov in ne samo trombocitov (platelets).

PAGE ( polyacryl-amid-gel-elctrophoresis) je okrajšava za elektroforezo v poliakrilamidnem gelu.

pahiten (pachynema; Pachytän), glej mejoza. (v.Winiwater, 1900; Gregorie, 1907).

pahitenska DNK (pachytene DNA; Pachytän-DNA) je DNK, ki se sintetizira v pahitenu mejoze, kot izdelek sinteze pri reparaturni replikaciji DNK. Sinteza poteka istočasno z genetsko rekombinacijo. (Hotta in Stern, 1971).

pahitenska majhna jedrna DNK (pachytene small nuclear DNA; pachytene-small-nuclear DNA), okrajšava PsnDNA; je zmerno repetitivna sekvenca DNK, ki je podlaga za specifično endonukleazo v mejozi in ki v zgodnjem pahitenu (zigotenu) omogoča nastajanje *pahitenske DNK. PsnDNA daje posebno vrsto RNK molekul, dolge so okrog 125 nukleotidov, ki se imenujejo pahitenska majhna jedrna RNK (PsnRNA). (Hotta in Stern 1971 in 1984).

pakiranje bakteriofagov (bacteriophage packaging; Bakteriophagen-Verpackung) je vcepitev *rekombinantne DNK bakteriofaga lambda v E.coli, v njej se podvaja in napravi *kapside v obliki ploščic (plaque) bakteriofagnih delcev.

paleocen (Paleocene; Paläozän) je najstarejša doba v terciaru, ki je trajala od 55 do 65 milijonov let pred današnjim časom.

paleolitik (Paleolithic; Paläolithikum) je predzgodovinska doba, starejša kamena doba, v kateri so ljudje uporabljali kamenje za izdelavo orodja. Hrane še niso pridelovali, nabirali so jo in lovili. Paleolitik je trajal od 10.000 do 500.000 let pred današnjim časom, ki pričenja z neolitikom.

paleozoik (Paleozoic; Paläozoikum) je stari zemeljski vek, ki sledi praveku in je trajal od 230 do 270 milijonov let pred današnjim časom. To je vek nevretenčarjev.

palindrom (palindrome; Palindrom) je zaporedje parov dezoksiribonukleinskih baz, ki se v smeri 5' proti 3' berejo enako na komplementarnih trakovih. To so invertirana zaporedja v tandem obliki in služijo kot *razpoznavna mesta za restrikcijske endonukleaze, RNK polimeraze in druge encime. Besedni palindrom v slovenščini je "perica reže raci rep", v latinščini jih je veliko, na primer "Roma tibi ibit amor" ali "sator arepo tenet opera rotas”.
Primer:
5' AATGCGCATT 3'
3' TTACGCGTAA 5'

palingeneza (palingenesis; Palingenese) je rekapitulacija lastnosti prednikov v času embrionalnega razvoja. (Haeckel, 1874).

palinologija (palynology; Palynologie) je proučevanje živečih in fosilnih spor, pelodnih zrnc (cvetnega prahu) in drugih mikroskopskih reprodukcijskih delcev.

palmitinska kislina (palmitic acid; Palmitinsäure), C16H32O2, je v naravi poleg stearinske najpogosteje zastopana maščobna kislina.

Pan je rod, ki obsega šimpanze in gorile.

Pangrellus redivivus je nematoda, pomembna za študij razvojne genetike. Od*Caenorhabditis elegans se razlikuje po tem, da so samci XO in samice XX tipa.

Panama je pasma ovc.

pandemija (pandemy; Pandemie) je epidemija, ki se pojavi v različnih krajih na svetu.

pangeneza (pangenesis; Pangenesis) je zgrešena teorija o dedovanju, po kateri naj bi majhni delci "pangeni" iz posameznih delov telesa sodelovali pri nastanku gamet in tako omogočili prenos lastnosti od staršev na potomstvo. Zanimivo je, da je v to teorijo verjel celo Darwin.

pankreocimin (pancreozymin; Cholecystokinin) tudi holecistokinin, je hormon, ki ga izloča dvanajstnik (duodenum) in ki vzpodbuja izločanje encimov trebušne žleze slinavke (pankreasa).

panmiksija (panmixis; Panmixie) pomeni naključno paritev v neki populaciji. (Weismann, 1895).

panmiktični indeks (panmictic index; panmiktischer Index), okrajšava P, je merilo za relativno heterozigotnost: 1 - P = F, kjer je F koeficient sorodstvene reje po Wrightu. (Wright, 1943).

P-antigen (P-antigen; P-Antigen) je antigena determinanta na površini človeških krvničk, ki reagira z Donath-Landsteiner antitelesom. Pomembna je pri odkrivanju nekaterih bolezni (npr. terciarni sifilis).

pantotenova kislina (pantothenic acid; Pantothensäure) je v vodi topen vitamin, sestavina koencima A.

papain (papain; Papain) je proteoličen encim, ki so ga izolirali iz mlečka sadeža drevesa papaja (Carica papaya).

papilom (papilloma; Papillom) je benigen kožni izrastek, neoplazma, bradavica.

papirna kromatografija (paper chromatography; Papier-Chromatographie) je metoda ločevanja naravnih sestavin na filter-papirju. Je starejši postopek, ki ni preveč natančen.

papovavirus (papovavirus; Papovavirus) je skupina DNK virusov z ikozaedrično kapsido. Nekateri med njimi povzročajo tumorje, odnosno papilome pri kuncih, govedu, konjih, psih in pri človeku. Semkaj sodi tudi polioma virus, ki pri odraslih miših (iz katerih je bil izoliran) sicer ne povzroča bolezni, če pa ga injicirajo v novorojene miške ali druge glodalce, povzroča tumorje različnih vrst. Odtod tudi njegovo ime.