A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
p-pap
par-pas
Pat-pEM
pen-per
pes-Pis
pit-pla
ple-pod
pog-pola
poli-polo
polp-pos
pot-pra
prec-prem
pren-Prim
prin-prol
prom-prote
proti-psi
Pso-Py

 

 

pren-Prim

prenašalec (vehicle; Klonierungsvehikel) je *plazmid ali *bakteriofag, ki ima funkcionalno replikacijsko mesto, genetski označevalec (marker), ki omogoča njegovo razpoznavo in ki ga uporabljamo za prenos tujih genov v neko celico, še posebej pri DNK-rekombinacijskih poizkusih. Glej vektor.

prenašalna RNK (transfer RNA; Transfer-RNA), okrajšava tRNK, je molekula RNK, ki prinese aminokislino v nastajajočo polipeptidno verigo v procesu *translacije ali prevajanja. tRNK molekule so med najmanjšimi biološko aktivnimi nukleinskimi kislinami. Tako ima na primer alanin-tRNK iz kvasovke 77 nukleotidov, ki so zviti v obliki deteljice s pomočjo karakteristične paritve baz G s C in A z U. Vsaka tRNK pripne aminokislino na 3’ konec, kjer ima terminalno adenilno kislino, ki ji sledita dve citidilni kislini. Razpoznavno mesto za tRNK sintetazo je verjetno v vratnem delu dihidrouridinske zanke. Na 5’ koncu je vselej terminalna gvanilna kislina; poleg tega ima tRNK tudi nekatere purinske in pirimidinske baze, ki jih v drugih RNK molekulah ne najdemo. Med temi bazami so psevdouridinska kislina (y), ribotimidilna (T), dihidrouridilna (Ud), metilgvanilna (Gm), dimetilgvanilna (Gd), inozinska (I), metilinozinska (Im) in druge. Na eni izmed pentelj se nahaja antikodon, določitveno mesto za aminokislino. (Hoagland in sod., 1957).

prenašalna veriga elektronov (electron transport chain; Elektronentransportkette) je skupina molekul v *mitohondrijih, ki delujejo kot akceptorji vodika in elektronov za njihov prenos od nekega substrata do O2. Pri tem dobljena energija se uporabi za fosforiliranje ADP. Glej citokromski sistem.

prenos genov s posredovanjem DNK (DNA-mediated gene transfer; DNA-vermittelte Gene-Transfer) je vnos novih genetskih informacij v celično kulturo (živalskih ali rastlinskih celic) s pomočjo očiščene DNK ali z *DNK transfekcijo. To je običajen način za spreminjanje evkariontskih celic s specifičnimi geni.

prenos jedra (nuclear transfer; Kerntransfer) se imenuje injiciranje diploidnega jedra iz somatske celice v jajčno celico, ki smo ji poprej uničili njeno jedro z namenom, da bi se razvil osebek z značilnostmi darovalca somatskega jedra. Uspeh je odvisen od sposobnosti implantiranega nukleusa. Nekaj uspešnih prenosov je znanih pri sesalcih, večji uspeh so imeli v preteklosti pri dvoživkah (*amfibijah), kot so Rana pipiens, Xenopus laevis in druge.

prenos spola (sexduction; Sexduction) je proces, pri katerem se prenese fragment genetskega materiala s spolnim ali plodnostnim F – faktorjem iz ene bakterije v drugo. Glej F faktor.

presadek (graft; Transplantat), tudi transplantat, je navadno majhen kos rastlinskega ali živalskega tkiva, ki ga vnesemo, nanesemo, vcepimo (implantiramo) v (na) nek organizem ali prenesemo iz enega dela telesa na drug del telesa.

preskakovanje po kromosomu (chromosome jumping; Springen auf dem Chromosom), glej prečesanje kromosoma.

preskočni geni (jumping genes; springende Gene) so premične genetske enote, kot so na primer insercijski elementi in *transposoni.

presnova, glej metabolizem.

prezens-absens hipoteza (presence and absence theory; Präsens-Absens-Hypothese) pravi, da dominanca pomeni prisotnost gena, recesivnost pa njegovo odsotnost. Že pred časom so to hipotezo ovrgli.

prezgodaj kondenzirani kromosomi (prematurely condensed chromosomes; vorzeitig kondensierte Cromosomen) so interfazni kromosomi, ki jih eksperimentalno prisilimo k hitremu kondenziranju do metafazne velikosti. To dosežemo s fuzijo celice v interfazi s celico v mitozi in na ta način prisilimo interfazno celico, da preide v mitozo, v kateri so kromosomi skrajšani. (Johnson in Rao, 1970).

prezgodnja iniciacija (premature initiation; vorzeitige Initiation) je začetek *replikacije, do katerega pride, predno je prejšnja zaključena. Ta pojav opažajo pri bakterijah, ki rastejo v kompleksnem prehranjevalnem mediju in pri nekaterih vrstah fagov, ki zelo hitro izdelujejo kopije.

prezigotni izolacijski mehanizem (prezygotic isolation mechanism; präzygotischer Isolations-mechanismus) se imenujejo činitelji (okoliški, časovni, etološki), ki preprečujejo ploditev med genetsko različnimi speciesi ali populacijami.

Pribnow boks (Pribnow box; Pribnow-Box) se tako imenuje po Davidu Pribnowu in je del DNK v smeri navzgor od začetka strukturnih genov pri prokariontih, na katerega se veže sigma-podenota RNK polimeraze. Ta del je dolg 6 bp, ki jih sestavljajo navadno nukleotidi TATAAT.

pridobljene lastnosti (acquired characters; erworbene Merkmale), glej *Weismanizem.

prikrita mRNK (masked mRNA; maskierte mRNA) je mRNK, ki utegne biti vskladiščena v velikih količinah in na nek način inaktivirana ter s tem zaščitena pred *nukleazami. Na tak način skladiščijo mRNK na primer morski ježki.

prilagajanje antigena (antigenic modulation; Antigen-Modulation) nastane kot posledica prisotnosti homolognih antiteles, ki preprečijo delovanje *antigenov na površini celic.

priležni trak (lagging strand; folgender Strang) je trak DNK, ki se sintetizira diskontinuirano pri odpiranju "replikacijskih vilic" na osnovi vezave *Okazaki fragmentov. Glej vodilni trak.

primarna kultura (primary culture; Primärkultur) je začetna kultura celic ali tkiva, narejena po odvzemu iz organizma.

primarna spolna lastnost (primary sexual character; primäres Geschlechtsmerkmal) je funkcionalni spolni organ (ovarij ali testes), ki izdeluje gamete.

primarni transkript (primary transcript; Primärtranscript) je RNK molekula, kot je prepisana iz DNK. V celicah evkariontov obsega primarni transkript *introne in *eksone.

primarno nerazdvajanje (primary nondisjunction; primäre Nondisjunction) je nerazdvajaje spolnih kromosomov pri diploidnih organizmih z XX in XY določevanja spola. Posledica nerazdvajanja pri homogametnem spolu so gamete z dvema X in nobenim spolnim kromosomom; pri heterogametnem pa v prvi mejozi daje gamete z X, z Y ali brez spolnega kromosoma, v drugi mejozi pa gamete XX, YY ali brez.

primat (primate; Primate) je sesalec, pripadnik reda Primata, v katerega spadajo ljudje in opice.

primaza (primase; Primase) je pri E.coli produkt "dnaG" gena, ki je odgovoren za sintezo začetnega fragmenta v *priležnem traku pri diskontinuirani replikaciji DNK. Primaza je RNK-primer, ki se nato podaljša z DNK polimerazo III. V E.coli je primaza polipeptid 60 d; ne inhibira je *rifampicin (za razliko od RNK polimeraze), lahko polimerizira dezoksiribonukleotide in ribonukleotide in vitro. (Lark, 1972; Rowen in Kornberg, 1978).

primed cell je angleški izraz za celico z izkušnjo (=izkušena celica). To so limfociti, ki so bili že poprej v stiku z antigenom.

primer (izg. prajmer) je angleška beseda, ki se na splošno uporablja v genetiki za vsako oligonukleotidno sekvenco, ki daje po hibridizaciji z enojnim trakom nukleinske kisline kratek, dvovijačni delček s prosto OH skupino na 3' koncu, kar omogoča delovanje DNK polimerazi ali reverzni transkriptazi za začetek (iniciacijo) sinteze, torej tudi za replikacijo.

primer DNK (primer DNA; DNA-Primer) je angleški izraz za enojni trak DNK, pripravljen za replikacijo s pomočjo DNK polimeraze III in primer RNK.

primer RNK (primer RNA; RNA-Primer) je angleški izraz za kratko RNK sekvenco, ki jo pripne RNK polimeraza na 5' konec nanovo sintetiziranega DNK traku kot "primer", na katerega doda DNK polimeraza III dezoksiribonukleotide v procesu replikacije DNK. "Primerje" nato DNK polimeraza I odstrani, razpoko pa zaceli *ligaza.

primordij (primordium; Organanlage) se imenuje zasnova organa; to so celice v zgodnjem obdobju razvoja, ki so zametki za mitozo pri nastajanju organa.

primosom (primosome; Primosom) se imenuje proteinski kompleks, ki obsega tudi *primazo, potreben je za začetno sintezo vsakega *Okazaki fragmenta pri replikaciji DNK evkariontov. Ta kompleks brez primaze se imenuje preprimosom. (Low in sod., 1981).

Primula (jeglič), je rod cvetnic, ki so ga proučevali populacijski genetiki.