A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
r-Rau
raz-rea
rec-rek
rel-rep
RER-ret
rev-Rin
riž-rum

 

 

rev-Rin

reverzna genetika (reverse genetics; Reverse-Genetik) se imenuje iskanje domnevnih vzročnih genov na osnovi podatkov genskih kart.

reverzna transkripcija (reverse transcription; Reverse-Transkription) se imenuje sinteza DNK na podlagi RNK matrice, ki jo posreduje *reverzna transkriptaza.

reverzna transkriptaza (reverse transcriptase; Reverse Transkriptase) je od RNK odvisna DNK polimeraza; to je encim, ki pri retrovirusih izdeluje DNK na podlagi RNK matrice, tako da se na tak način integrira DNK v genom gostitelja kot provirus. (Baltimore, 1970; Temin in Mizitany, 1970).

revmatoidni faktor (rheumatoid factor; Reumafaktor) je gama globulin, ki se nahaja v serumu pacientov z revmatoidnim artritisom.

rezistenčni faktor (resistance factor; Resistenzfaktor), tudi R-faktor in R-plazmid; je vrsta *episomov, ki prenašajo rezistentnost za antibiotike na bakterijske recipiente.

RFE (rotating field electrophoresis) je način pulzne elektroforeze, pri kateri rotira električno polje s konstantno hitrostjo pod maksimalnim kotom. Glej pulzna elektroforeza. (Ziegler in sod., 1987).

RFLP je okrajšava za *polimorfizem dolžin restrikcijskih fragmentov.

Rf vrednost (Rf; Rf Wert) je razmerje pri papirni kromatografiji med razdaljo, ki jo napravi v raztopini potujoča snov in razdaljo, ki jo naparavi topilo samo.

RGE (rotating gel electrophoresis) je pulzna elektroforeza, pri kateri namesto električnega polja (*RFE) rotira gel s konstantno hitrostjo v homogenem električnem polju. Glej pulzna elektroforeza. (Southern in sod., 1987).

Rh faktor (Rh factor; Rh-Faktor) so antigeni, ki se nahajajo na *eritrocitih pri nekaterih osebah. Najpomembnejši med temi faktorji je bil najden pri rhesus opicah, odkoder je tudi okrajšava zanj. Osebe, ki nimajo tega antigena (Rh-negativni) imajo genotip r/r; R/R in R/r osebe pa izdelujejo antigen ter so Rh-pozitivne. Rh-negativna nosečnica, ki nosi Rh-pozitivnega otroka, lahko izdeluje protitelesa proti lastnemu plodu, zaradi česar otrok lahko zboli za hemolizo, ki ji pravimo erythroblastosis fetalis. Lokus za Rh gen se nahaja na distalnem koncu dolgega kraka kromosoma številka 1.

Rhizobium je rod bakterij, ki vežejo molekularni dušik in ki živijo v simbiozi v koreninskih hrgah stročnic.

Rhizopoda je deblo enoceličarjev, ki obsega enocelične amebe.

Rhode Island Red, tudi rodajland, je pasma kokoši.

rhoGAM je trgovsko ime za anti-Rh gama globulin, ki ga uporabljajo za preprečevanje hemolitične bolezni. Glej Rh faktor.

Rhynchoscaria je rod primitivnih muh, ki spadajo v družino Sciaridae. R.angelae in R.hollaenderi sta dve vrsti, ki ju vzrejajo v laboratorijih zaradi proučevanja velikih politenih kromosomov iz žlez slinavke, Malpigijevih cevi in sprednjega dela črevesa pri njihovih ličinkah.

ribocim (ribozyme; Ribozym) je avtokatalitična RNK, ribonukleinska kislina z encimskim delovanjem, ki po odstranitvi intronov cepi RNK. (Cech in sod., 1981).

riboflavin (riboflavin; Riboflavin) je vitamin B2, podenota flavin adenin dinukleotida in flavin mononukleotida.

ribonukleaza (ribonuclease; Ribonuclease) je encim, ki hidrolizira ribonukleinsko kislino.

ribonukleaza A (ribonuclease A; Ribonuclease A) je ena izmed endoribonukleaz, ki je specifična za pirimidine. Veže se na 3'-fosfatno skupino in odcepi 5' fosfatno vez od nukleotida. Končni izdelki hidrolize so pirimidin-3'-fosfati in *oligonukleotidi s pirimidin 3' fosfatnimi konci.

ribonukleaza P (ribonuclease P; Ribonuclease P) je bakterijski encim, njegova katalitična dejavnost pa je odvisna od RNK molekule. Ribonukleaza P je bila prva RNK, za katero so ugotovili, da se obnaša kot pravi encim, da deluje katalitično in da se v reakcijah ne spreminja. Ta encim razcepi predhodno molekulo tRNK in s tem izdela dozorelo tRNK. Ribonukleaza P ima petkrat več RNK kot proteina, pri čemer RNK sama lahko opravlja katalitične reakcije, proteinska komponenta pa ne. Ta encim so našli v E.coli in Bacillus subtilis.

ribonukleaza TI (ribonuclease TI; Ribonuclease TI) deluje na isti način kot ribonukleaza P s to razliko, da cepi gvanozinske nukleotide.

ribonukleinska kislina (ribonucleic acid; Ribonucleinsäure), okrajšava RNK, spada med polinukleotide, za katere je značilen sladkor-riboza in uracil, kot ena od pirimidinskih baz. RNK molekule so enojni trakovi in imajo manjšo molekularno maso kot DNK molekule. Delimo jih v tri glavne vrste: informacijsko (obveščevalno, sporočilno) ali messenger (mRNK), prenašalno ali transfer (tRNK) in ribosomalno (rRNK).

ribonukleoprotein (ribonucleoprotein; Ribonucleoproteinkomplex), okrajšava RNP, je sestavljena molekula iz RNK in proteina.

ribonukleotid (ribonucleotide; Ribonucleotid) je organska spojina, ki jo sestavljajo purinska ali pirimidinska baza, vezana na ribozo, ki je z estersko vezjo vezana na fosfatno skupino. Take monomerne enote s polimerizacijo dajejo RNK.

ribosom (ribosome; Ribosom) je ribonukleinsko-proteinski delec, premera 10-20 nm in je kraj, kjer poteka translacija ali prevajanje mRNK v proteinsko verigo. Ribosomi so sestavljeni iz dveh neenakih podenot (večje in manjše), ki imajo približno enako razmerje med RNK in proteini in ki ju povezujejo magnezijevi ioni. V vsaki podenoti je molekula ribosomalne RNK, nekovalentno povezana z 20 do 30 manjšimi proteinskimi molekulami v kompakten del. *rRNK citoplazemskih ribosomov kodirajo pri evkariontih cistroni na kromosomu, kjer se nahaja nukleolus organizator. Glede na sedimentacijsko konstanto rRNK ločimo vsaj štiri tipe ribosomov. Ribosomi živali imajo 5,8S rRNK, ki je povezana z vodikovimi vezmi na 28S rRNK in izhaja iz istega vmesnega predhodnika kot 28S rRNK. (Roberts, 1958; Dintzis in sod., 1958).

riboza (ribose; Ribose) je sladkor s petimi atomi ogljika.

ribuloza-bisfosfat karboksilaza/oksidaza (ribulose bisphosphate carboxylase/oxidase; Ribulose-Bis-phosphat-Carboxylase/Oxidase), okrajšava RUBISCO, je encim, ki veže CO2 v procesu fotosinteze. CO2 se kombinira z ribulozo-bisfosfatom tako, da daje dve molekuli 3-fosfo-glicerata kot del Calvin-Bensonovega ciklusa. V C3 rastlinah je to edini encim, ki veže CO2, sodeluje pa tudi s PEP karboksilazo pri vezavi CO2 v C4 rastlinah. Glej C4 rastline.

ricin (ricin; Ricin) je zelo toksičen lektin (66kd) iz semena kloščevca (Ricinus communis). Podenota A (32kd) je toksična, podenota B (34 kd) pa veže ogljikovodike. Toksična podenota inaktivira *ribosome, medtem ko je podenota B specifična za b-galaktozilne ostanke. Drugi lektin iz kloščevca (120kd) je manj toksičen in deluje kot aglutinin.

Rickettsia je rod zelo majhnih bakterij, ki spadajo v deblo Omnibacteria. Rikecije so po Gramu negativne, paličaste in filamentozne oblike, tudi koki. Razmnožujejo se s prečno delitvijo. So obligatni intercelularni paraziti in povzročitelji nekaterih bolezni ( na primer pegavice ali tifusa), prenašajo jih tudi žuželke (uši, klopi itd).

rifamicini (ryfamycins; Ryfamycine) je skupina antibiotskih molekul, ki jih izdeluje Streptomyces mediterranei. Delujejo na b podenoto RNK polimeraze pri prokariontih ter na ta način preprečujejo začetek transkripcije.

rifampicin (rifampicin; Rifampicin) je antibiotik, ki spada med *rifamicine.

rII lokus (rII locus; rII-Locus) je del kromosoma bakteriofaga T4, ki je bil prvi genetsko kartiran.

Ringer raztopina (Ringer solution; Ringer-Lösung), tudi enostavno "ringer", je fiziološka solna raztopina, ki vsebuje natrij, kalij in kalcijev klorid. Uporabljajo jo za fiziološke eksperimente, kadar želijo začasno obdržati celice ali organe žive in vitro.