A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
S-sar
sat-seg
sek-sem
Sen-shi
Sho-sin
SIV-som
son-spe
spi-spo
spr-sta
ste-str
Stu-Sys

 

 

ste-str

steljka, glej talus.

stereoizomeri (stereoisomers; Stereoisomere) so molekule, ki imajo enako strukturno formulo, razlikujejo se pa glede na prostorsko razporeditev.

stereokemična struktura (stereochemical structure; stereochemische Struktur) je prikaz tridimenzionalne razporeditve atomov v molekulah.

sterilen (sterile, axenic; steril); pojem se nanaša na nesposobnost reprodukcije (neploden osebek) ali pa pomeni “prost živih organizmov”.

sterilizacija (sterilization; Sterilisation) pomeni postopek za uničevanje mikroorganizmov (suha ali vlažna sterilizacija) ali postopek za preprečitev oplojevanja (kastracija).

steroid (steroid; Steroid) je lipid, zasičen ogljikovodik, ki ima 17 atomov ogljika, povezanih v štirih obročih. Steroidi so hormoni gonad in skorje nadledvične žleze, žolčne kisline in vitamin D, a tudi nekateri karcinogeni. Glej holesterol.

steroidni receptor (steroid receptor; Steroidreceptor) je receptor protein v citoplazmi, ki lahko veže steroidne hormone. Kompleks hormon-receptor- protein preide v jedro ter se naveže na določeno mesto na DNK, kjer deluje kot aktivator genov.

sterol (sterol; Sterol) je spojina podobne kemične sestave kot *steroidi, toda z dolgo stransko verigo in hidroksilno ali alkoholno skupino. Primer sterola je *holesterol.

stigma (spiracle; Stigma) je zunanja odprtina traheje pri žuželkah.

stohastičen (stochastic; stohastisch) pomeni slučjen, naključen.

stolon (stolon; Ausläufer) je plazeča korenika, ki v stiku z zemljo požene pomožne korenine.

stopinje prostosti (degrees of freedom; Freiheitsgrade) pomeni v množici vrednosti število posameznih vrednosti, ki jih v nekem določenem sistemu lahko poljubno izberemo. V statističnem smislu so to merska števila, ki neodvisno variirajo, to število pa je (n - 1) pri n opazovanjih, ki so z ozirom na izbiro srednje vrednosti še neodvisna. Glej analiza variance.

stop kodon (termination codon; Stopcodon) je ribonukleinski trojček, ki signalizira konec translacije proteinske verige. Ti trojčki so UGA, UAG in UAA.

stopnja kompleksnosti DNK (DNA complexity; Komplexitätsgrad der DNA) je merilo za količino *nerepetitivne DNK, ki je značilna za določen DNK vzorec. DNK speciesov na višji stopnji razvoja (evolucije) je bolj kompleksna kot DNK primitivnejših vrst.

stopnja razvoja (grade; Entwicklungsgrad) je stanje v evolucijskem procesu, ki se nanaša predvsem na fiziološka dogajanja. Če dva speciesa, ki nista sorodna, dosežeta enako stopnjo razvoja, govorimo o *konvergenci, ki je pojem za opisovanje evolucijskega vzporedja.

stratigrafija (stratigraphy; Stratigraphie) je raziskovanje geoloških slojev in proučevanje njihovega nastanka ter v njih prisotnih fosilnih rastlin in živali.

s travmatogeno snovjo inducirani geni (traumatogene substance induced gene; Traumatogen-induzierbare Gene). Višje rastline izločajo ob poškodbi ali infekciji travmatogene snovi. Te snovi aktivirajo gene, ki kodirajo nespecifične zaščitne funkcije proti infekcijam. V rastlinski genetiki so posebej zanimivi wun-promotorji (wun=wounding) za take gene, ker kodirajo tudi dodatne zaščitne funkcije, če so potrebne za sanacijo poškodbe.

streptavidin (streptavidin; Streptavidin) je protein iz Streptomyces avidini, ki ima izredno afiniteto za *avidin. Pri blot- postopku s sondami DNK, ki so označene (markirane) z biotinom, posreduje vezavo encimov (peroksidazo, alkalno fosfatazo) na DNK hibride in omogoča ugotavljanje uspešnosti hibridizacije nukleinskih kislin.

Streptococcus pyogenes je tipska vrsta rodu po Gramu pozitivnih, nesporogenih, kemoorganotrofnih bakterij, ki se nanizajo v verižice. Je zelo patogen, povzroča škrlatinko, šen, angino, poporodno mrzlico, revmatična obolenja itd.

streptolidigini (streptolydigins; Streptolydigine) je skupina antibiotikov, ki se vežejo na b-podenoto bakterijske RNK polimeraze in s tem preprečujejo podaljševanje verige pri transkripciji.

streptolizin (streptolysin; Streptolysin) je toksin – hemolizin (68 kd) iz streptokokov. Hemolizo pospešuje holesterol, zato so za hemolizo občutljive samo celice, ki imajo v membrani holesterol. Toksini se vežejo s holesterolom tako, da napravijo okrog 30 nm velik prehod v membrani, temu pa sledi liza celice. Tak streptolizin označujejo s črko O (za kisik labilen), poleg njega je namreč še tip S, ki je toksičen za levkocite, trombocite in nekatere druge celice.

streptomicin (streptomycin; Streptomycin) je aminoglikozidni antibiotik, ki ga izdeluje Streptomyces griseus in ki se veže na 30S podenoto bakterijskih ribosomov ter s tem povzroči napačno transkripcijo mRNK. Deluje na mnoge vrste bakterij, uporablja se kot sulfat ali kot dihidrostreptomicin. Odkril ga je Waksman s sod. leta 1943. Glej zaviranje streptomicina.

Streptomyces je rod po Gramu pozitivnih aerobnih bakterij iz reda Actinomycetales. Med njimi najdemo patogene za rastline (krompir, pesa in dr.), a tudi za živali in človeka. Številne vrste uporabljajo za izdelovanje antibiotikov.

streptonigrin (streptonigrin; Streptonigrin) je antibiotik, ki ga izdeluje Streptomyces flocculus in ki povzroča lomljenje kromosomov.

stresna vlakna (stress fibers; Stressfasern) so snopiči mikrofilamentov pod plazemsko membrano v kulturi evkariontskih celic. Vsebujejo aktin, a-aktinin, miozin in tropomiozin.Videti je, da so povezana z gibanjem celic.

strjevanje krvi (blood clotting; Blutgerinnung) je cela vrsta encimskih reakcij v krvni plazmi, ki omogočajo nastanek fibrina za ustavljanje krvavitve. Fibrinogen je *protein v *krvni plazmi, na njega deluje encim *trombin. Zaradi negativnega naboja *peptida, se odcepi od njega molekula fibrinogena, ostane pa monomerni fibrin, ki lahko hitro polimerizira in tako napravi strdek. Aktivni trombin nastane iz neaktivnega *protrombina, ki se prav tako nahaja v krvni plazmi, proces pretvorbe protrombina v trombin pa je zamotan. Pri njem sodeluje vrsta činiteljev vključno z lipoproteinskim faktorjem, ki se sprošča iz poškodovanih *trombocitov (blood platelets; Blutplättchen) in ki mu pravijo *PTC protein (plazemska tromboplastna komponenta) in je antihemofilični globulin (AHG).

stroma (stroma; Stroma) je osnovna proteinska substanca kloroplastov in mitohondrijev, a tudi kompaktna masa hif pri nekaterih glivah.

stroncij 90 (strontium 90; Strontium 90) je radioizotop stroncija z razpolovno dobo 28 let. Nastane pri eksploziji jedrskih bomb in je eden od poglavitnih sestavnih delov radioaktivnih padavin.

Strongylocentrotus purpuratus je običajni morski ježek, ki ga uporabljajo za študij molekularne genetike razvoja.

struktura proteinov (protein structure; Proteinstruktur), slovensko tudi sestava proteinov. Primarna struktura se nanaša na število polipeptidnih verig, ki protein sestavljajo, zaporedje aminokislin v vsaki od njih ter mesta disulfidnih mostov znotraj in med verigami. Sekundarna struktura se nanaša na tip vijačne oblike, ki jo ima vsaka peptidna veriga zaradi intramolekularnih vodikovih vezi po vsej dolžini. Terciarna struktura se nanaša na način upogibanja in oblikovanja posameznih verig. Kvaternarna struktura pa se nanaša na način, kako medsebojno delujejo dve ali več verig, ki sestavljajo protein.

strukturni gen (structural gene; Strukturgen) je DNK sekvenca, ki kodira RNK za razliko od regulacijskih genov, katerih produkti urejajo ekspresijo drugih genov. Ker kodirajo en sam polipeptid, bi jih lahko enačili s *cistroni. (Jacob in Monod, 1959).

strukturni protein (structural protein; Stukturprotein) se imenuje vsak protein, ki prispeva k obliki ali strukturi celice ali tkiva, kot so na primer aktin, miozin v mišičnih vlaknih, proteini citoskeleta, kolagena itd.

stržen (pith; Mark), tudi srčika, je parenhimsko tkivo v sredini korenine ali debla.