A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči

 

 

W

Wahlundov učinek (Wahlund effect; Wahlund-Effekt) se imenuje težnja, da pride v velikih populacijah, ki so razdeljene na manjše (sicer naključno parjene) enote z različnimi frekvencami genov, do povečanja števila homozigotov na račun heterozigotov in odstopanja od ravnotežja po Hardy-Weinbergovem zakonu. To je posledica paritve v sorodstvu zaradi zmanjšanja populacijske enote. (Wahlund, 1928).

“waltzer” pravijo mutantom živčnega sistema pri laboratorijskih miših. Homozigoti so gluhi, se vrtijo in majejo z glavami.

Warburgov aparat (Warburg apparatus; Warburg-Apparatur) je naprava, ki jo sestavlja manometer, na katerega se pritrdi *Warburgova posoda in potopi v vodo pri konstantni temperaturi.

Warburgova posoda (Warburg vessel; Warburg-Gefäss) je komora, v kateri je tkivo ali organizem, ki diha. Z *Warburgovim aparatom, s katerim je komora povezana, ugotavljajo količino plinov, ki se porabijo in sproščajo.

Waringov mešalec (Waring blender; W. Mixer) je prirejen kuhinjski mešalnik za laboratorijske namene, kot je na primer razbijanje konjugiranih bakterij, ločitev bakteriofagov ali njihovih praznih ovojev od površine celic gostiteljev, homogeniziranje vzorcev in podobno.

Watson-Crick-ova paritev baz (Watson-Crick base-pairing; Watson-Crick-Basen-Paarung) se v čast odkriteljema dvojne vijačnice DNK včasih omenja za parjenje G s C in A s T v DNK.

Weismanizem (Weismannism; Weismannismus) je zastopanje načela, da se pridobljene lastnosti ne podedujejo in da se prenašajo samo spremembe v dednih zasnovah. To načelo je zapisal August Weismann in je bilo deležno hudih nasprotovanj Mičurin-Lisenkovih ideoloških privržencev.

Western blot (Western blotting; Westernblot) je analogen *Southern blotu s to razliko, da v tem primeru prenesemo proteine iz poliakrilamidnega gela na nitrocelulozni list. Proteine nato sondiramo s specifičnimi antitelesi, da ugotovimo njihovo vrsto.

Whatman je trgovsko ime za zelo razširjeno vrsto filter-papirjev.

Wilmsov tumor (Wilms tumor; Wilms-Tumor) je maligen tumor na ledvicah, ki prizadene že otroke in je posledica delecije (proge p 13) na 11. kromosomu.

Wilsonova bolezen (Wilson disease; Wilson-Krankheit) je bolezen pri ljudeh, ki se deduje avtosomno recesivno. Povezana je z metabolizmom bakra, ker se ne izloča preko žolča in se ne vgrajuje v ceruloplazmin. Kopičenje bakra povzroči okvaro jeter in možgan. Pogostost je 1/75.000.

Wiskott-Aldrich-ov sindrom (Wiskott-Aldrich syndrome; Wiskott-Aldrich-Syndrom) je pomanjkanje trombocitov in huda imunska deficienca, verjetno povezana z nastankom levkemije.

“wobble” hipoteza (wobble hypothesis; Wobble-Hypothese), po slovensko bi bila to hipoteza o kolebanju ali omahovanju, ki jo je objavil F.H.C.Crick. Z njo pojasnjuje, kako naj bi tRNK razpoznala dva različna kodona. Antikodon na vsaki tRNK je trojček baz. Prvi dve bazi mRNK kodona se družita v skladu s pravilom o družitvi baz, tretja baza v antikodonu pa ima sposobnost kolebanja ali omahovanja (wobble), ki ji omogoča, da se druži s katerokoli bazo, ki je na tretjem mestu kodona. Tako na primer U na tretjem mestu lahko razpozna A ali G, zato antikodon CUU na tRNK lahko veže GAA ali GAG.

Wolmanova bolezen (Wolman disease; Wolman-Krankheit) je dena bolezen pri ljudeh, ki nastane zaradi recesivnega gena na 10. kromosomu, ki povzroča pomanjkanje lizosomnega encima *kisle lipaze.

Wrightov koeficient sorodstvene reje (Wright’s inbreeding coefficient; Inzucht-Koeffizient nach Wright) je izračun verjetnosti, da pride do združitve v zigoto dveh alelnih genov, ki izvirata iz gena skupnega prednika. Z drugimi besedami predstavlja koeficient verjetnost za delež lokusov s homozigoteto pri nekem individuu.

W - Z kromosoma (W,Z chromosomes; W- und Z-Chromosomen) sta spolna kromosoma pri živalih, kjer je samica heterogametna (ptice, sviloprejka itd.).