A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
k-kari
karm-kemo
ken-Kli
klo-koe
kof-kom
kon-kop
kor-kri
kro-krv
ksa-kwa

 

 

ken-Kli

kenozoik (Cenozoic; Känozoikum) je doba, ki traja 63 milijonov let in jo smatrajo za dobo sesalcev.

keratin (keratin; Keratin) je najpomembnejši sestavni del dlak, krempljev, parkljev, rogov itd. So različni tipi keratinov, kodira jih veliko genov. Sintetizirajo jih dozorele epidermalne celice.

Kidd krvna skupina (Kidd blood group; Kidd-Blutgruppe) je krvna skupina, ki jo določa pri ljudeh antigen rdečih krvničk, kodiran z genom Jk na krajšem kraku 2. kromosoma.

kiler-celice, glej celice-ubijalke.

kiler-parameciji, glej ubijalski parameciji.

kilo- je predpona, ki pomeni tisoč in se v vseh jezikih uporablja pri merskih sistemih.

kilobaza (kilobase; Kilobase), okrajšava kb ali tudi kbp (kilobaznih parov v DNK), je enota za merjenje dolžine nukleinskih kislin in pomeni tisoč nukleotidov.

kilovolt (kilovolt; Kilovolt), okrajšava kV, je enota za električno napetost in pomeni tisoč voltov.

kimera, glej himera, sestavljena himera.

kinaza (kinase; Kinase) je encim, ki dodaja svojemu substratu fosfatno skupino.

kineta (kinety; Kinetosomenreihe) je pojem, ki se uporablja v citologiji za nastanek med seboj povezanih *kinetosomov na površini migetalkarjev.

kinetin (kinetin; Kinetin) je *citokinin, kemično je 6-furfurilaminopurin.

kinetohor, glej centromera.

kinetoplast (kinetoplast; Kinetoplast) je zelo specializiran *mitohondrij, ki je povezan s *kinetosomi pri Trypanosomah. (Alexeeff, 1917; Lwoff, 1949).

kinetosom (kinetosome; Kinetosom) je bazalno telesce pri praživalih, ki se podvaja samo in je homologno *centrioli. Kinetosomi so prisotni na bazi *cilij (migetalk) in flagel (bičkov) ter so nujno potrebni za njihov nastanek. (Allen, 1912).

kinon (quinone; Chinon) je organska molekula, ki sodeluje v bioloških oksidacijsko-redukcijskih (redoks) sistemih.

kisik (oxygen; Sauerstoff) je drugi najpogostejši biološko pomemben element. Atomsko število je 8, atomska masa 15.9994, valenca 2-; najpogostejši izotop je 16O.

kisla lipaza (acid lipase; Säurelipase), glej *Wolmanova bolezen.

kisla vsebina želodca (acidic contents of the stomach; saurer Mageninhalt), glej *sekretin.

kisle aminokisline (acidic amino acid; saure Aminosäure) so *aminokisline, ki imajo negativni naboj pri nevtralnem pH. V *proteinih sta to najpogosteje glutaminska kislina in asparaginska kislina, ki doprinašata k nižjemu pH stranskih verig, kar pogosto srečujemo pri živih sistemih.

kisle hidrolaze (acid hydrolases; saure Hydrolasen), glej *lizosomi.

kisli fuksin (acid fuchsin; Säurefuchsin) je kislinsko barvilo, ki ga uporabljajo v citokemiji.

kisli mukopolisaharidi (acidic mucopolysaccharides; saure Mucopolysaccharide), glej *metakromazija.

kislinsko barvilo (acidic dye; saurer Farbstoff) je organski *anion, ki se veže in obarva *makromolekule s pozitivnim nabojem. Vidi *orange G.

kisli protein (acidic protein; saures Protein), glej *ubikvitin, *vimentin.

kiveta (cuvette; Küvette) je majhna steklena epruveta, običajno namenjena meritvi tekočine s *spektrofotometrom.

Kjeldahlov postopek (Kjeldahl method; Kjeldahl-Bestimmung) je veliko uporabljan postopek za določanje vsebnosti dušika v organskih materialih.

kladistika (cladistics; Kladistik) je metoda klasifikacije, ki skuša rekonstruirati *filogenezo s pomočjo vejnate cepitve med daljnimi predniki in njihovimi potomci. Rezultati so prikazani v *kladogramu, kjer so označene točke odcepitve od glavnega debla in s tem prikazani dogodki, ki pripeljejo do speciesov. (Rensch, 1947).

kladogram (cladogram; Kladogramm) je sinonim za filogenetsko drevo.

klamidija (chlamydia; Klamidia) je bakterija iz rodu Chlamydia.

klasifikacija po IQ (intelligence quotient classification; Einteilung nach Intelligenzquotient) je po Binet-Simonu sledeča: nad 140 genij, 120 - 139 zelo nadpovprečen, 110 - 119 nadpovprečen, 90 - 109 povprečen, 80 . 89 slabši od povprečja, 70 - 79 omejen, 50 - 69 zaostal, 25 - 49 imbecilen, do 24 idiot.

klastogen (clastogen; Klastogen) je snov, ki povzroča abnormalnost kromosomov.

Kleinschmidtov postopek razpršitve DNK (Kleinschmidt spreading technique; DNA-Spreitungsmethode nach Kleinschmidt) je postopek, ki ga je razvil A. K. Kleinschmidt in ki omogoča pregled nad posameznimi molekulami DNK pod elektronskim mikroskopom.

kleistogamen (cleistogamous; kleistogam) pomeni lastnost samooplodne rastline, da ima neopazne cvetove, ki se navzven ne odprejo.

kleistotecij (cleistothecium; Kleistothecium) je trajno zaprto plodišče.

Klenow-polimeraza (Klenow fragment; Klenow-Fragment) je delček bakterijske DNK polimeraze I, dobljen s proteolizo, ki nima 5'-3' eksonukleazne aktivnosti intaktne polimeraze I.

Klinefelterjev sindrom (Klinefelter syndrome; Klinefelter-Syndrom) je genetska anomalija, zaradi katere so prizadeti moški sterilni; imajo majhna moda, v katerih ne nastaja seme. Včasih spremlja ta sindrom tudi mentalna zaostalost. Vzrok je trisomija spolnih kromosomov XXY.