A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
A-ADC
ade-aga
agl-akr
aks-alb
ald-alo
alt-ami
amn-ane
ang-anto
antr-arr
Art-avk
Avo-Azo

 

 

alt-ami

altruizem (altruism; Altruismus) je vzorec obnašanja, pri katerem gre za osrečitev drugih. Glej Hamiltonova genetska teorija o socialnem obnašanju.

"Alu-familija" (Alu-family; Alu-Familie) je najpogosteje dispergirana repetitivna (ponavljajoča) sekvenca DNK v človeškem *genomu, ki je sestavljena iz približno 300 *baznih parov v okroglo milijon kopijah in predstavlja blizu 5% DNK. Vsak tak segment je sestavljen iz dveh sekvenc po 14o bp, ki sta povezana z insertom 31 bp. Te sekvence so, kot je videti,*transponirajoči elementi (preskočni). Ime skupine ali splošno uporabljenega izraza "familije" izhaja iz laboratorijskega postopka, ker jo lahko odcepimo ali "izrežemo" s pomočjo AluI *restrikcijske endonukleaze.

alula (alula; äuberer Vorderflügellappen) je majhna krpica na spodnji sprednji strani krilc pri Drosophili. Izraz je znan iz genetike Drosophile.

a-amanitin (amanitin; Amanitin), tudi b- in g-amanitin, vsi so ciklični peptidi, je strup, ki ga dobivajo iz gljive Amanita phalloides (zelena mušnica), ki inhibira *transkripcijo (prepisovanje), ki ga opravlja evkariontska RNK polimeraza II, ne inhibira pa sinteze mitohondrialne RNK.

amavroza (amaurosis; Amaurose) je slepota, ki nastane zaradi možganske okvare vidnega živca brez očitnih sprememb na očeh.

amber kodon (amber codon; Amber Codon) je terminalni kodon, trojček U-A-G v mRNK, ki povzroča dokončanje (terminacijo) *translacije (prevajanja) iz mRNK v *protein. Je eden od treh "stop" kodonov. Amber pomeni sicer po angleško rumeno-rjavo barvo ali jantar, a nima s tem nobene povezave. Tako kot *"ochre" (oker barva) je to ime, ki so mu ga za šalo dali v nekem laboratoriju, kjer so odkrili terminalni kodon.

amber mutacija (amber mutation; Amber-Mutation) je mutacija. ki povzroči, da se *peptidna veriga konča prezgodaj. Je rezultat substitucije (nadomestitve) baze, zaradi katere nastane namesto kodona, ki specificira aminokislino, kodon UAG, ki signalizira konec verige. V nekaterih sevih E.coli so amber mutacije *suprimirane (zavrte), ker je v teh sevih prisotna tRNK z AUC antikodonom, s katerim vgrajuje aminokislino (tirozin) na mesto UAG kodona in s tem omogoča nadaljevanje translacije. Glej *ochre mutacija.

Ambystoma mexicanum je vrsta mehiških kuščarjev, ki jim pravijo “axolotel”, ljudje jih jedo, vendar so pomembni zaradi tega, ker jih uporabljajo kot laboratorijske živali. Zanimivi so zaradi paritve v stadiju larve, a tudi zaradi genetskih proučevanj, ki so pri Urodelih (repatih amfibijah) zelo obsežna.

ameboidno gibanje (ameboid movement; amäboide Bewegung) je premikanje celice, ki ga povzroča pretakanje citoplazme ter nastajanje celičnih izrastkov, ki jih imenujejo psevdopodiji (lažne noge).

amejoza (ameiosis; Ameiose) je delitev celičnega jedra brez redukcijske delitve.

Ames test je biološki test za ugotavljanje *mutagenih in kancerogenih snovi. Razvil ga je leta 1974 Bruce N. Ames, po katerem se tudi imenuje.

amfibije (amphibia; Ampibien), slovensko *dvoživke; nekatere speciese dvoživk (predvsem žab) uporabljajo v genetskih poizkusih.

amfidiploid (amphidiploid; amphidiploid) je tisti organizem, ki je *diploid zaradi dveh *genomov, ki izvirata vsak od drugega speciesa. Sinonim je alotetraploid.

amfimiksis (amphimixis; Amphimixis) pomeni spolno razmnoževanje. Glej: apomiksis.

amfipatičen (amphipathic; amphipathisch) označuje molekulo, ki ima izrazite polarne in nepolarne segmente kot so na primer fosfolipidi v celični membrani.

amfiprotičen (amphiprotic; amphiprotisch) pomeni lastnost neke snovi ali spojine (na pr.vode), da lahko sprejme ali odda *proton.

amfitelija, glej sintelija.

amfoterična spojina (amphoteric compound; amphotere Verbindung) je snov, ki lahko deluje kot *kislina ali kot *baza. *Proteini so amfoterični zaradi tega, ker težijo za oddajo *protonov na alkalni strani njihove *izoelektrične točke ter za sprejemanjem protonov na kislinski strani njihove izoelektrične točke.

amfotropni virus (amphotropic virus; amphotropes Virus) je virus, ki se lahko razmnožuje v celicah speciesa gostitelja, a tudi v celicah drugih speciesov.

amilaza (amylase; Amylase) je *encim, ki hidrolizira *glikozidne vezi in polimere glukoze, kot je na primer *glikogen.

amiloplast (amyloplast; Amyloplast) je *plastid, ki vsebuje škrob.

aminoacidurija (aminoaciduria; Hyperaminoazidurie) nastaja zaradi metabolnih motenj, zanjo je značilna prisotnost ene ali več aminokislin v urinu.

aminoacil tRNK (aminoacyl tRNA; Aminoacyl-tRNA) je ester aminokisline določene *tRNK molekule, redukcijo katalizirajo specifične (20) *aminoacil-tRNK sintetaze.

aminoacil-tRNK sintetaze (aminoacyl-tRNA-synthetases; Aminoacyl-tRNA-Synthetasen) so *encimi, ki aktivirajo *aminokisline in jih pripnejo na njihovo specifično tRNK. Ti encimi katalizirajo reakcijo specifične aminokisline z ATP, da se tvori kompleks AK-AMP, ki se nato prenese na specifično tRNK ter tako nastane AK-tRNK + (prost) AMP.

aminokisline (amino acid; Aminosäure) so dušične organske spojine, ki s polimerizacijo tvorijo *proteine. V naslednji tabeli je navedenih vseh 20 aminokislin z njihovimi okrajšavami in kodoni.

Ime aminokisline Okrajšava Kodon mRNK, ki jo določa
alanin (A) ala GCU, GCC, GCA, GCG
arginin (R) arg CGU,CGC,CGA,CGG,AGA,AGG
asparagin (P) asn

AAU,AAC

asparaginska kislina (D)asp GAU,GAC
cistein (C) cys UGU,UGC
fenilalanin (F) phe UUU, UUC
glutamin (Q) gln CAA.CAG
glutaminska kislina (E) glu GAA,GAG
glicin (G) gly GGU,GGC,GGA,GGG
histidin (H) his CAU,CAC
izolevcin (I) ile AUU,AUC,AUA
levcin (L) leu UUA,UUG,CUU,CUC,CUA,CUG
lizin  (K) lys AAA,AAG
metionin (M) met AUG
prolin (P) pro CCU,CCC,CCA, CCG
serin (S) ser UCU,UCC,UCA,UCG,AGU,AGC
tirozin (Y) tyr UAU,UAC
treonin (T) thr ACU,ACC.ACA,ACG
triptofan (W) trp UGG
valin (V) val GUU.GUC.GUA.GUG

aminokislinski adenilat (aminoacyl adenylate; Aminosäure - Adenylat) je aktivirana spojina, ki posreduje pri nastajanju kovalentnih vezi med aminokislino in njeno specifično prenašalno ali transfer RNK.

aminopeptidaza (aminopeptidase; Aminopeptidase) je *encim, ki pri *prokariontih in pri *evkariontih odstrani *fMet (formil-metionin) ali metionin pri nastajajoči ali pri obstoječi *peptidni verigi.

aminopterin (aminopterin; Aminopterin) je analog *folne kisline.