A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
d-del
den-dev
dez-dif
dig-dir
dis-DNK
dol-drs
dru-dvo

 

 

dru-dvo

družina genov (multigene family; Genfamilie) je skupina genov, ki potekajo od genov predhodnikov zaradi duplikacij. Primeri za take družine genov so geni, ki kodirajo *histone, *imunoglobuline, *histokompatibilnostne antigene, *aktine, *tubuline, *keratine, *kolagen, *proteine toplotnega udara, proteine sline, proteine horiona, proteine kutikule, proteine rumenjaka in *fazeoline.

Dryopithecus je rod fosilnih primatov, od katerih naj bi se odcepile opice in ljudje pred kakimi 25 milijoni let.

Duchenne mišična distrofija (Duchenne muscular dystrophy; Duchenne-Muskelschwund) je oblika *mišične distrofije, ki je posledica delovanja gena na distalnem delu kromosomskega kraka X kromosoma pri ljudeh.

Duffy sistem krvnih skupin (Duffy blood group system; Duffy-Blutgruppensystem) je bil prvi odkriti genski lokus pri ljudeh, ki so ga pripisali določenemu avtosomu (št.1). Recesivni Duffy alel fy (ki povzroča odsotnost Duffy antigena a in b) je izredno pogosto prisoten v genomu Afričanov. Povezan naj bi bil z odpornostjo na Plasmodium vivax, malarijski parazit.

durum pšenica (durum wheat; Hartweizen) je Triticum durum (n = 14), ki je najstarejša znana vrsta pšenice iz Egipta. Cenjena je zaradi kakovosti moke za izdelavo testenin.

dušična baza (nitrogenous base; stickstoffhaltige Base) so aromatske dušikove molekule, purini in pirimidini, ki imajo bazične lastnosti.

dušik (nitrogen; Stickstoff) je zelo pomemben biološki element, po zastopanosti v telesu je na četrtem mestu. Atomsko število je 7, atomska masa 14,0067, valenca 3-, 5+, najpogostejši izotop 14N, težki izotop 15N.

dušikov iperit (nitrogen mustard; Stickstoff-Senfgas) je di-(2-kloretil)-metilamin: (ClCH2CH2)2NCH3; je alkilirajoča spojina, deluje zelo *mutageno in povzroča prelome kromosomov. V literaturi ga imenujejo tudi dušični gorčični plin (mustard gas, Senfgas) ali N-Lost, kar je kratica za Lommel in Steinkopf, iznajditelja bojnega plina iperita.

dvodomen (dioecious; zweihäusig) - s tujko "diecičen", je pojem, ki velja za rastline z moškimi in ženskimi cvetovi ali z drugimi reprodukcijskimi organi na ločenih enospolnih rastlinah. Včasih uporabljajo isti pojem za živali, ki so enospolne.

dvojna infekcija (double infection; Doppelinfektion) je infekcija neke bakterije z dvema genetsko različnima fagoma.

dvojna oploditev (double fertilization; doppelte Befruchtung) je pri cvetnicah združitev enega spermalnega jedra z jedrom jajčne celice, kar daje diploidno zigoto; drugo spermalno jedro pa se združi s polarnim jedrom jajčne celice, iz česar nastane triploidno endospermalno jedro.

dvojna vijačnica (double helix; Doppelhelix) je strukturni model DNK po Watson-Cricku; z vodikovimi vezmi povezani polinukleotidi so razporejeni v dveh antiparalelnih trakovih in zviti v desnosučno spiralo. Glej dezoksiribonukleinska kislina.

dvojno križanje (double cross; Doppelkreuzung) je metoda križanja (sort, pasem ali linij) za dobivanje hibridnih živali ali semena. Za dvojno križanje potrebujemo štiri izhodiščne linije; pri hibridni koruzi so to navadno inbridirane (v sorodstvu vzgojene) linije; na primer A, B, C in D. Najprej dobimo enojne križance: A x B = AB ter C x D = CD; s križanjem AB x CD dobimo dvojne križance (ABCD). Tako križanje uporabljajo predvsem pri koruzi in piščancih za pitanje.

dvojno razpoznavanje (dual recognition; doppelte Erkennung) je imunološki model, ki predpostavlja, da imajo T celice dva receptorja, ki oba hkrati vežeta specifične molekule z namenom, da bi aktivirala celico. En receptor veže *antigen, drugi pa lastno molekulo *poglavitnega histokompatibilnega kompleksa.

dvoleten (biennial; zweijährig) se nanaša na rastline, ki potrebujejo za svoj življenjski ciklus dve leti, to je od kalitve semena do proizvodnje semena. V prvem letu se razvijajo vegetativno, v drugem pa cvetijo.

dvorjenje (courtship ritual; Balzverhalten) je značilen, genetsko determiniran vzorec obnašanja, ki obsega dajanje in sprejemanje zamotanega zaporedja vidnih, slušnih in kemičnih dražljajev samcev in samic pred paritvijo. Tak ritual je pomemben za paritev med nasprotnima spoloma istega speciesa.

dvosmerna replikacija (bidirectional replication; bidirektionale Replikation) je oblika podvajanja (replikacije) DNK, pri kateri nastane dvoje "replikacijskih vilic", ki delujeta v nasprotnih smereh iz istega izhodišča ali startnega mesta.

dvosmerna selekcija (disruptive selektion; disruptive Selektion) je selekcija v smer dveh fenotipično nasprotnih lastnosti več generacij zaporedoma.

dvospolen (bisexual; zweigeschlechtlich) se nanaša lahko na species, ki ima individue obeh spolov ali na individue, ki imajo moške in ženske spolne organe (prašnike in pestiče, odnosno jajčnike in moda).

dvoverižna DNK (duplex DNA; doppelsträngige DNA) so DNK molekule opisane v Watson-Crickovem modelu: dva polinukleotidna trakova, ki imata obratno 3' - 5' polarnost, sta prepletena in spojena.

dvozrnica (emmer wheat; Emmerweizen) je pšenica - Triticum dicoccum (n = 14), ki jo kultivirajo že od neolitika dalje.

dvoživke, glej amfibije.