A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
d-del
den-dev
dez-dif
dig-dir
dis-DNK
dol-drs
dru-dvo

 

 

dez-dif

dezaminacija (desamination; Desaminierung) je oksidativna odstranitev NH2 (amino-) skupine iz *aminokislin, pri čemer nastane amoniak.

dezmin (desmin; Desmin) je protein celičnega skeleta (51000 d). Spada med *intermediarne filamente in je prisoten v *glia celicah (podpornih celicah živčnega tkiva) ter v mišičnih celicah.

dezmosom (desmosome; Desmosom) je celična organela, ki služi za povezavo med celicami.

dezoksiribonukleaza (deoxyribonuclease; DNA-ase) je *encim, ki presnavlja DNK v oligonukleotidne fragmente. DNK-aza I, ki ji pravijo tudi DNK-aza pankreasa, hidrolizira DNK v fragmente po štiri baze; DNK-aza II, ki ji pravijo vranična, pa v fragmente po 6 baz. Oba encima sta v *endonukleazi, ker povzročata cepitev enega traku v dvojni vijačnici.

dezoksiribonukleinska kislina, DNK (deoxyribonucleic acid; Desoxyribonucleinsäure) predstavlja molekularno podlago za dedovanje. Sestavljena je iz sladkorjev in fosfatov, ki so ogrodje, na katerega se vežejo *purini in *pirimidini. Ogrodje povezujejo vezi med fosfatnimi molekulami ter 3. in 5. ogljikom dezoksiriboze. Dušične baze so vezane na 1. ogljik vsakega sladkorja. Po Watson-Crickovem modelu je DNK *dvojna vijačnica, ki jo povezujejo vodikove vezi med pari dušičnih baz. Vsak trak dvojne vijačnice je drugi komplementaren v smislu zaporedja baz. Antiparalelna trakova napravita desnosučno vijačnico, ki napravi popoln krog na vsakih 10 nukleotidnih parov. Vsak nukleotidni par namreč rotira za 36o glede na prejšnjega, kar velja za najbolj pogosto B-obliko, ki je v hidriranem (z vodo zasičenem) stanju. Poleg te oblike ločimo še A-obliko, ki je manj hidrirana in manj zavita; na en poln krog pride 11 baznih parov. Tretja je *Z-oblika, ki pa je levosučna dvojna vijačnica ter ima 12 parov v enem polnem zavoju; ime je dobila po cik-cak (“zig-zag”) obliki. DNK molekule so največje znane biološko aktivne molekule z maso nad 1 x 108 daltonov.

dezoksiribonukleotid (deoxyribonuclotide; Desoxyribonucleotid) je nukleozid (purin/pirimidin + dezoksiriboza) vezan na fosfatno skupino.

dezoksiribonukleozid (deoxyribonucleoside; Desoxyribonucleosid) je molekula, vezana s purinsko ali pirimidinsko bazo na ribozo.

diabetes insipidus (diabetes insipidus; Wasserharnruhr) je prekomerno izločanje urina zaradi pomanjkanja, odnosno nezadostnega izločanja hipofiznega antidiuretičnega hormona.

diabetes mellitus (diabetes mellitus; Zuckerkrankheit) je dedna metabolna motnja, ki povzroča glikozurijo (izločanje sladkorja v urinu), kar je posledica pomanjkanja *inzulina.

diada (par, dvojica) (dyad; Dyade) pomeni lahko par *sestrskih kromatid ali pa rezultat razdvajanja *tetrad v prvi mejotični delitvi; diade so v celičnih jedrih sekundarnega gametocita. Glej mejoza.

dializa (dialysis; Dialyse) je ločitev molekul različnih velikosti, ki jo omogoča različna propustnost porozne membrane. Postopek temelji na načelu uravnotežene dialize, po katerem molekule enake velikosti težijo za enako koncentracijo na obeh straneh semipermeabilne (napol propustne) membrane. Če jih je na eni strani več kot na drugi, pomeni, da so vezane na večje molekule (antitelesa, transportne proteine, represor proteine itd.); zato se take utegnejo nahajati samo na eni strani membrane, ker so prevelike, da bi šle skozi pore. Postopek uporabljajo predvsem v imunologiji za ugotavljanje "konstant" povezav pri hapten-antitelo reakcijah.

2,6 diaminopurin (2,6-diaminopurine; 2,6-Diaminopurin) je mutageno aktiven purinski analog.

diapavza (diapause; Diapause) je obdobje inaktivnosti in zastanka rasti pri žuželkah, ki ga spremlja zelo zmanjšan metabolizem. Pri nekaterih vrstah je diapavza povezana z življenjskim ciklusom ter omogoča preživetje v času ekstremnih razmer (zima, suša itd.).

dicentričen (dicentric; dizentrisch) je pojem, ki označuje kromosom ali kromatido, ki ima dve *centromeri.

2',3'-didezoksiinozin (2',3'-dideoxyinosine; 2',3'-Didesoxyinosin) je nukleozidni analog, ki zavira delovanje transkriptaze retrovirusov. Uporabljajo ga pri zdravljenju infekcij z virusom HIV.

2',3'-didezoksinukleozid trifosfati (dideoxynucleoside 2',3' triphosphates; 2',3'Didesoxynucleosid-Triphosphate), okrajšava ddNTP, so analogi normalnih 2'-dezoksi-ribonukleozid trifosfatov, ki jih uporabljajo pri t. im. prilagojeni "minus" tehniki za sekvenciranje DNK. Ker ti analogi nimajo kisika na 3' mestu v sladkorju, delujejo kot specifični terminatorji verige pri metodi s pomočjo *"primerja" (začetnika). Podobno delovanje terminatorjev verig imajo tudi nukleotidi, v katerih so zamenjali dezoksiribozo z arabinozo.

dietilamid lizerginske kisline (lysergic acid diethylamide; Lisergsäurediethylamid), okrajšava LSD, je antagonist serotonina, ki povzroča shizofreniji podobno stanje pri ljudeh.

diferencialna afiniteta (differential affinity; Differentialaffinität) se imenuje pojav, da ne pride do paritve med homolognima kromosomoma v mejozi, če je prisoten tretji kromosom, ki je bolj homogen z enim od obeh. Če tretjega kromosoma ni, pa vendarle pride vsaj do delnega parjenja homolognih kromosomov.

diferenciacija (differentiation; Differenzierung) so vse spremembe, ki nastanejo v toku progresivnega razlikovanja glede na sestav in funkcijo celic v organizmu, kar je osnova znanjem na področju embriologije. V določenih celičnih linijah prihaja do diferenciacije zaradi spremenjenega načina transkripcije.

diferenciacija celic (cell differentiation; Zelldiferenzierung) je proces, pri katerem celice hčere zadržijo svojo specializacijo in funkcijo. Verjetno je to rezultat diferencialne transkripcije.

diferenciacijski antigen (differentiation antigen; Differenzierungs-Antigen) je antigen na površini celic, ki deluje samo v specifičnem obdobju diferenciacije embria.

diferencialno centrifugiranje (differential centrifugation; differenziele Zentrifugierung) je metoda za ločevanje celičnih delcev v skladu z njihovimmi sedimentacijskimi koeficienti, ki so načeloma proporcionalni z njihovo velikostjo. Celični ekstrakt sukcesivno centrifugiramo s čedalje večjo hitrostjo. Večji delci, kot so jedra in mitohondriji, se izločijo pri relativno majhnih hitrostih, večja g sila (mnogokratnik zemeljskega pospeška g) pa je potrebna za sedimentacijo majhnih delcev, kot so na primer ribosomi.

difuzija (diffusion; Diffusion) je tendenca molekul, da se gibljejo v smeri manjše koncentracije, kar povzroča v določenem času enakomerno porazdelitev v celotnem sistemu.