A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
I-imp
imuna-imuno
imuns-ind
ine-ins
int-inva
Inve-izk
izm-izv

 

 

Inve-izk

Invertebrata (invertebrate; Wirbelloser) so živali, ki nimajo hrbtenjače.

invertirane ponavljajoče sekvence (inverted repeats; invertierte Sequenzwiederholungen), okrajšava IR, sta kopiji enake DNK, ki imata zaporedje v nasprotnih smereh. IR so prisotne na nasprotnih koncih *transposonov. (Davidson in sod., 1973).

invertirane končne ponovitve (inverted terminal repeats; invertierte terminale Sequenzwieder-holungen) so kratke, identične ali vsaj podobne sekvence, ki potekajo v obratnih smereh na konceh nekaterih *transposonov. Primer:
GCACTTC...........G TTCACG
CGTGAAC...........CAAGTGC

inverzija (inversion; Inversion) pomeni prelom in obratno (za 180o) ponovno spojitev delov kromosoma tako, da je zaporedje genov obrnjeno glede na prvotno stanje in ostali kromosom. V inverzijo je lahko vključena tudi centromera, taki inverziji pravimo *pericentrična (ali heterobrahialna); če centromera ni vključena v inverzijo je *paracentrična (ali homobrahialna). Paracentrične inverzije so pogostejše, zaradi njih *inverzijski heterozigoti v *pahitenu napravijo paritveno konfiguracijo z obratno zanko. Inverzije dajejo vtis, da ovirajo crossingover med kromatidama, kar omogoča tudi njihovo odkrivanje. (Sturtevant, 1926).

inverzijski heterozigot (inversion heterozygote; Inversions-Heterozygote) je organizem, pri katerem ima eden od homolognih kromosomov invertiran segment, drugi pa normalno zaporedje genov.

in vitro pomeni biološke postopke, ki jih napravijo eksperimentalno izven organizma, na primer v tkivnih kulturah. (Dobeseden prevod iz latinščine: v steklu.)

in vitro oploditev (in vitro fertilization; in vitro Befruchtung) pomeni oploditev jajčeca izven telesa samice. Pri ženah, ki imajo blokiran jajcevod (Fallopijevo cev), in vitro oplojeno jajčece vstavijo v maternico (uterus), kjer se vgnezdi. Glej embriotransfer.

in vitro transkripcija (in vitro transcription; zellfreie Transkription) pomeni sintezo RNK v epruveti, pri čemer kot matrico uporabljamo očiščene DNK preparate. Pri evkariontih so z brezceličnim sistemom dokazali aktivnost treh funkcionalno ločenih RNK polimeraznih kompleksov.

in vitro translacija (in vitro translation; zellfreie Translation). Za translacijo ali prevajanje v epruveti, ki pomeni sintezo proteinov, uporabljamo očiščene mRNK molekule, celični ekstrakt, ki vsebuje ribosomalne podenote; potrebne proteinske faktorje, tRNK molekule in aminoakril tRNK sintetaze. Tej mešanici je treba dodati še ATP, GTP, aminokisline ter encimski sistem za regeneracijo nukleozidnih trifosfatov. Za prokariontsko translacijo pripravljajo sestavine iz E.coli ali Bacillus stearothermophilus-a, za evkariontski sistem pa retikulocitni lizat kuncev.

in vivo pomeni "v živem organizmu".

inzulin (insulin; Insulin) je polipeptidni hormon, ki ga izdelujejo beta celice v *Langerhansovih otočkih trebušne slinavke (pankreasa). Inzulin zmanjšuje koncentracijo sladkorja v krvi; če ga primanjkuje, nastane sladkorna bolezen (diabetes mellitus). Goveji inzulin je bil prvi protein, ki so mu določili zaporedje aminokislin. Sestavljen je iz dveh verig: A, ki ima 21 aminokislin in B s 30 aminokislinami; obe verigi sta povezani z dvema disulfidnima mostovoma. Pri človeku inzulin kodira gen, ki se nahaja na krajšem kraku 11. kromosoma.

iojap gen (iojap; iojap-Gen) je mutirani gen v celičnem jedru koruze, ki spreminja lastnosti *kloroplastov.

IOK (IAA; IES) je okrajšava za indol ocetno kislino.

ionizirajoče ozadje (background radiation; Hintergrundstrahlung) je ionizirajoča radiacija, ki ne nastaja iz proučevanega vira, temveč iz drugih virov. Semkaj sodi kozmična radiacija ter vedno prisotna naravna radioaktivnost, včasih povečana zaradi človeške malomarnosti ali kontaminiranja.

ionofori (ionophores; Ionophore) so antibiotiki bakterijskega porekla, ki olajšujejo prehod eno- ali dvovalentnih kationov skozi biološke membrane. Med njimi so pomembnejši: valinomycin (K+; Rb+); A23187 (Ca++; 2H+), nigericin (K+; H+); gramicidin (H+; Na+; K+; Rb+).

ionska vez (electrostatic bond; elektrostatische Bindung) je sila, ki drži ione v kristalih, kot je na primer NaCl (kuhinjska sol).

iperit (sulphur mustard; Schwefel-Senfgas) je mutagen, ki sta ga odkrila Lommel in Steinkopf in ki so ga uporabili Nemci v prvi svetovni vojni kot bojni plin. Kemična formula je (ClCH2CH2)2S. Glej dušikov iperit.

IPTG je okrajšava za izopropil-b-D-tiogalaktozid, ki je *induktor za *lac operon v E.coli. IPTG je kemični analog laktoze, velja za učinkovit induktor lac-operona zato, ker ga lac-genski produkt (b-galaktozidaza) ne razgrajuje.

IQ je okrajšava za *inteligenčni kvocient.

iradiacijski hibrid (irradiated hybrid; irradiirter Hybrid) so hibridne somatske celice, ki nastanejo s fuzijo normalnih in z radioaktivnimi snovmi obsevanih celic. Genetski material slednjih je močno fragmentiran.

I regija (I region; I-Region) je osrednje področje *poglavitnega histokompatibilnega kompleksa pri miših (H-2). Obsega gene, ki kodirajo Ia antigene in ki določajo različne *imune odgovore. Delimo jo na pet podpodročij (A,B,C,E,J). Pri človeku je odgovarjajoča regija D/DR *HLA kompleksa.

istočasno označevanje (isolabeling; gleichzeitige Markierung) pomeni v genetiki označevanje (markiranje) dveh ali delov dveh *sestrskih kromatid v drugi metafazi mejoze s tritiiranim timidinom v S periodi. Običajno sta obe sestrski kromatidi označeni v prvi metafazi, v drugi metafazi se označuje samo ena.

i-vrednost (i-value; i-Wert) pomeni skupno koncentracijo DNK koncev v povezovalni (ligacijski) reakciji. Vrednost narašča z naraščanjem DNK koncentracije. Tako i- kot *j-vrednost vpliva na obliko končnega produkta v povezovalni reakciji. Z izbiro različnih i- in j-vrednosti, to pomeni različnih koncentracij vektorske in vstavljene DNK, lahko vplivamo na strukturo rekombinantnih molekul, ki nastanejo po ligaciji. Strukturne oblike so lahko linearni oligomeri, krožni vektorji ali vektorji z vstavljeno DNK. Glej primer j-vrednost.

izključitvena reakcija (exclusion reaction; Ausschlubreaktion) je reakcija s fagom inficirane bakterije, s katero okrepi svojo ovojnico in s tem prepreči vstop drugim fagom.