A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
H-Har
HAT-hemo
Hen-heterok
heterol-hib
hid-hipers
hipert-hit
HIV-homog
homoi-hon
Hor-Hym

 

 

HIV-homog

HIV virus (human immunodeficiency virus; HIV-Virus) je povzročitelj aidsa.

HLA (human leucocyte antigens)-kompleks (HLA-complex; HLA-Komplex) je *poglavitni histokompatibilnostni genski kompleks pri ljudeh. Nahaja se na 6. kromosomu. Sestavlja ga skupina genov, ki kodirajo *histokompatibilnostne antigene (HLA - A,B,C); antigene, podobne mišjim na mišji I-regiji (HLA - D/DR) in komponente komplementarnega sistema:

Področje (regija)                D/DR          Bf,C4,C2          B          C        A
                       ----------| — — — | — — — — — | — — | — — | — — | --------

Kodirani antigeni (razred)      II                    III                I           I          I

H-lokus (H-locus; H-Locus) je genski lokus pri ljudeh, ki kodira encim fukosil-transferazo, ki je potreben za zgodnjo stopnjo biosinteze antigenov ABO krvne skupine.

Hoggness-ov boks (Hoggness box; TATA Box) je segment 19 do 27 bp, ki se nahaja navzgor od startnega mesta strukturnih genov pri evkariontih, na katere se veže RNK polimeraza II. Segment je dolg 7 bp, nukleotidi v njem pa so TATAAAA. Poimenovanje je v čast Davidu Hoggnessu. Glej kanonska sekvenca, promotor, Pribnow boks.

holandričen (holandric; holandrisch), je pridevnik, ki pomeni, da se nekaj pojavlja samo pri moškem spolu; torej tudi lastnosti vezane na Y kromosom.

holecistokinin (cholecistokinin; Cholecystokinin) je *hormon, ki ga sekretira dvanajstnik (duodenum) in ki povzroča kontrakcijo žolčnika.

holesterol (cholesterol; Cholesterin) je najpomembneši *steroid pri ljudeh. Glej hiperholesterolemija, plazemski lipoproteini.

holinesteraza (cholinesterase; Acetylcholinesterase) je *encim, ki cepi *acetilholin.

holizem (holism; Holismus) je filozofski pojem, s katerim želimo povedati, da je celota večja od vsote njenih sestavnih delov. Tako so v biologiji holisti ljudje, ki menijo, da nekega organizma ni mogoče dojemati s proučevanjem njegovih posameznih delov.

Holliday-ev model (Holliday model; Holliday-Modell) opisuje vrsto prelomov in ponovnih spojitev v procesu crossingoverja med dvema homolognima kromosomoma. Odtod tudi ime za Holliday-eve vmesne strukture, ki so jih opazili pod elektronskim mikroskopom. (Sigal in Alberts, 1972; Mizuuchi in sod., 1982).

holoblastično brazdanje (holoblastic cleavage; holoblastische Furchung) je brazdanje, pri katerem nastajajo celice približno enakih velikosti.

holocen (Holocene; Holozän) je geološka doba, ki traja od zadnje ledene dobe.

holocentričen (holocentric; holozentrisch) se nanaša na policentrični kromosom, ki ima difuzne (razpršene) centromere. Glej centromera.

holoencim (holoenzyme; Holoenzym) je funkcionalen encimski kompleks, ki ga sestavljata *apoencim in odgovarjajoči *koencim.

holofitna prehrana (holophytic nutrition; holophytische Ernährung) je način prehranjevanja z izključno anorganskimi snovmi, značilen za fotosintetske rastline in protozoe.

hologinaičen (hologynic; hologyn) pomeni, da se pojavlja samo pri samicah. To so na primer lastnosti, ki so vezane na W kromosom. (Enriques, 1922).

Holometabola je nadred žuželk, ki imajo popolno *metamorfozo, preidejo stadij ličinke in bube med embriom in odraslim osebkom. Sinonim: Endopterygota

holozoična prehrana (holozoic nutrition; holozoische Ernährung) je način prehranjevanja z izključno organsko hrano.

homeologni (delno skladni) kromosomi (homoeologous chromosomes; homöologe Chromosomen) so kromosomi, ki so samo delno homologni. Verjetno so to kromosomi prednikov, ki so bili nekoč sicer homologni, zaradi različnih evolucijskih procesov pa je prišlo do zmanjšanja privlačnosti med njimi v sinapsi. (Huskins, 1931).

homeoplastičen presadek (homeoplastic drift; allogenes Transplantat) je presajeno tkivo iz enega na drugi osebek istega speciesa.

homeostaza (homeostasis; Homöostasis) je težnja po nespremenjenem stanju; upiranje proti speremembam. (Cannon, 1929).

homeotičen (homeotic; homöotisch) se nanaša na mutacije, pri katerih je razvojni postopek zamenjan z drugim, homolognim. Homeotične mutacije pri Drosophili povzročijo, da se nek organ nenormalno diferencira in napravi homologni organ, ki ima nek dodaten del. Tako na primer namesto tipalk zraste noga ("aristapedija") ali nogi podoben organ na rilčku ("proboscipedija") itd. (Goldschmidt, 1945).

hominid (hominid; Hominide) so člani družine Hominidae, kamor spada tudi človek - Homo sapiens, Homo erectus, Australopithecus afarensis itd.

hominoid (hominoid; Hominoid) je član Primatov, naddružine Hominidea, kamor spadajo družine Hylobatidae (giboni), Pongidae (opice) in Hominidae (ljudje).

Homo je rod, ki ima dva speciesa: H. erectus in H.sapiens. H.erectus je neposredni prednik današnjega človeka. Živel je sredi pleistocena pred milijon do 500.000 leti. Na svetu so bili različni subspeciesi: H.e.pekinensis v vzhodni Aziji; H.e.heidelbergensis v Evropi; H.e.erectus in H.e.soloensis v jugovzhodni Aziji; H.e.habilis v Afriki. Kapaciteta možgan (kranialna kapaciteta) je bila med 700 in 1100 cm3. H.sapiens, ki je nastajal pred 500.000 leti pa je imel kapaciteto med 1300 in 1600 cm3.

homoaleli (homoalleles; Homoallele) so alternativne oblike nekega gena na istem *muton lokusu. Zato rekombinacija med homoaleli ni možna, prav tako ne more nastati funkcionalen cistron.

homocistinurija (homocystinuria; Homocystinurie) je dedna bolezen pri ljudeh, ki nastane zaradi pomanjkanja encima serin dehidrataze.

homodimer (homodimer; Homodimer) je protein, ki je sestavljen iz dveh identičnih polipeptidov.

homogametni spol (homogametic sex; homogametisches Geschlecht) je spol, ki ima enake gamete glede na spolni kromosom; samice sesalcev so homogametne, ker so jajčeca enaka, - imajo samo X kromosom; spermiji pri pticah pa imajo samo Z kromosom. (Wilson, 1911).

homogamija (homogamy; Homogamie) je primer, da moški in ženski del cveta hkrati dozorita. (Sprengel, 1793).

homogenot (homogenote; Homogenote) je delno diploidna merozigotna bakterija, v kateri ima kromosomski segment donatorja (eksogenota) enake alele kot kromosom recipienta (endogenota).

homogentizinska kislina (homogentisic acid; Homogentisinsäure) je metabolni razgradni produkt aminokisline tirozin. Glej alkaptonurija.