A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
M-Man
Mar-meh
mej-men
mer-meta
meti-mig
mik-mim
min-mob
mod-mon
mor-Myc

 

 

mer-meta

merkaptoetanol (mercaptoethanol; Mercaptoethanol) ima kemično formulo SHCH2CH2OH in je mitotični strup; uporabljajo ga tudi za redukcijo *disulfidnih mostov v proteinskih molekulah.

merkaptopurin (mercaptopurine; Mercaptopurin) je analog purina.

meriklinalna himera (mericlinal chimera; Meriklinalchimäre) je organ ali organizem, ki je sestavljen iz dveh genetsko različnih tkiv, pri čemer eno tkivo delno obkroža drugo. (Jörgensen in Crane, 1927).

merino je pasma ovac, ki izvira iz Španije in je znana zaradi kakovostne volne.

meristem (meristem; Meristem) je nediferencirano, mitotično aktivno rastlinsko tkivo.

meristična variacija (meristic variation; meristische Variation) je variacija lastnosti, ki jih lahko preštevamo, štejemo; kot je na primer število listov (rastline), število dlačic (Drosophila), število seskov (svinje), število lusk (ribe) itd.

meroblastično brazdanje (meroblastic cleavage; meroblastische Furchung) se imenuje brazdanje zametnega tkiva, kjer zaradi enostransko porazdeljenega rumenjaka nastajajo poleg majhnih tudi velike celice. Nasprotje je holoblastično brazdanje.

merogamija (merogamy; Merogamie) je način oploditve pri Protozoih, ki pomeni združevanje takozvanih "merogamet", ki nastanejo z večkratno delitvijo vegetativnih celic in se medsebojno razlikujejo glede na velikost in strukturo. Razlikujejo izo-, anizo- in oogamijo.

meroističen (meroistic; meroistisch) se nanaša na *ovariolo žuželk, ki ima prehranjevalne celice. Če so apikalne celice-dojilje povezane z oocitami preko prehranjevalnih cevk, se ovariola imenuje akrotrofna ali telotrofna. Če pa so celice-dojilje skupaj z vsako celico v foliklu, se ovariola imenuje politrofna.

meromiksis (meromixis; Meromixis) je enosmerna genetska izmenjava pri bakterijah, ki rezultira v *merozigoti. (Wollman in sod., 1956).

merospermija (merospermy; Merospermie) nastane tedaj, kadar se jedro spermija ob oploditvi ne združi z jedrom jajčeca, pač pa kasneje degenerira. Razvoj, ki temu sledi, se imenuje *ginogeneza.

merozigota (merozygote; Merozygote) je delno diploidna bakterijska zigota, ki ima eksogenotski kromosomski fragment F+ partnerja. *Eksogenot je lahko vstavljen tudi s *transdukcijo ali seks-dukcijo. (Wollman in sod., 1956).

Mesocricetus auratus je zlati hrček, ki ga zaradi hitre reprodukcije radi uporabljajo v laboratorijih kot predstavnika glodalcev.

mesta cepitve (splice junctions; Spleissstellen) so segmenti z nekaj nukleotidi, ki so na konceh *intronov zaradi izrezovanja ali cepitve v času izdelave transkriptov iz razcepljenih genov. Sekvenca na 5’ koncu intronovega transkripta se imenuje donor-mesto cepitve, sekvenca na 3’ koncu pa akceptor-mesto cepitve. U1 RNK ima segment, ki je komplementaren tako donor- kot akceptor-mestu cepitve intronskih transkriptov.

mesta kromosomskih prelomov (fragile chromosome site; Chromosomen-Bruchstelle) so neobarvani presledki različne velikosti, običajno na obeh *kromatidah. Vselej so na natančno istih točkah na določenih kromosomih pri nekem osebku ali vrsti. Ta mesta prelomov se dedujejo po Mendelovem kodominantnem načelu. Lomljivost je vidna pri nastankih *acentričnih delcev in pri *kromosomskih delecijah.

mesta pripenjanja (attachment sites; Anheftungspunkte) so lokusi na nekem *fagu in na kromosomu njegovega bakterijskega *gostitelja, na katerih se z *rekombinacijo integrira fag v bakterijski kromosom ali pa se iz njega izreže.

mesta zamenjave (replacement sites; Stellen des Aminosäureaustausches) se v genetiki imenujejo mesta s točkovno mutacijo znotraj nekega gena, zaradi česar pride do zamenjave aminokisline v polipeptidni verigi.

mešano dedovanje (blending inheritance; Mischvererbung) je – dandanes ovrženo mnenje -, da se genetski material očeta in matere zlije ali spoji ob oploditvi. Nasprotje temu je *samostojno dedovanje.

metabolit (metabolic product; Stoffwechselprodukt) je izdelek - rezultat - *metabolizma.

metabolizem (metabolism; Stofwechsel) je skupek vseh fizikalnih in kemičnih dogajanj, ki omogočajo nastajanje in ohranjanje žive protoplazme ter dajejo energijo za potrebe organizma.

metabolni proces (metabolic process; Stoffwechselvorgang) je stopenjsko zaporedje biokemičnih procesov pri spreminjanju predhodnih molekul v končni izdelek, pri čemer vsako stopnjo katalizira določen encim.

metabolni strup (metabolic poison; Stoffwechselgift) je snov, ki zaustavi *metabolni proces.

metacentričen (metacentric; metazentrisch) označuje tip kromosoma, ki ima približno na sredini *centromero.

metageneza (metagenesis; Metagenesis), tudi "prerod", je zaporedno, pravilno menjavanje spolnega rodu z nespolnim; običajno se pojavlja pri nevretenčarjih, posebej pri *mehovcih (Coelenterata). Za razliko od rastlin sta obe generaciji diploidni. (Haeckel, 1866).

metakromatska levkodistrofija (sulfatide lipidosis; Sulfatid-Lipidose) je avtosomna recesivna bolezen ljudi, povzročena z napako pri izdelavi lizosomskega encima arilsulfataze A. Klinični simptomi so paraliza, oslepitev in demencija. Prizadeti umrejo v otroštvu.

metakromazija (metacromasy; Metachromasie) je pojav, da neko barvilo različno obarva različne celične sestavine, ki jim pravimo, da so kromotropne (sprejemljive za barvo). To so običajno velike molekule, na primer *nukleinske kisline in kisli *mukopolisaharidi. Azurno B barvilo je primer metakromatskega barvila, ki kromosome obarva zeleno, nukleoluse in citoplazemske ribosome plavo, mukopolisaharidne sestavine pa rdeče.

metaloencim (metalloenzyme; Metalloenzym) je protein, ki veže nase atome kovin in deluje kot encim.

metalotioneini (metallothioneins; Metallothioneine) so majhni proteini, ki vežejo težke kovine in na ta način ščitijo celice pred toksičnim delovanjem. Gene, ki kodirajo metalotioneine aktivirajo isti ioni kovin, ki jih potem metalotioneini vežejo.

metamorfoza (metamorphosis; Metamorphose) pomeni preoblikovanje od ličinke do odrasle žuželke.

metastaza (metastasis; Metastase) pomeni pojavljanje razsevkov malignih tumorskih celic iz prvotnega tumorja v drugih delih telesa.

metatarzus (metatarsus; Metatarsus) je prvi segment tarzusa (noge) pri žuželkah. Pri samcih Drosophile melanogaster je na metatarzusu sprednjih nog takozvani spolni greben.

metatoraks (metathorax; Metathorax) je zadnji od treh segmentov prsnega koša pri žuželkah. Na njem je par nog in par kril (pri žuželkah, ki letajo), pri dipterah pa so *haltere.

metazoon (Metazoon; Metazoon), množina metazoa, se imenujejo večcelične živali.