A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
M-Man
Mar-meh
mej-men
mer-meta
meti-mig
mik-mim
min-mob
mod-mon
mor-Myc

 

 

meti-mig

metilensko zelenilo (methyl green; Methylgrün) je bazično barvilo, ki ga pogosto uporabljamo v citokemiji za ugotavljanje prisotnosti DNK. V 2-molarni raztopini magnezijevega klorida pri pH 5,7 metilensko zelenilo obarva samo intaktno DNK.

metilirana "kapica" (methylated cap; methyliertes "Hütchen") pomeni *modifikacijo gvanin-nukleotida, ki je na koncu molekule evkariontske mRNK. Kapica nastane po *transkripciji povezave 5'-konca gvanin-nukleotida s 5' terminalno bazo mRNK tako, da se pripoji metilna skupina na 7.mesto terminalnega gvanina. Dodajanje terminalnega gvanina katalizira encim gvanilil-transferaza, drugi encim gvanin-7-metiltransferaza pa poskrbi za dodatek metilne skupine na 7. mesto. Enocelični evkarionti imajo kapico z eno samo metilno skupino. Večcelični evkarionti imajo navadno poleg te še eno metilno skupino, dodano na predzadnjo bazo in to na 2. mestu, ki jo tudi pripenja drugačen encim (2'-0-metiltransferaza). Tretji tip kapice je še bolj redek, metilirana je predpredzadnja baza na 2. mestu. Nastajanje kapice (capping) poteka takoj po pričetku iniciacije tanskripcije pred izrezovanjem in seveda tudi spajanjem. Funkcije kapice ne poznamo natančno, verjetno pa ščiti mRNK pred razgradnjo z nukleazami ali pa omogoča navezavo stika z mestom pripenjanja na ribosom.

metilkolantren (methylcholanthrene; Methylcholanthren) je karcinogen ogljikovodik.

metil-živosrebrni hidroksid (methyl-mercury hydroxide; Methylquecksilberhydroxid), CH3HgOH, je močno denaturacijsko sredstvo za nukleinske kisline, ki v agaroznem gelu omogoča ugotavljanje molekularne mase enojnih trakov RNK in DNK molekul.

metljaj (fluke; Egel) je zajedalec, ki spada v red Digenea in razred Trematoda. Kot vmesne gospodarje (gostitelje) potrebuje mehkužce.

metoda najmanjših kvadratov (methode of least squares; Methode der kleinsten Quadrate) je način ocenjevanja rezultatov poizkusa ali zbranih podatkov, ki temelji na minimiziranju vsote kvadratov.

metoda "viseče" kaplje (hanging drop technique; Hängetropfen-Methode) je način mikroskopiranja organizmov v kapljici na posebnem konkavnem objektnem stekelcu.

metotreksat (methotrexate; Methotrexat) je komercialno ime za ametopterin in je antagonist folne kisline. Deluje inhibitorno na encim dihidrofolat-reduktazo (DHFR); uporabljajo ga pri kloniranju celic sesalcev. Geni za odpornost (rezistentnost) na metotreksat so priročni selektivni označevalci (markerji). Do odpornosti nanj lahko pride tudi zaradi prekomerne replikacije genov za DHFR (takozvan "gendosis- efekt").

mezenhim (mesenchyme; Mesenchym) je embrionalni tip vezivnega tkiva, ki ga sestavljajo ameboidne celice. Populacija takih celic predstavlja rahlo tkivo in izhaja iz *mezoderma. Iz mezenhima nastane pri vretenčarjih vezivno tkivo in obtočila.

mezoderm (mesoderm; Mesoderm) je sloj embrionalnih celic, ki leži med ekto- in endodermom pri živalih s trojnimi zametnimi listi. Iz mezoderma nastane mišičevje, vezivno tkivo, limfatično tkivo, kri, seroze, drobovje, epitel krvnega ožilja, limfatičnih organov, ledvic, sečevodov, gonad, genitalnih poti in skorje nadledvične žleze.

mezofit (mesophyte; Mesophyt) je rastlina, ki uspeva v razmerah z zmerno vlago.

mezosom (mesosome; Mesosom) je področje, na katerem se nahaja invaginacija (vboklina) cito-plazemske membrane pri nekaterih bakterijah, nanjo so pritrjene DNK molekule.

mezotoraks (mesothorax; Mesothorax) je srednji od treh segmentov prsnega koša pri žuželkah; na njem je par nog in pri tistih, ki letajo, tudi par kril.

mezozoik (Mesozoik; Mesozoikum) je geološki vek, trajal je od 63 do 230 milijonov let pred sedanjim časom. V mezozoiku so prevladovale reptilije.

MHC je okrajšava za *poglavitni histokompatibilnostni kompleks.

MHC molekule (MHC-molecules; MHC-Moleküle) so molekule zasidrane v celičnih membranah T-limfocitov, ki določajo specifičnost razpoznavanja antigena.

MIC je okrajšava za *poglavitni imunogeni kompleks.

micelij (mycelium; Mycel) je vegetativni del glive, ki ga sestavlja mreža ali splet glivinih hif. Razlikujemo več vrst micelijev (površinski, globinski, fertilni, sterilni, vegetativni in pod.). Pri gobah s plodišči se imenuje tudi podgobje.

Micrasterias thomasiana je enocelična alga diskoidne oblike, spada med *Desmidaceae. Znana je zaradi tega, ker so pri njej proučevali diferenciacijo skorje (cortex-a).

Microbracon hebetor (v starejši genetski literaturi tudi Habrobracon juglandis in Bracon hebetor) je vrsta os, pri kateri so odkrili *arrhenotokijo kot način določanja spola.

Microtus je rod krtic, ki so zanimive živali za citogenetske raziskave. M.agrestis (voluhar) ima velike spolne kromosome.

mičurinstvo (Michurinism; Michurinismus) se imenujejo genetske teorije, ki jih je razširjal I. V. Mičurin. Nanašale so se predvsem na modificiranje genetskih zasnov v cepičih pri cepljenju sadnega drevja. Njegove ideje so postale del *lisenkizma. V Sovjetski zvezi (kasneje tudi v državah vzhodnega bloka) so bile ugodno sprejete, izkazale pa so se za napačne. Pri nas je znan Mičurinov sadovnjak na Pohorju, ki je v propadanju.

mieloblasti (myeloblasts; Myeloblasten) so celice, ki se diferencirajo v skupek večjedrnih, progastih mišičnih celic.

mielom (myeloma; Myelom) je tumor, ki nastane iz celice, ki izdeluje imunoglobulin.

migracija (migration; Wanderung, Migration) je pojem iz *populacijske genetike, ki pomeni prehajanje osebkov med populacijami nekega speciesa, kar vpliva na spremembo frekvence genov v populaciji ali na genetski tok. (Fisher, 1930).

migracijski inhibicijski faktor (migration inhibition factor; Migrations-Hemmfaktor), okrajšava MIF, je *limfokin, ki preprečuje gibanje *makrofagov v pogojih in vitro celične kulture.