A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
M-Man
Mar-meh
mej-men
mer-meta
meti-mig
mik-mim
min-mob
mod-mon
mor-Myc

 

 

mod-mon

model premičnih filamentov (sliding filament model; Gleitfaser-Modell) je teorija, ki razlaga kontrakcijo mišičja z nastajanjem in prekinjanjem prečnih mostov med sosednjimi debelimi (miozinskimi) in tankimi (aktinskimi) vlakni ali filamenti. Podoben model razlaga krajšanje mikrotubulov delitvenega vretena, zaradi česar pride do ločitve kromosomov, odnosno kromatid pri celični delitvi.

modificirane baze (modified bases; modifizierte Basen) so tiste, ki spremenijo nukleotide štirih običajnih baz (A,T,G,C) potem, ko so že vgrajene V DNK. Primer je modificirajoča metilaza.

modifikacija (modification; Modifikation) je vsaka sprememba nukleotidov vgrajenih v polinukleotidni trak ali verigo DNK ali RNK. Primeri za to so: metiliranje, dezaminacija, formiliranje itd. Uporablja se tudi kot splošnejši pojem za prilagoditev, preoblikovanje, a tudi nepravilno v biologiji kot nededna lastnost, ki nastane pod vplivom okolja. (Naegeli, 1884).

modifikacijska metilaza ( modification methylase; modifizierende Methylase) so bakterijski encimi, ki se vežejo na celično DNK na mesta z določenim zaporedjem baz, kjer pripnejo metilne skupine k nekaterim bazam. Ta metilacijski postopek je edinstven in ščiti species pred njegovimi lastnimi restrikcijskimi endonukleazami. Modifikacijske metilaze kodirajo modifikacijski aleli.

modificirajoči gen (modifier; modifizierendes Gen) je gen, ki spremeni fenotipično ekspresijo nealelnih genov. (Bridges, 1919).

modroplavo B (barvilo) (azure B; Azurblau B) je *metakromatsko, bazično barvilo, ki se uporablja v citologiji in citokemiji.

MOET je okrajšava za multiplo ovulacijo in embrio-transfer.

molarna raztopina (molar solution; molare Lösung) je raztopina, ki vsebuje Avogadrovo število molekul raztopljene snovi v toliko vode, da je vsega skupaj en liter.

molekula (molecule; Molekül) je najmanjša količina neke spojine, ki še lahko obstoji in pri tem ohrani vse svoje lastnosti.

molekularna genetika (molecular genetics; Molekulargenetik) je veja genetike, ki proučuje sestavo in delovanje genov na molekularni osnovi. (Steiner, 1965).

molekularni pritisk (molekular drive; Molekulardruck) je hipoteza, ki predpostavlja nastajanje medsebojno povezanih genetskih sprememb v neki populaciji, spremljano z neprestanim spreminjanjem *repetitivnih nukleotidnih sekvenc (temu pravijo tudi "homogenizacija"), kar povzročajo trije mehanizmi: neenak crossingover, transpozicije in konverzije genov. Na tak način utegnejo nastati tudi nove vrste. (Dover, 1982).

molekularno kloniranje (molecular cloning; molekulare Klonierung), imenovano tudi DNK-rekombinantni postopki (recombinant DNA technique), so metode, s katerimi nanovo in vitro sintetizirano DNK vnesemo ter identično razmnožimo (kloniramo) v živem sistemu, ki mu pravimo gostitelj ali recipient. Za ta postopek so potrebne tri komponente: DNK-vektor; "passenger" DNK (insertna DNK ali DNK, ki jo vstavljamo) in organizem, ki bo gostitelj. Molekularno kloniranje samo pa poteka v dveh fazah: (1) in vitro vezava (ligacija) vektorjeve DNK s passenger DNK; (2) prenos (transfer) tega hibridnega vektorja v sistem gostitelja, kar nato omogoča izdelavo poljubnega števila identičnih kopij (molekularnih klonov) passenger DNK.

molekularno sito (molecular sieve; Molekularsieb) je kristalizirana aluminijsko-silikatna masa, ki jo uporabljajo za absorpcijo vode, ogljikovega dvokisa, žveplovodika, podobnih plinov in mešanice plinov, kakor tudi organskih topil. Uporabno je tudi kot ionski izmenjevalec.

molekulska masa (molecular weight; Molekulargewicht) je vsota atomskih mas vseh atomov v molekuli.

molibden (molybdenum; Molybdän) je biološki element, ki ga najdemo v sledovih v telesu. Atomsko število je 24, atomska masa 95,94, najpogostejši izotopi so 92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo; radioizotop je 99Mo, njegova razpolovna doba je 67 ur; oddaja beta delce.

molna raztopina (molal solution; molale Lösung) je raztopina, ki vsebuje eno gram-molekulo snovi, raztopljene v litru vode.

monarh (monarch butterfly; Monarchfalter) glej Danaus plexippus.

monera (Monera; Monera) je eno od petih kraljestev (regnum) živih organizmov. Po Haecklu so to najpreprostejša živa bitja brez jedra; semkaj spadajo bakterije in modro-zelene alge, torej *prokarionti.

mongolizem (mongolism; Mongolismus) je sinonim za *Downov sindrom.

mongolid (Mongoloid; Mongoloide) je človek rumene rase z *epikantusom, črnimi, gladkimi lasmi, brez kosmatin.

monoalelen (monoallelic; monoallel) se nanaša na *poliploide, ki imajo enake alele na nekem lokusu; na primer pri tetraploidu: A1A1A1A1. (Atwood, 1944).

monocentričen (monocentric; monozentrisch) se nanaša na kromosom, ki ima eno samo *centromero.

monocistronska mRNK (monocistronic mRNA; monocistronische mRNA) je *informacijska (oveščevalna) RNK, ki kodira eno samo *polipeptidno verigo, kar je značilno za evkariontske celice.

monocit (monocyte; Monocyt) je največji *levkocit v krvi, to so *fagocitne in ameboidne celice.

monoecija, glej enodomnost.

monofiletsko poreklo (monophyletic lineage; monophyletische Abstammung) pomeni, da se je en ali več speciesov razvilo iz enega samega (skupnega) speciesa - prednika. Domače živali imajo praviloma monofiletsko poreklo, kar pomeni, da je bil udomačen en sam divji species. Sinonim je monofilija.

monogamija (monogamy; Monogamie), enoženstvo, pomeni spolno življenje v paru, ki pri živalih traja lahko eno sezono ali tudi celo življenje.

monogena lastnost (monogenic character; monogene Eigenschaft) je lastnost, ki jo določa en sam gen.

monohibrid (monohybrid; Monohybrid) je osebek, ki je heterozigoten glede na nek alelni par; na primer A1A2. (de Vries, 1900).

monohibridno križanje (monohybrid cross; Monohybrid-Kreuzung) je paritev dveh osebkov, ki sta heterozigotna in genetsko identična glede na obravnavani lokus; na primer: A1A2 x A1A2.

monoklonska protitelesa (monoclonal antibodies; monoklonale Antikörper) so *imunoglobulini, ki nastanejo iz enega samega *klona *plazmatke. Glede na kemično sestavo so taka protitelesa populacije z določeno sposobnostjo vezave proteinov. Glej hibridom.

monokromatična svetloba (monochromatic light; monochromatisches Licht) je svetloba, ki jo sestavlja valovanje ene same valovne dolžine.

monokromatično sevanje (monochromatic radiation; monochromatische Strahlung) je elektro-magnetno sevanje ene same valovne dolžine, odnosno sevanje, v katerem imajo *fotoni enako energijo.

monolepsis (monolepsis; Monolepsis) je dedovanje lastnosti samo po enem od obeh staršev.

monomer (monomer; Monomer) je enostavna molekula, ki se veže s sebi enakimi v *polimer.

monoploidna celica (monoploid; monoploide Zelle) je somatska celica, ki ima eno samo garnituro kromosomov (n). (Langlet, 1927).

monosom (monosome; Monosom) je kromosom, ki nima homolognega para; monosom v molekularni genetiki imenujejo tudi kompleks mRNK-ribosom. (Haselkorn in Fried, 1964).

monosomija (monosomy; Monosomie) je izguba enega od kromosomov iz para kromosomov. Monosomalno diploidna celica ima en kromosom manj od normalnega diploidnega števila (2n-1). X0 je monosomija spolnega kromosoma. (Blakeslee, 1921). Glej Turnerjev sindrom.

Monotremata (monotreme; Kloakentier) je najnižji red (ordo) med sesalci, pripadniki nosijo jajca, spolni, sečevodni in prebavni organi imajo skupen iztok (kloako). Mednje spadajo kljunaši in mravljinčarji.

monotrihen (monotrichous; monotrich) se nanaša na bičkarje, ki imajo en sam biček.

monozigotni dvojčki (monozygotic twins; eineiige Zwillinge) so dvojčki, ki nastanejo z delitvijo enega samega oplojenega jajčeca na dva enaka dela, ki se razvijeta v identična *embria. Zaradi tega sta taka dvojčka tudi genetsko identična - *identični dvojčki.