A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
r-Rau
raz-rea
rec-rek
rel-rep
RER-ret
rev-Rin
riž-rum

 

 

rel-rep

relikt (relic; Relikt) je preživeli ostanek vrste, pasme ali druge skupine osebkov na področju, kjer so vsi drugi izumrli.

rem (rem; rem) je okrajšava za "roentgen equivalent man", to je doza ionizirajočega sevanja, ki ima enak biološki učinek kot en *rad rentgenskih žarkov.

renalni (renal; Nieren-) pomeni ledvični, nanašajoč se na ledvice.

renaturacija (renaturation; Renaturierung) pomeni povratek *proteinov ali *nukleinskih kislin iz *denaturiranega stanja v prvotno (trodimenzionalno) obliko. Pri renaturaciji DNK ločimo: (1) Hiter povratek zaradi delno denaturiranih delov DNK molekule, ki so še ohranili "register" (regije) s pogostejšo G-C zastopanostjo. Hiter povratek z alkalijami denaturirane DNK ni mogoč, ker so tako G-C kot A-T vezi enako prizadete. (2) Renaturacijo popolnoma razdvojenih trakov, ki je odvisna od okvar na obeh komplementarnih trakovih.

Renner kompleks (Renner complex; Renner-Komplex) je skupina kromosomov (in s tem tudi genov), ki se prenašajo kot enota iz generacije v generacijo. Take skupine najdemo pri vrstah, ki pripadajo rodovoma Oenothera in Rhoeo.

rentgen (roentgen; Röntgen) je količina ionizirajočega sevanja, ki sprošča 2,083 x 109 ionskih parov v kubičnem centimetru zraka (pri 0o C in pritisku 760 mm) ali približno dva ionska para na gram tkiva, ki je izpostavljeno 1 rentgenu gama žarkov in ki absorbira okrog 93 ergov (=rep).

rentgenska kristalografija (x-ray crystallography; Röntgenstrukturanalyse) pomeni uporabljanje lomnosti (difrakcije) rentgenskih žarkov pri prehodu skozi kristale (uklonski kot), pri čemer je mogoče ugotoviti tridimenzionalno zgradbo atomov in molekul v kristalu.

rentgensko žarčenje (x radiation; Röntgenstrahlung); x žarki imajo valovno dolžino med ultravijoličnimi in gama žarki ter predstavljajo ionizirano žarčenje.

reovirus (reovirus; Reovirus) je dobil ime kot okrajšava za "respiratory and entheric orphan virus"; pojem "orphan" (orfan) se uporablja za viruse, ki ne povzročajo bolezni. Reoviruse so našli pri ljudeh, so srednje veliki, imajo segmentirano dvovijačno DNK. Nekateri so patogeni za žuželke in rastline.

reparaturna sinteza (repair synthesis; Reparatur-Synthese) pomeni encimsko izrezovanje in nadomestitev področij, kjer je DNK poškodovana. Primer je odstranitev timinskih dimerov po poškodbi z UV obsevanjem.

repetitivna DNK (repetitous DNA; repetitive DNA), okrajšava repDNK, se imenujejo ponavljajoče sekvence nukleotidov v kromosomski DNK. Z analizo *reasociacijske kinetike lahko ugotovimo, če repDNK pripada zelo repetitivni ali srednje repetitivni kategoriji. Zelo repetitivne sekvence imajo ponovljene določene nukleotide milijonkrat in so del konstitutivnega kromatina. Srednje repetitivne imajo odseke dolge 100 do 500 bp, ki se ponove od 100 do 10.000-krat. Ta vrsta repetitivne DNK obsega gene, ki se prepišejo (transkribirajo) v rRNK in tRNK molekule. (Britten in Kohne, 1968).

repetitivna enota (repeating unit; epetitive Einheit) je dolžina nukleotidne sekvence, ki se ponavlja.

replikacija (replication; Replikation) se imenuje postopek podvajanja, ki zahteva kopiranje matrice.

replikacijska napaka (copy error; Replikationsirrtum) je mutacija, ki nastane zaradi napak pri podvajanju (replikaciji) DNK.

replikacijski kompleks (replisome; Replikationskomplex), tudi replisom, je kompleks, ki vsebuje DNK polimerazo in druge encime, ki sodelujejo pri začetku sinteze DNK in se nahajajo na replikacijskih vilicah bakterijskih kromosomov. (Dressler, 1975).

replikacijski mehurček (replication eye; Replikationsblase) je področje na kromosomski DNK, okrogle oblike (podobne očesu), ki se podvaja in leži znotraj daljšega odseka, ki pa se ne podvaja. Glej D-pentlja.

replikacijsko defektni virus (replication-defective virus; replikationsdefektes Virus) je virus, ki mu manjka(jo) gen(i), potreben (potrebni) za zaključek infekcijskega krogotoka.

replikaza (replicase; Replicase) je od RNK odvisna *RNK polimeraza ali RNK sintetaza, ki lahko prične s kopiranjem virusne RNK brez dodajanja *primerja. (Spiegelman in Hayashi, 1963).

replikon (replicon; Replicon), tudi replikacijska enota, je genetski element, ki se obnaša kot samostojna enota v času replikacije DNK. Pri bakterijah je kromosom en sam replikon, medtem ko imajo kromosomi evkariontov stotine replikonov v serijah. Vsak replikon ima segment, na katerega se veže specifična RNK polimeraza ter replikator-lokus, pri katerem se začenja replikacija DNK. Polimeraza napravi DNK *primer, ki se imenuje *iniciator. (Jacob in Brenner, 1963).

rep-protein (Rep protein; Rep-Protein) je *helikaza, odkrita v rep-mutantu E.coli, ki hidrolizira ATP v času razperjanja trakov vijačnice DNK v “replikacijske vilice”.

represija (repression; Repression) ali zaviranje pomeni v genetiki preprečitev transkripcije ali translacije, če se represor protein veže na operator lokus na DNK ali pa na določeno mesto na mRNK. Pomeni tudi prenehanje sinteze enega ali več encimov, ko dosežejo izdelki njihove katalize kritično koncentracijo. (Vogel, 1957).

represija katabolita (catabolite repression; Katabolitrepression) pomeni redukcijo ali celo prenehanje sinteze *encimov, ki delujejo v katabolnih procesih sladkorjev kot so laktoza, arabinoza itd., če bakterije rastejo v prisotnosti glukoze v hranilnem mediju. Encim *adenil ciklazo inhibira glukoza s spremembo ATP v *ciklični adenozin monofosfat (cAMP); cAMP se spoji s *katabolit aktivirajočim proteinom (CAP), da bi se RNK polimeraza vezala na promotorje genov, ki kodirajo encime za katabolijo sladkorjev, izvzemši glukozo.

represija končnega produkta (end product repression; Endproduktrepression) je situacija, v kateri končni produkt iz verige metabolnih reakcij deluje kot *korepresor in izključi delovanje *operona ter s tem tudi encime, ki vodijo verigo metabolnih reakcij.

represivni encim (repressible enzyme; reprimierbares Enzym) je encim, ki zmanjšuje svojo dejavnost z naraščajočo koncentracijo njegovih izdelkov (metabolitov) v celici.

represivni sistem (repressible system; reprimierbares System) je v genetiki regulacijski sistem, v katerem izdelek *regulator gena (t.j. represor) blokira transkripcijo operona tedaj, kadar pred tem reagira z *efektorsko molekulo (imenovano tudi metabolitni represor). Sinteza mRNK molekule poteka torej samo v odsotnosti efektorske molekule.

represor (repressor; Repressor) je protein, sintetizira ga *regulator gen. Lahko se veže na lokus *operatorja ter blokira transkripcijo odgovarjajočega operona. (Pardee in sod., 1959).

reprodukcija (reproduction; Fortpflanzung) je razmnoževanje organizma, celice, celične organele (sinonim je replikacija). Tudi samostojna znanstvena disciplina, ki proučuje mehanizme v procesu razmnoževanja. Razlikujemo spolno, paraseksualno (Pontecorvo, 1954), aseksualno in suseksualno (Darlington, 1937) reprodukcijo.

reprodukcijska tehnika (reproduction technique; Reproduktionstechnik) so metode, ki jih uporabljajo za eksperimentalne, selekcijske, a tudi rutinske namene. Pri rastlinah so najpomembnejše: (1) kultura proto-plastov; (2) fuzija protoplastov z namenom dobivanja neobičajnih bastardov; (3) cibridizacija, regeneracija rastlin z enotnim genomom, a različnimi ekstrakromosomskimi dednimi nosilci (plazmoni); (4) androgeneza s kulturo prašnikov; (5) ginogeneza s kulturo embriov; (6) kultura somatskih celic-embriov. Pri živalih uporabljajo: (1) umetno osemenjevanje; (2) in vitro oploditev; (3) MOET - multipla ovulacija in embrio transfer; (4) kloniranje morul za dobivanje monozigotnih (enojajčnih) osebkov; (5) kloniranje somatskih jeder v denukleinirane jajčne celice; (6) partenogeneza; (7) določanje spola ob oploditvi. (Wenzel in Amann, 1991).

reprodukcijski potencial (reproductive potential; reproduktives Potential) je teoretična, s pomočjo logaritma prikazana rast populacije, če je ne ovirajo dejavniki iz okolja. Tudi "biotski potencial".