A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
r-Rau
raz-rea
rec-rek
rel-rep
RER-ret
rev-Rin
riž-rum

 

 

rec-rek

recA protein (RecA protein; RecA-Protein) je protein (40kd), izdelek recA lokusa E.coli, ki deluje kot proteaza v *SOS odgovoru, torej pri rekombinacijski reparaturi.

receptor (receptor; Receptor) je mesto na neki spojini ali površini (celic na primer), na katerega se vežejo razne snovi (hormoni, imunoglobulini, toksini, antitoksini, encimi itd.).

recesivni gen (recessive gene; rezessives Gen) ali prikriti gen, je gen, ki se pri diploidnih organizmih fenotipično manifestira samo v homozigotnem stanju, ker je sicer v heterozigoteti prikrit z dominantno alelo. Običajno dominantni gen daje nek izdelek, recesivni pa ne.

recesivno letalen (recessive lethal; rezessiv-letal) je tak alel, ki povzroči smrt celice ali organizma, če je v homozigoteti.

recipročna rekombinacija (reciprocal recombination; reziproke Rekombination) nastaja pri dihibridnem križanju kot nova vezava genov (linkage), ki je različna od materinskih in očetovskih homolognih kromosomov. Tako na primer nealelna mutanta a in b v seriji spajanja AB/ab dajeta lahko zaradi crossing-overja rekombinantne alele Ab in aB v enakem razmerju.

recipročna translokacija (reciprocal translocation; reziproke Translokation) je kromosomska aberacija, pri kateri pride do izmenjave delov med dvema nehomolognima kromosomoma. Primer je translokacija 1/6 pri merjascu, ki je bila med prvimi odkritimi translokacijami pri prašičih ugotovljena na farmi Ihan. (Ločniškar in sod., 1976).

recipročni bastardi (reciprocal hybrids; reziproke Bastarde) je potomstvo, ki izhaja iz recipročnega križanja (bastardiranja) staršev dveh različnih speciesov.

recipročno parjenje (reciprocal cross; reziproke Kreuzung) pomeni parjenje samcev A s samicami B in obratno, samcev B s samicami A, kar je navadno namenjeno odkrivanju spolno vezanih genov, maternalnemu dedovanju ali citoplazemskemu dedovanju.

rec- mutant (rec- mutant; rec- Mutante) je vrsta mutacij, značilnih za defektno rekombinacijo. Taki mutanti so poleg tega občutljivi na sevanje.

red (order; Ordnung), latinsko ordo, je takson, podrejen razredu (classis) in nadrejen družini (familia).

redke baze (rare bases; seltene Basen) so purinski in pirimidinski nukleozid-fosfati, ki so včasih prisotni v molekulah transfer RNK (tRNK). To so ribotimidin, 5,6-dihidrouridin, 5-riboziluracil, inozin, 1-metil-inozin, 1-metilgvanozin in N2-dimetilgvanozin.

redke zemlje (rare earth; seltene Erde) so med seboj zelo podobne kovine od atomskega števila 57 do 71.

redoks sistem (oxidation-reduction system; Redoxsystem) je sistem, ki vzajemno omogoča oksidacijo in redukcijo.

redukcija (reduction; Reduktion) je v kemiji izguba kisika, pridobitev vodika in pridobitev elektronov v spojini.

redukcijska delitev, glej mejoza.

redukcionizem (reductionism; Reduktionismus) je filozofska smer, ki pravi, da je mogoče razložiti vsak naravni pojav s spoznavanjem njegovih sestavnih delov.

reduktaza (reductase; Reduktase) je encim, ki sodeluje v redukciji pri redukcijsko-oksidacijskih (redoks) reakcijah.

refrakcijski (refractile; brechend) pomeni, da lahko lomi svetlobo.

refrakcijski indeks (refractive index; Brechungsindex) je razmerje med hitrostjo svetlobe v vakuumu in v neki določeni snovi.

regeneracija (regeneration; Regeneration) je nadomestitev tkiva ali organa, ki ga je organizem izgubil.

regija ogrodja (framework region; Gerüstregion) je zelo enoličen, praktično nespremenljiv del *variabilnega področja (V) *imunoglobulinske verige, ki se razlikuje od hipervariabilnih segmentov V področja.

regresijska linija (regression line; Regressionsgerade) je črta, ki prikazuje, koliko lahko pridobi ali izgubi en faktor za vsako enoto spremembe drugega faktorja.

regresijski koeficient (regression coefficient; Regressionskoefficient) je v obliki koeficienta prikazana spremenljivost odvisne spremenljivke glede na neodvisno spremenljivko. Sprememba pogostosti mutacij glede na število enot doze sevanja se lahko izrazi z regresijskim koeficientom.

regresivni razvoj (reversals; Rückbildungen) se imenuje v filogenezi pojav neke lastnosti, ki je nastala iz poprejšnje: Polži so izgubili okončine v času razvoja; vretenčarji so dobili okončine iz psevdopodijev.

regulacijska sekvenca (regulatory sequence; Regulationssequenz) se imenuje DNK sekvenca, ki regulira ekspresijo strukturnih genov v operonu. Primer so oslabitelji (atenuatorji), operatorji in promotorji.

regulator gen (regulator gene; Regulatorgen) je gen, ki ureja predvsem obseg in hitrost sinteze na drugih, oddaljenih genih. Regulator gen omogoča sintezo *represor proteina, ki preprečuje delovanje *operator genu ter na ta način zaustavi *operon, ki ga sestavljajo *strukturni geni. Za represor proteina, ki mu pravijo kratko "represor", je izredno malo dovolj, da se sprime na eni strani z operator genom, na drugi strani pa veže *efektor molekulo. Čim se poveže z efektor molekulo, represor spremeni svojo obliko in se ne more več sprijeti z operator genom. Efektor molekula je navadno substrat ali encim, ki ga izdeluje eden od strukturnih genov v operonu. Sistemu pravimo *indukcijski, ker strukturni geni delujejo samo v prisotnosti efektorja. Glej indukcijski sistem. (Jacob in Monod, 1961).

regulon (rekulon; Regulon) se imenuje skupina genov, ki ne ležijo skupaj ali v sosedstvu in jih regulira isti *regulator gen. (Maas in Clark, 1964).

rekapitulacija (recapitulation; Wiederholung) je v splošni biologiji teorija, ki je dandanes močno spremenjena in pravi, da je vsak ontogenetski razvoj kratka in preskočna rekapitulacija filogenetskega razvoja. Nasprotje temu je pedomorfoza. (Kielmeyer, 1793).

rekombinacija (recombination; Rekombination) pomeni dobivanje potomstva, ki ima drugačne kombinacije genov kot starši, zahvaljujoč neodvisnemu razvrščanju genov ali crossoverju. Na kratko: Nastanek novih kombinacij dednega metariala. (Bridges in Morgan, 1923).

rekombinacijska enota (map unit; Genkarte-Einheit) je merilo za razdaljo med dvema vezanima genoma, ki pomeni 1% pogostosti (frekvence) rekombinacije med njima, kar je enako enemu centimorganu (cM).

rekombinacijski vozel (recombinant joint; Rekombinationsknoten) je spoj v okviru *heterodupleksa, kjer sta povezani dve rekombinacijski DNK molekuli. Rekombinacijski vozliči (nodules) so lahko tudi organele, pripete na sinaptične komplekse, za katere menijo, da so pomembni pri procesu crossing-overja.

rekombinant (recombinant; Rekombinante) je nov individuum ali nova celica, ki je nastala z *rekombinacijo.

rekombinantna DNK tehnologija (recombinant DNA technology; DNA-Rekombinationstechnik) so postopki za združevanje dveh DNK molekul različnega porekla (heterolognih DNK molekul), nastalih običajno kot rezultat in vitro spajanja (legiranja) DNK različnih organizmov. Rekombinantne DNK molekule izdelujejo v eksperimentih genske tehnologije, kot je na primer vstavljanje človeškega gena za inzulin v bakterijski plazmid zaradi kloniranja. Spajanje genov, molekularno kloniranje, plazmidna tehnologija in podobno so sinonimi v okviru rekombinantne DNK tehnologije.

rekombinantna RNK tehnologija (recombinant RNA technology; RNA-Rekombinationstechnik) so postopki za združevanje tujih RNK molekul ali za povezovanje različnih RNK istega speciesa. (Miele in sod., 1983).

rekon (recon; Recon) je najmanjša enota DNK, ki je lahko udeležena v *rekombinaciji.