horizontal rule

A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
Ea-eko
eks-elo
EMB-end
ene-Eps
Equ-evp

 

 

Ea-eko

Ea antigeni (Ea antigens; Ea-Antigene) so *aloantigeni, ki jih kodira skupina genov pri miših. Pogosto jih imajo za *histokompatibilnostne gene, ki naj bi bili omejeni samo na eritrocite.

EBV, glej Epstein-Barr virus.

Echinoderma (echinoderm; Stachelhäuter) glej iglokožci.

Echardt-ova metoda (Echardt method; Echardt-Methode) je hitra metoda za analizo DNK plazmidov iz rekombinantnih kolonij. Kolonije liziramo, DNK na agaroznem gelu ločimo z elektroforezo; plazmidi, ki imajo vcepljeno DNK, so večji in zato počasnejši.

Eco RI je restrikcijska endonukleaza tipa II iz E.coli RY 13, ki razpoznava in reže DNK sekvence na sledečem mestu:
5'  GA A T  T  C  3'
3'  C  T  T A AG  5’
Uporabljajo jo zelo veliko, ker jo je relativno lahko izolirati iz celic, ki imajo plazmid pMBI. Klona pBR322 in pBR325 imata eno samo mesto za ECO RI. Pri zadnjem je znotraj mesta za rezistentnost na kloramfenikol.

edem (oedema; Ödem) je oteklina, ki nastane zaradi iztoka tekočine iz ožilja v intercelularni (medcelični) prostor vezivnega tkiva.

Edmanova razgradnja (Edman degradation; Edman-Abbau) je tehnika za določevanje sekvence aminokislin v kratkih peptidnih verigah (do 15 ostankov). S fenil-izocianatom odstranijo aminokislino na N koncu, jo identificirajo, nato odstranijo na isti način naslednjo itd.

EDTA, okrajšava za etilendiamin tetraacetat.

Edwardov sindrom (Edward syndrome; Edwards Syndrom) je dedna napaka pri ljudeh, ki jo povzroča *trisomija 18. kromosoma.

efektivna velikost populacije (effective population size; effektive Populationsgrösse) je povprečno število osebkov v neki populaciji, ki prispevajo gene za naslednjo generacijo. Pri populacijah domačih živali je omejujoče ali kritično število samcev, poleg tega pa obstajajo populacije, ki so podvržene cikličnim variacijam glede njihove velikosti, kar je običajno posledica zelo različnih vzrokov. V takem primeru predstavlja efektivno velikost najmanjše število individuov v ciklusu.

efektor (effector; Effektor) je organ ali celica, ki reagira na živčni dražljaj in zato opravi neko delo ali kemično reakcijo (mišičevje, žleze itd.). Kot splošni pojem je efektor učinkujoča snov.

efektorska celica (effector cell; Effektorzelle) je v imunologiji običajno T limfocit, njegova funkcija je povezana s *citotoksičnostjo, ki jo posredujejo celice.

efektorske molekule (effector molecules; Effektormoleküle) so majhne molekule, ki se združujejo z *represor molekulami ter jih s tem aktivirajo ali pa inaktivirajo glede na njihovo povezavo z *operator genom. (Jacob in Monod 1961).

Ehlers-Daulos-ov sindrom (Ehlers-Daulos syndrome; Ehlers-Daulos Syndrom) je skupina dednih bolezni, ki povzročajo prekomerno elastičnost in krhkost kože, kar je posledica blokad v sintezi *kolagena. Razlikujejo več tipov te bolezni; v tipu VI na primer je sintetizirani kolagen brez hidroksilizina, zaradi česar ne more priti do intermolekularnih prečnih povezav. Geni so tako avtosomno kot tudi spolno (na X kromosom) vezani.

EIA (enzyme immunoassay; EIA-Test), okrajšava za encimsko-imunski preskus, glej ELISA.

ejakulat (ejaculate; Ejakulat) je seme (sperma) s semensko tekočino vretenčarjev, ki se izloči ob kopulaciji ali tudi s pomočjo ustreznih dražljajev.

ekdison (ecdysone; Ecdyson) je *hormon, ki ga izloča *protoraksna žleza pri žuželkah. Ime je dobil po grški besedi "ecdysis", ki pomeni levitev, za kar je tudi namenjen in mu tudi pravijo hormon levitve. a- oblika ekdisona nastaja iz dietarnega holesterola v protoraksni žlezi, v perifernem (maščobnem) tkivu pa se preoblikuje v b-ekdison, ki je aktivna oblika hormona levitve (20-hidroksi-ekdison). Relativna koncentracija ekdisona in *alatum hormona je odločilna za nadaljni razvoj: juvenilni ali adultni. Pri Drosophili so znani na temperaturo občutljjivi ekdizon mutanti.

eklipsa (eclipse; Eklipse), dobeseden prevod je mrk ali izpad; v mikrobiologiji pomeni navidezno izginotje virusa zaradi degradacije in dejanskega izginotja delcev infektivnega virusa, čim le-ta iztisne svoj genom v celico gostitelja.

ekliptična perioda (ecliptic period; Latenzperiode) je obdobje med infekcijo bakterije z bakteriofagom in prvim pojavom infektivnega fagovega potomstva. (Luria, 1950).

ekliptični antigeni (eclipsed antigens; ecliptische Antigene) so antigene determinante, ki izvirajo iz parazitov. Podobne so antigenim determinantam gostitelja do take mere, da ne izzovejo odgovora in s tem nastajanja antiteles. Temu pojavu pravijo tudi molekularna mimikrija.

ekofenotip (ecophenotype; umweltbedingter Phänotyp) je negenetska prilagoditev fenotipa kot odgovor na razmere v okolju.

ekogenetika (ecogenetics; Ökogenetik) je veja genetike, ki proučuje genetsko variabilnost kot individualno reakcijo na vplive okolja. (Brewer, 1971).

ekogeografska različnost (ecogeographical divergence; ökogeographische Divergenz) je z evolucijo povzročena različnost potomcev nekega speciesa, ki se je zaradi adaptacije na življenjski prostor (habitat) razcepil na različne speciese.

ekologija (ecology; Ökologie) je veda o medsebojnih odnosih nekega organizma in okolja, v katerem živi.

ekološka niša (ecological niche; ökologische Nische) je prostor, ki ga zavzema nek organizem (rastlinski ali živalski) v določeni skupnosti zaradi skupnega izkoriščanja prostora in okolja. (Elton, 1927).

ekotip (ecotype; Ökotyp) je pasma ali sorta znotraj speciesa, ki se je genetsko prilagodila določenemu področju ali okolju. (Turesson, 1922).

ekotropni virus (ecotropic virus; wirtsspezifisches Virus) je virus, ki se replicira izključno v celicah svojega gostitelja, v celicah drugih speciesov pa ne.