A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
Ea-eko
eks-elo
EMB-end
ene-Eps
Equ-evp

 

 

ene-Eps

energetsko bogata vez (energy-rich bond, high-energy bond; energiereiche Bindung) je kemična (kovalentna) vez, ki sprošča pri hidrolizi veliko energije. Primer take vezi je ATP molekula, ki ima energetsko bogato fosfatno vez in ki pri hidrolizi terminalne fosfodiesterske vezi sprosti najmanj 5 kcal/mol proste energije.

en gen - en encim hipoteza (one gene-one enzyme hypothesis; Ein-Gen-Ein-Enzym-Theorie) je hipoteza, ki pravi, da obstoje večje skupine genov, v katerih vsak posamični gen skrbi za sintezo ali aktivnost nekega encima. To hipotezo je nadomestila *en gen - en polipeptid hipoteza.

en gen - en polipeptid hipoteza (one gene-one polypeptide hypothesis; Ein-Gen-Ein-Polypeptid Theorie) je hipoteza, ki pravi, da obstojajo večje skupine genov, v katerih vsak gen določa sintezo posameznega polipeptida. Ti polipeptidi lahko delujejo samostojno ali kot podenota v kompleksnejših proteinih.

Engystomops pustulosus je tropska žaba, posebno primerna za biokemične študije *oogeneze.

enhancer, glej pospeševalec.

enodomnost (monoecy; Einhäusigkeit) pomeni, da so moški in ženski reprodukcijski organi na isti rastlini.

enojna DNK (unique DNA; Einzelkopie DNA) pomeni sekvence ali gene, ki so samo enkrat prisotni v (haploidnem) genomu. Večina strukturnih genov, ki kodirajo proteine in njihovi introni sodijo med enojne DNK. Včasih ta pojem uporabljajo tudi za nerepetitivno DNK.

enota atomske mase (atomic mass unit; Einheit der Atommasse) je dvanajstina mase 12C atoma, ekvivalent Z 1.67 x 10-24 g.

enozrnata pšenica (einkorn wheat; Einkorn) ali Triticum monococum (n = 7), znana po kultiviranju od kamene dobe dalje. V klaskih ima po eno zrno, odtod tudi ime.

enterovirus (enterovirus; enterovirus) je virus iz skupine RNK virusov, spada med pikornaviruse, ki se razmnožuje v prebavilih sesalcev (mednje sodita tudi virus poliomielitisa in hepatitisa A).

entropija (entropy, Entropie) je v termodinamiki merilo za energijo v nekem sistemu, ki ni delovna; predstavlja tudi stopnjo naključnega nereda v molekularnem sistemu.

eocen (Eocene; Eozän) je srednja doba v starejšem terciaru, ki se je pričela pred približno 58 milijoni let in je trajala 22 milijonov let.

eozin (eosin; Eosin) je rdeče barvilo.

eozinofilci (eosinophils; Eosinophile) so eozinofilni *granulociti ali *levkociti.

EPA antigeni (Epa antigens; EPA Antigene) so *aloantigeni pri miših, ki so specifični za epidermalne celice.

Ephestia kühniella je žitni molj. Proučevali so mutacije, ki prizadenejo barvne vzorce sprednjih kril in mutacije oči.

epidermalni rastni faktor (epidermal growth factor; Epidermis-Wachtumsfaktor), okrajšava EGF, je serumski protein, ki stimulira delitev različnih celic v *tkivni kulturi kot tudi in vivo. Veže se na *plazemsko membrano občutljivih celic in na ta način stimulira encimsko aktivnost *protein kinaze, ki se nahaja v celični membrani. Ta kinaza fosforilira tirozinske ostanke v *polipeptidih, podobno kot to počne tudi produkt gena src *Rous sarkom virusa. Obe kinazi sta antigeno sorodni.

epigenetika (epigenetics; Epigenetik) je študij mehanizmov o delovanju genov na fenotip. (Waddington, 1942).

epigenotip (epigenotype; Epigenotyp) so medsebojno soodvisni procesi, ki pripeljejo do odraslega osebka. (Waddington, 1939).

epikantus (epicanthus; Mongolenfalte) je kožna guba nad očmi, ki je značilna za pripadnike mongolske rase.

epikotil (epicotyl; Epikotyl) je del kalčka nad kotiledoni, ki se razvije v poganjek.

Epilobium hirsutum je kosmati vrbovec, pomembna rastlina za proučevanje *citoplazemskega dedovanja.

episom (episome; Episom) je starejši izraz za genetski element, ki se obnaša kot avtonomna enota in se razmnožuje neodvisno od kromosoma bakterijskega gostitelja, lahko pa se tudi integrira z bakterijskim kromosomom in se z njim razmnožuje. Primer je bakteriofag lambda ali spolni faktor F v E.coli. (Thompson, 1931; Jacob in Wollmann, 1958).

epistaza (epistasis; Epistasie) je nerecipročna interakcija med nealelnimi geni, to je tedaj, kadar en gen prekriva delovanje drugega. Pri Drosophili na primer gen "ap", ki je recesiven, v homozigoteti preprečuje rast kril; vsak drug gen, ki je povezan s krili zato ne more priti do izraza. "ap" gen je torej epistatičen nad drugimi, ki so hipostatični.

epitelij (epithelium; Epithel) je krovno tkivo ali vrhnjica, prekriva organe ali organizme. Koža je epitelijsko tkivo, prav tako krovno tkivo prebavil in respiratornega trakta.

epitop (epitope; Epitop) je sinonim za *antigeno determinanto.

epivirus (epivirus; Epivirus) je infektivni plazmid, podoben virusu, ima dvojno vijačnico v replikativni in enojno v infektivni obliki ter ekstracelularni infektivni delček. V nasprotju z virion virusi lahko epivirusi oddajo DNK v celico brez ozira na njeno velikost. (Brinton, 1972).

epizootija (epizoöty; Epizootie) je pojav neke bolezni pri živalih v nenavadno velikem številu in s tendenco širjenja v določenem kraju ali geografskem področju. Sinonim za enak pojav pri ljudeh je epidemija.

epizoit (epizoite; Epizoit) je žival, ki živi na drugi živali, a je ne zajeda (ni parazit).

epoksid (epoxide; Epoxid) so alkilirajoči elementi, ki povzročajo lomljenje kromosomov, kot je na primer di(2,3 epoksi)propil eter.

Epstein-Barr virus (Epstein-Barr virus; Epstein-Barr-Virus),okrajšava EBV, je virus z DNK; spada v skupino *herpes virusov. Odkrila sta ga leta 1964 M. A. Epstein in Y. M. Barr v kulturi *Burkitt-limfoma celic. Je povzročitelj infekciozne mononukleoze ali Pfeiferjeve mrzlice; ima mesto integracije na 14. kromosomu pri človeku.