A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
A-ADC
ade-aga
agl-akr
aks-alb
ald-alo
alt-ami
amn-ane
ang-anto
antr-arr
Art-avk
Avo-Azo

 

 

ang-anto

angiosperme (angiosperm; Bedectsamer) so cvetnice kritosemenke.

Angström je dolžinska enota, ki predstavlja desettisočinko mikrona, t.j. 10-4 mikrona (mikron je 10-6 metra). Uporablja se za opisovanje atomskih dimenzij. Poimenovanje je v čast švedskega fizika Andersa Jonasa Angströma.

Animalia v klasifikaciji predstavljajo kraljestvo (regnum) večceličnih živali

animalni pol (animal pole; animaler Pol) je pol ali del jajca, ki vsebuje več citoplazme in manj rumenjaka.

animizem (animism; Animismus) je verovanje, da vodijo naravne fenomene duhovi (spirits).

anion (anion; Anion) je ion z negativnim nabojem.

anizogamija (anisogamy; Anisogamie) je način spolne reprodukcije, pri kateri je ena od spolnih celic (jajčece) večja in stabilna, druga pa je majhna in mobilna (spermij). Glej *izogamija.

anizotropija (anizotropy; Anisotropie) je lastnost kristalov in vlaken za molekularno orientacijo. Anizotropne substance kažejo različne fizikalne lastnosti, če jih testiramo v različnih smereh. Če potuje skozi anizotropno snov žarek polarizirane svetlobe v eni ravnini, se pri tem razdeli v dva polarizirana žarka, ki sta v medsebojno pravokotnih ravninah. Ta lastnost anizotropne snovi se imenuje "dvojni lom" (birefringence; Doppelbrechung). Biološki primer dvojnega loma so mišična vlakna ali pa metafazno delitveno vreteno. Snov, ki ne kaže dvojnega loma, je izotropna (isotropic; isotrop). Glej polarizacijski mikroskop.

ankilozni spondilitis (ankylosing spondylitis; Bechterew-Krankheit) je revmatično obolenje, ki povzroča otrditev in krivljenje hrbtenice, ki se deduje avtosomno dominantno z zmanjšano *penetranco. Preko 90% pacientov ima B27HLA *antigen. Glej histokompatibilnost.

annidacija (annidation; Annidation) je pojav, da nek *mutant preživi v *populaciji zato, ker najde zase primerno ekološko nišo, v kateri se starševska generacija ne bi mogla razvijati.

anoda (anode; Anode) je pozitivna elektroda, ki privlači negativne ione.

anodoncija (anodontia; Anodontie) pomeni prirojeno brezzobost.

Anopheles (komarji) je rod žuželk, ki obsega okrog 150 speciesov; med njimi so nekateri prenašalci *malarije kot na primer A.quadrimaculatus, A.atroparvus, A.albimanus, A.stephensi, A.pharoensis. Pri citotaksonomskem proučevanju tega rodu, ki je bilo zelo intenzivno in obsežno, so med drugim ugotovili, da so v celicah žleze slinavke pri ličinkah in v ovarijskih celicah "dojiljah" odraslih osebkov prisotni *politeni kromosomi.

Anser anser je siva gos, divji prednik domače gosi in cenjena žival za študij etologije ter dednih vzrokov za vzorce obnašanja. Drugi divji prednik gosi je azijska Anser cygnoides (labodja gos).

antagonist (antagonist; kompetitiver Antagonist) je molekula, ki ima podobno strukturo kot druga molekula, s katero tekmuje za pripojitev na določeno mesto tretje molekule.

antenatalen (antenatal; pränatal) pomeni "pred rojstvom"; v času nosečnosti.

antene (antennae; Fühler) so parni izrastki na glavah členonožcev (Arthropoda), v čutilni organ spremenjene sprednje okončine; tipalnice.

anter (anther; Staubbeutel) je terminalni del prašnika, v katerem so vrečice peloda.

anteridij (antheridium; Antheridium) je moški spolni organ pri rastlinah; mesto, kjer nastajajo gamete ali gametangij pri algah, gljivah, mahovih in praprotnicah.

anterior (anterior; vorderer) pomeni prednji, v smeri glave pri živali.

anteza (anthesis; Blühperiode) je čas cvetenja.

antiavksin (antiauxin; Antiauxin) je 2,6 dioklorfenoksi ocetna kislina, ki tekmuje z *avksinom pri receptorjih za avksin.

antibiotik (antibiotic; Antibiotikum) je *baktericidna ali *bakteriostatična substanca, ki jo proizvajajo določeni mikroorganizmi: aktinomicin D, ampicilin, kloramfenikol, cikloheksimid, eritromicin, neomicin, novobiocin, penicilin, puromicin, streptomicin, tetraciklin, fuzidna kislina, grizeofulvin.

antigen (antigen; Antigen) je tuja substanca, ki po vdoru v vretenčarja povzroči nastanek *homolognih protiteles (antiteles). Tak antigen je popoln ali *imunogena snov. Kompleksna antigenska molekula ima lahko večje število *antigenih determinant. Antigen je lahko tudi substanca, ki je v določenih delih podobna imunogenu in lahko tudi reagira s svojim specifičnim protitelesom, je pa premajhen, da bi povzročil sintezo antiteles. Takemu antigenu pravimo nepopoln antigen ali *hapten.

antigena determinanta (antigenic determinant; antigene Determinante) je majhen kemičen kompleks, ki determinira specifičnost interakcije antitelo-antigen; sinonim: *epitop.

antikodon (anticodon; Anticodon) je trojček (triplet) nukleotidov v transfer (*prenašalni) RNK (tRNK) molekuli, ki se združuje s komplementarnimi pari baz specifičnega trojčka ali *kodona v *messenger (sporočilni) RNK (mRNK) molekuli v procesu *translacije (prevajanja) v *ribosomu, kar omogoča vgraditev prave aminokisline v rastočo peptidno verigo.

antimetabolit (antimetabolite; Antimetabolit). Na splošno so to molekule, ki delujejo kot *antagonisti na presnovo. Tudi presnovni strup. Glej sulfanilamid.

antimitotik (antimitotic agent; Mitosehemmer) je snov, ki preprečuje *mitozo.

antimongolizem (antimongolism; Antimongolismus) je sindrom podedovanih napak, ki spremljajo hipoploidijo (pomanjkanje) kromosoma 21 pri človeku. Osebki imajo en normalni kromosom 21, njegov par pa ima večjo *deficienco. *Mongolizem in antimongolizem sta torej glede na 21. kromosom recipročna pojava.

antimorfen (antimorph; antimorph) je v genetiki pojem, ki označuje mutantni *alel, ki deluje obratno kot normalni alel. V kemiji pa so antimorfne snovi tiste, ki kažejo zrcalno izomerijo, imenovane tudi *enantiomeri.

antimutagen (antimutagen; Antimutagen) je snov (običajno *purinski nukleozid), ki preprečuje delovanje *mutagenov v *bakterijah; posledično se zmanjša pogostost mutacij.

antiparalelen (antiparallel; antiparallel) pomeni potek spojenih trakov v *dvojnih vijačnicah nukleinskih kislin v obratni smeri. Če poteka en trak, denimo od leve proti desni, 5' proti 3', potem teče komplementarni trak v smeri 3' proti 5', torej antiparalelno. Pri polipeptidnih verigah lahko leži en segment antiparalelno proti drugemu, če se na enem koncu konča prvi z N-, drugi pa s C- terminalno skupino, na drugem koncu pa obratno.

antipod (antipodal; Antipode) je eno od treh *haploidnih jeder v procesu *megasporogeneze. Pri koruzi se ta mitotično delijo ter tvorijo končno 20 do 40 antipodnih celic, ki so mlademu embriu v pomoč pri prehrani.

antirepresor (antirepressor; Antirepressor) je v *bakteriofagu lambda prisoten dimerni proteinski produkt gena cro (iz control of repressor and other things), ki preprečuje sintezo represorja in inhibira ekspresijo (delovanje) *zgodnjih genov (t.j. genov, ki urejajo replikacijo fagovega genoma), kar posledično povzroči razkroj ali *lizo celice.

Antirrhinum maius je veliki odolin, ki je klasični rastlinski species za študij multiplih alelov.

antiserum (antiserum; Antiserum) je serum, ki vsebuje *antitelesa (protitelesa).

antisigma faktor (antisigma factor; Anti-Sigma-Faktor) je *protein, ki se sintetizira pri infekciji E.coli s T4 bakteriofagom in ki preprečuje razpoznavo *iniciacijskega (začetnega) mesta s pomočjo *sigma faktorja *RNK polimeraze.

antitelesa, vezana z encimi (enzyme conjugated antibodies; Enzym-conjugierte Antikörper) uporabljajo v molekularni biologiji in genski tehniki za detekcijo določenega proteina ali sekvence nukleinskih kislin, kar opravijo po hibridizaciji s kemično markiranimi sondami (z biotinom ali dioksigeninom markiranimi nukleinskimi kislinami) pri *kolonijski hibridizaciji, plak-hibridizaciji, kakor tudi pri in situ (citološki) hibridizaciji. Za detekcijo proteinov uporabljajo encimsko-imunološke teste, kot je na primer *ELISA, hibridizacija proteinov ter in situ imuni test, kar je dokaz za produkte genov v celici. Ta tehnika je marsikje izpodrinila radio-imune teste (RIA, RAST, RIST).

antitelo (antibody; Antikörper), tudi protitelo, je *protein, ki ga proizvajajo limfoidne celice ali *plazmatke kot odgovor (reakcijo) na tujo substanco (*antigen). Sposoben se je povezati s svojim specifičnim homolognim antigenom (to je tistim, ki je izzval imuni odgovor) ali s substancami, ki so zelo podobne temu antigenu.

antiterminacijski faktor (anti-termination factor; Antiterminator) je protein, ki povzroča, da *RNK polimeraza spregleda stop signal pri *transkripciji določenih mest v DNK molekuli.

antitoksin (antitoxin; Antitoxin) je antitelo, ki nevtralizira določen toksin.

a1-antitripsin (antitrypsin; antitrypsin) je pomemben encim, ki uravnava delovanje proteoliznih encimov. Pomanjkanje a1-antitripsina se deduje kot avtosomno recesivna bolezen.

antocian (anthocyan; Anthocyan), tudi antokian, je rdeče, vijoločasto ali modro glikozidno barvilo v celičnem soku cvetov, plodov, stebel in listov. To barvilo je vzrok za jesensko obarvanje listov.