A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
I-imp
imuna-imuno
imuns-ind
ine-ins
int-inva
Inve-izk
izm-izv

 

 

izm-izv

izmenjava med sestrskimi kromatidami (sister chromatid exchange; Schwesterchromatidaustausch) pomeni crossing-over med sestrskimi kromatidami v tetradi mejoze ali med kromatidama podvojenega kromosoma v somatski celici.

izoaglutinin (isoagglutinin; Isoagglutinin) je *antitelo, ki se veže na antigena mesta rdečih krvničk istega speciesa in povzroča s tem aglutinacijo; aglutinira torej celice genetsko različnih posameznikov iste vrste.

izoaglutinogen (isoagglutinogen; Isoagglutinogen) je antigena struktura na površini celic, ki lahko povzroči nastanek homolognih antiteles ali *izoaglutininov pri nekaterih članih istega speciesa.

izoalel (iso-allele; Isoallel) je alel, ki ga ločimo od normalnega samo s pomočjo posebnih testov. (Stern in Schäffer, 1943).

izoanizo-sindetična aloploidna celica (isoanisosyndetic alloploid; isoanisosyndetisch alloploide Zelle) je aloploidna celica, v kateri so kromosomi dveh speciesov *homeologni (delno homologni), ki se torej v *sinapsi le delno združijo. (Lilienfeld, 1951).

izoantitelo (isoantibody; Isoantikörper) je *antitelo, ki nastane zaradi imunizacije s tkivnimi sestavinami osebka istega speciesa, kot je prejemnik.

izocimi (isozymes; Isozyme), tudi izoencimi, so različne oblike istega encima. Katalizirajo enako reakcijo, razlikujejo se po nekaterih lastnostih, kot je pH ali koncentracija substrata, v kateri najbolje delujejo. So kompleksni proteini, sestavljeni iz polipeptidnih podenot v parih. *Laktodehidrogenaze so na primer tetramere, sestavljene iz dveh polipeptidnih enot A in B, ki imajo pet izocimov: AAAA, AAAB, AABB, ABBB in BBBB. Tiste izocime, ki imajo različen pH, lahko ločimo s pomočjo elektroforeze.

izoelektrična točka (isoelectric point; isoelektrischer Punkt) je pH, pri katerem sta neto pozitivni in negativni naboj nekega proteina enaka nič.

izogamija (isogamy; Isogamie) je način spolnega razmnoževanja s spolnimi celicami, ki so različnega tipa, a podobne velikosti in oblike.

izogen (isogeneic; isogen) se nanaša na (1) *presadek med genetsko identičnim darovalcem in prejemnikom; (2) (isogenic!) genetsko identičen material, ki pripada istemu osebku ali članu inbridirane linije. (Johannsen, 1926).

izoimunizacija (isoimmunisation; Isoimmunisierung) pomeni izdelavo antiteles kot reakcijo na antigene istega speciesa; torej imunizacija z izoantigenom.

izokromatidni prelom (isochromatid break; Isochromatidenbruch) je aberacija, ki povzroča prelom obeh *sestrskih kromatid na istem lokusu, ki ji nato sledi nastanek dicentrične (dvocentrične) kromatide in acentričnega fragmenta kot posledica lateralne fuzije.

izokromosom (isochromosome; Isochromosom) je *metacentrični kromosom, ki nastane v *mitozi ali *mejozi, če se *centromera razdeli transverzalno namesto longitudinalno. Kraka takega kromosoma sta enake dolžine in genetsko identična, pač pa so lokusi razporejeni v obratnem zaporedju. (Darlington, 1940).

izolacijski mehanizem (isolating mechanism; Isolationsmechanismus) pomeni ovire, ki preprečujejo medsebojno paritev med sorodnimi organizmi ali skupinami. Te ovire so lahko citološke, anatomske, fiziološke, etološke, ekološke ali geografske narave.

izomeri (isomers; Isomere) so tiste spojine, ki imajo enako bruto formulo, razlikujejo pa se po kemijskih in fizikalnih lastnostih ter imajo drugačno trodimenzionalno obliko.

izopropiltiogalaktozid (isopropylthiogalactoside; Isopropylthiogalactosid), okrajšava IPTG, je induktor *lac-operona.

izoshizomer (isoschizomer; Isoschizomere) pomeni par restrikcijskih encimov, ki režeta sekvenco na istem mestu. Primer: Hpa II in Msp I režeta takole:
5' CC G  G 3'
3' G  G CC 5'

izotonična raztopina (isotonic solution; isotonische Lösung) je raztopina, ki ima enak ozmotski pritisk kot raztopina snovi, s katero jo primerjamo.

izotop (isotope; Isotop) je ena od več oblik kemičnega elementa. Izotopi so torej vrste atomov istega elementa, z enakim nabojem jedra in enakim številom elektronov, toda različnim številom nevtronov. Kemično so med seboj enaki, fizikalno pa se razlikujejo, posebno če je en izotop radioaktiven.

izpodrinjenje traku (strand displacement; Strangverdrängung) je replikacijski mehanizem pri nekaterih virusih, ki izločijo trak DNK, ko je sintetiziran nov.

izražanje lastnosti (character states; Merkamlsausbildung) je vrsta različnega pojavljanja iste lastnosti ali homolognih lastnosti v različnih organizmih, ki imajo dvoje (prisoten/odsoten; primitiven/spremenjen) ali več izraznih oblik.

iztisnjeni ali "squash" kromosomi (chromosome squashes; Chromosomen-Quetschpräparate) so s posebno tehniko stiskanja (squash) dobljeni metafazni kromosomi. Glej aceto-karmin, in situ hibridizacija.

iztisnjeni ali "squash" preparati žleze slinavke (salivary gland squash preparation; Speicheldrüsen-Quetsch -Präparat) je hitra metoda za pripravo *politenih kromosomov insektov za mikroskopsko preiskavo. Organ enostavno stisnemo v kaplji barvila med objektnim in krovnim stekelcem, ki smo ju položili med filter papir. Glej aceto-orcein.

izvirna celica B-limfocita (B lymphocyte stem cell; B-Lymphocyten-Stammzelle), glej geni za imunoglobuline.