A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
S-sar
sat-seg
sek-sem
Sen-shi
Sho-sin
SIV-som
son-spe
spi-spo
spr-sta
ste-str
Stu-Sys

 

 

Sho-sin

Shope-jev papilomavirus (Shope papilloma virus; Shope-Papillomavirus) je ikozaedričen delec, premera okrog 53 nm, vsebuje dvojno DNK molekulo, ki tehta 5x106 d. Povzroča papilome (bradavice) pri kuncih.

Shorthorn je angleška pasma goveda.

sibirski huski (Siberian Husky; Sibirischer Husky) je pasma psov.

siderofilin (siderophilin; Siderophilin) je sinonim za plazemski transferin.

sigma faktor (sigma factor; Sigma-Faktor), s je polipeptidna podenota RNK polimeraze E.coli. Molekula sama nima katalitične funkcije, pač pa služi za razpoznavanje specifičnih mest za vezavo na DNK molekule, kjer začenja RNK transkripcija. Glej Pribnow boks, RNK polimeraza. (Burgess in sod., 1969; Bautz in sod., 1969).

sigma virus (sigma virus; Sigma-Virus) je virus, ki povzroča občutljivost Drosophile melanogaster na CO2.

signalni peptid (signal peptide; Signalpeptid) je oligopeptid na amino-koncu polipeptida, ki usmerja različne dele v celici (mitohondrije, kloroplaste). Pri prehodu skozi opne se signalni peptid odcepi od polipeptida. Glej signalna teorija.

signalna sekvenca (signal sequence; Signal-Sequenz) je sinonim za *začetno peptidno sekvenco.

signalna teorija (signal hypothesis; Signaltheorie) se imenuje mnenje, da je N-terminalna aminokislina nastalega polipeptida pomembna za pritrditev tega polipeptida na membrano. Glej začetna peptidna sekvenca.

signal za rez in spajanje (cutting and splicing signal; Schneide- und SpleiSchneide- und Spleibsignal), glej *talasemije.

signifikantnost (significance of results; Signifikanz von Ergebnissen) je pojem, ki se uporablja v smislu verjetnosti: Če je verjetnost vrednosti (probabiliteta) manjša od 0,05 in večja od 0,01, pravimo, da so rezultati preizkusa (vzorca) signifikantno različni; vrednosti med 0,01 in 0,001 pomenijo veliko signifikantnost; nad 0,001 pa pravimo, da je signifikantnost zelo velika.

silur (Silurian; Silur) je doba v paleozoiku, ki je trajala od 435 do 440 milijonov let pred današnjim časom.

simbiont (symbiont; Symbiont) je organizem, ki živi v medsebojno koristnem razmerju z drugim organizmom drugega speciesa.

simbioza (symbiosis; Symbiose) je medsebojna povezava med dvema ali več speciesi, ki živita združeno.

simboli v citogenetiki (sybols used in cytogenetics; Symbole der Cytogenetik); število avtosomov pišemo s številkama (na primer v humani citogenetiki) 1 – 22 in jih tudi po številkah označujemo; skupine razvrščamo po velikosti in obliki ter jih označujemo z velikimi črkami: A – G v humani citogenetiki; X,Y ali Z, W so označbe za spolne kromosome; p je krajši in q je daljši krak kromosoma; ace pomeni acentričen; cen je centromera; dic je dicentričen kromosom; inv pomeni inverzijo; r je krožni kromosom; t je trans-lokacija; + ali – pred številom kromosomov pomeni več ali izgubljen; + ali – ob kromosomskem kraku pomeni daljši ali krajši krak (na pr. Ap-Dq+).

simbol za samce (male symbol; Zeichen für männlich) je zodiak-znamenje za Mars, ki je bil rimski bog vojne. Predstavlja ščit in sulico.

simpatični živčni sistem (sympathetic nervous system; sympatische Nervensystem) je eden od dveh vrst avtonomnih živčnih sistemov pri vretenčarjih: drugi se imenuje *parasimpatično živčevje. Oskrbuje srce, ožilje, znojnice, prebavila in medulo adrenalke. Večina simpatičnih nevronov (ne vsi) uporablja noradrenalin kot postganglijski nevrotransmiter.

simpatrična speciacija (sympatric speciation; sympatrische Speziation) je *speciacija brez geografske izolacije in je običajno posledica prilagajanja na okolje.

Sinanthropus pekinensis je pekinški človek, ki sodi v skupino izumrlih hominidov. Ime je dobil po najdbi blizu Pekinga na Kitajskem, a ga danes ne štejejo več med posebne speciese, temveč ga vključujejo v vrsto Homo erectus.

sinapsis (synapsis; Synapsis) je prileganje homolognih kromosomov (“gen z genom”) v profazi 1. mejoze. Tedaj je mogoč crossing-over.

sincicij (syncytium; Syncytium) je gmota *protoplazme, ki ima veliko *celičnih jeder, ki med seboj niso oddeljena s *celičnimi membranami. (Levan, 1942; Haeckel, 1894).

sincita (syncyte; Synzyte) je poliploidna celica z več jedri. (Levan, 1942)

sindeza (syndesis; Syndese) se imenuje sinapsa kromosomov (združitev kromosomov v pare) v času mejoze.

sindrom (syndrome; Syndrom) je skupina simptomov, ki skupno nastopajo in s tem nakazujejo določeno bolezen.

SINES je okrajšava za kratke, repetitivne DNK sekvence (short interspersed sequences). To so sekvence, ki podobno kot *LINES alternirajo z enojnimi kopijami DNK, torej niso na kupu v heterokromatskih področjih. Najbolj znana SINES je *Alu-familija.

singamija (syngamy; Syngamie) pomeni združitev celičnih jeder dveh gamet ob oploditvi, s čemer nastane jedro zigote.

singenski (syngeneic; syngen) pomeni genetsko identične organizme, kot so identični (enojajčni) dvojčki, trojčki… ali člani v ozkem sorodstvu vzgojenega plemena. Taki osebki lahko medsebojno brez komplikacij izmenjajo presadke (tkiv ali organov).

sinkarion (synkarion; Synkarion), tudi heterokarion, je združitev dveh jeder *gamet v zigotno jedro, a tudi združitev jeder somatskih celic (običajno v eksperimentalne namene).

sinonimna tRNK (isoacceptor tRNA; synonyme tRNA) je skupina raznih tRNK, ki vežejo enake aminokisline, a imajo različne *antikodone. Višji organizmi imajo 2 do 4 vrste sinonimnih tRNK za vsako aminokislino.

sintelija (syntely; Syntelie) se imenuje skupna orientacija *centromer dveh kromatid kromosoma na isti pol delitvenega vretena. Orientacija na različna pola se imenuje *amfitelija. (Bauer in sod., 1961).

sintenija (synteny; Synthenie) pomeni vezavo genov (linkage) na istem kromosomu. (Renwick, 1971).

sintetaza (synthetase; Synthetase) je encim, ki katalizira sintezo molekule iz dveh komponent s povezano razgradnjo ATP ali katerega drugega nukleozid-trifosfata.

sintetična populacija (synthetic population; synthetische Population) je novejši pojem, s katerim želijo poudariti nastanek novih kombinacij s križanjem (linij, pasem itd.) z namenom povezovanja želenih lastnosti v novo nastali populaciji. Taka sintetična populacija bi bil lahko Lipicanec.

sintetična skupina (synthetic group; synthetische Gruppe) je skupina *lokusov, ki je naistem kromosmu in se deduje vezano. Glej vezana skupina genov.

sintetična vezala (synthetic linkers; synthetische Linker) so kratke, kemično sintetizirane dvovijačne DNK molekule, ki imajo razpoznavna mesta za eno ali več restrikcijskih endonukleaz. Uporabljajo jih pri kloniranju DNK molekul z gladkimi konci.

sinteza proteinov in vitro (in vitro protein sythesis; in vitro-Proteinsynthese) je sestavljanje polipeptidnih verig iz aminokislin izven celice. Sinonim: in vitro translacija.