A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
c-cef
cel-ceno
cent-cer
cez-cik
cil-citok
citol-cop
cor-Cyc

 

 

cel-ceno

celica (cell; Zelle) je najmanjše, z membrano obdano protoplazemsko telo, ki je sposobno samostojne reprodukcije.

celice - dojilje (nurse cells; Ammenzellen) so celice v *ovarijih žuželk, ki prehranjujejo *oocito. Pri žuželkah, ki imajo politrofne meroistične ovarije, so oocita in spremljajoče celice-dojilje potomke ene same celice, to je zametnega citoblasta. Pri Drosophili melanogaster se citoblast deli štirikrat, kar daje 16 povezanih celic, od katerih ena postane oocita, ostale pa dojilje. Celična jedra dojilj se *endomitotično delijo in so aktivna glede na transkripcijo RNK, ki prehaja v citoplazmo. Citoplazma celic dojilj pa neprestano odteka v oocito, ki raste na njihov račun.

celice, ki napravijo plak (plaque forming cells; plaquebildende Zellen) so celice, ki izločajo antitelesa in s tem povzročijo hemolitični *plak s pomočjo *komplementa na trati eritrocitov. Nastajanje plaka pa je lahko tudi posledica celično posredovnega ubijanja celic in ni odvisno samo od protiteles. Glej plak.

celice-ubijalke (killer cells; Killerzellen) so fagocitne celice imunega sistema, ki razgrajujejo inkompatibilne presadke tkiva ali neoplazme s pomočjo limfotoksinov in z drugimi sekreti. Glej K-celice.

celična afiniteta (cell affinity; Zellaffinität) je lastnost evkariontskih celic istega tipa, da se medsebojno prilegajo in združujejo v skupine, tkiva; ne združujejo pa se celice različnega tipa. Rakaste celice to lastnost izgubijo.

celična imunost (cellular immunity; zelluläre Immunität) je imuni odgovor, ki ga dajo aktivne celice namesto antiteles.

celična kultura (cell culture; Zellkultur) se imenuje in vitro gojenje celic. V takih kulturah se celice ne združujejo v tkiva.

celična linija (cell line; Zell-Linie) je heterogena skupina celic, ki jo dobimo iz *primarne kulture ob prvem prenosu.

celična stena (cell wall; Zellwand) je tog ovoj, trdna struktura celice, ki jo izloča *plazemska membrana. Pri rastlinah vsebuje *celulozo in *lignin, pri *glivah *hitin, pri bakterijah pa peptidoglikane. Varuje pred celično lizo.

celična teorija (cell theory; Zelltheorie) je osnovna teorija, da so živali in rastline sestavljene iz celic ter da sta rast in reprodukcija posledica delitve celic, kar sta utemeljila Schleiden in Schwann leta 1838.

celični ciklus (cell cycle; Zellcyclus) je zaporedje dogodkov med eno mitotično delitvijo in naslednjo delitvijo *evkariontskih celic. Po končani *mitozi sledi rast v G1 fazi, sinteza v S fazi, sledi druga faza rasti ali G2 faza in nato zopet mitoza. S skupnim imenom označujejo to obdobje kot interfazo. Za posamezne dele te faze so značilna časovna zaporedja. Tako je na primer v *HeLa celicah trajanje G1 8,2 ure; S 6,2; G2 4,6; mitoze pa 0,6 ure.

celični interakcijski geni (cell interaction genes; Zell-Interaktionsgene) je specifičen pojem, ki ga včasih uporabljajo za nekatere gene v I regiji mišjega H-2 kompleksa, ki vpliva na sposobnost različnih celičnih komponent imunega sistema, da učinkovito sodelujejo v imunskem odgovoru (reakciji).

celični klon (cell clone; Zellklon) je populacija genetsko identičnih celic, ki izvirajo iz ene same celice.

celično jedro (nucleus; Zellkern), tudi *nukleus, je okrogla struktura v celicah, ki imajo kromosome. Glej ovoj celičnega jedra.

celično poreklo (cell lineage; Zellklon) je pedigre celic, ki izhajajo iz delitve prednikov (cepitve pri prokariontih in mitotične delitve pri evkariontih). Celoten potek delitve pri večceličnih evkariontih od zigote do zrelosti je bil proučen doslej samo pri *Caenorhabditis elegans. Rodovniški diagrami za celice so izdelani do podrobnosti za vsako delitev ter za njeno usodo v končni delitvi. Glej mutanti celičnega porekla.

celično posredovana limfoliza (cell-mediated lympholysis; zellvermittelte Lympholyse) je ubijanje "ciljnih" celic z aktiviranimi T-limfociti z neposrednim celičnim kontaktom. To je tudi uporabljan in vitro test za celično vezano imunost.

celično vezana imunost (cell-mediated immunity; zellgebundene Imunität) je imuni odgovor *T-celic (limfocitov) namesto *imunoglobulinov (ki predstavljajo humoralno, odnosno na antitelesa vezano imunost). V literaturi najdemo okrajšavo za celično vezano imunost: CMI.

celulaza (cellulase; Cellulase) je *encim , ki pretvarja *celulozo v *glukozo.

celuloza (cellulose; Cellulose) ali celičnina je strukturni kompleks polisaharidov, ki sestavlja velik del sten rastlinskih celic. Sestavljena je iz linearnega zaporedja b-D-glukoznih molekul.

cen je simbol, ki ga uporabljajo v humani citogenetiki. Glej simboli v citogenetiki.

cenobij (coenobium; lockerer Zellverband) je skupina enoceličnih organizmov, ki jih obkroža skupna membrana.

cenospeciesi (cenospecies; Zönospecies) pomeni skupine speciesov, ki pri medsebojnem križanju dajejo delno plodne bastarde.