A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
l-las
lat-lev
Lew-lio
lip-liz
lju-lyo

 

 

Lew-lio

Lewis krvna skupina (Lewis blood group; Lewis-Blutgruppe) je krvna skupina, ki jo določa *antigen, kodiran z Le genom na 19. kromosomu pri ljudeh. Antigeni so v telesnih tekočinah in jih rdeče krvničke absorbirajo samo sekundarno.

Leydingova epidermalna celica (Leyding epidermal cell; Leyding-Zelle) je celica, ki so jo odkrili v koži in ima značilnosti *makrofaga.

LH je okrajšava za *luteinizacijski hormon.

Lhasa Apso je pasma psov.

ličinka (larva; Larve) je razvojna oblika nekaterih živih bitij, ki se izvali iz jajčeca. Prehranjuje se sama, navadno z drugačno hrano kot odrasli osebki, ni pa se sposobna razmnoževati.

ligacija, glej vezava genov.

ligand (ligand; Ligand) je molekula ali ion, ki se veže na komplementarno mesto neke določene strukture in z njo tvori kompleks. Tako je na primer substrat za neko encimsko molekulo njen specifičen ligand; kisik je ligand za hemoglobin itd.

ligaza (ligase; Ligase), glej DNK ligaze.

lignin (lignin; Lignin) je organski polimer, sestavina celičnih sten lesnatih rastlin.

Lilium je rod lilij, med njimi sta vrsti L.longiflotum in L.tigrinum posebno zanimivi za proučevanje citologije in biokemije *mejoze.

limfatično tkivo (lymphatic tissue; lymphatisches Gewebe) je tkivo, v katerem nastajajo ali dozorevajo *limfociti. Med taka tkiva prištevamo timus (priželjc), vranico, limfne vozle, ožilje in tudi burso Fabricii.

limfoblast (lymphoblast; Lymphoblast) je večja, s citoplazmo bogata celica, ki se izoblikuje iz z antigenom stimuliranega T limfocita; predstopnja limfocita.

limfocit (lymphocyte; Lymphocyt) je bela krvnička z velikim celičnim jedrom, okrogle oblike, ki se nahaja v limfnih vozlih, vranici, timusu, kostnem mozgu in v krvi. Limfociti, ki dozorijo v kostnem mozgu pri sesalcih, odnosno v bursi Fabricii pri pticah, se imenujejo *B celice ali B limfociti. V dotiku z *antigenom se razmnožijo in spremenijo v *plazmatke, ki izločajo protitelesa. Limfociti, ki dozorevajo v timusu, se imenujejo *T celice. Po stimulaciji z antigenom te celice izločajo *limfokine, ki vplivajo bolj na aktivnost drugih celic kot neposredno na antigen. T-celice imajo več podvrst: TH celice (pomočniške ali helper celice), ki pomagajo pri dozorevanju B celic v plazmatke za izločanje protiteles; TS celice (zaviralke ali supresor celice), ki slabijo reakcije T ali B celic, TC celice (citotoksične celice), ki napadajo z virusom okužene in rakaste celice, TDH celice, ki sodelujejo pri *hipersenzitivnih reakcijah ali *alergijah poznega tipa.

limfokini (lymphokines; Lymphokine) je skupina zelo različnih topnih *glikoproteinov z molekularno maso med 10 000 in 200 000, ki jih izdelujejo aktivirani (ob kontaktu z antigenom) T limfociti. Limfokini vplivajo predvsem na druge celice na več načinov: Zadržijo T-celice in *makrofage v stiku z antigenom; aktivirajo dodatne T-celice; podvajajo aktivirane T-celice; aktivirajo celice, da ponovno izločajo limfokine; kažejo pa tudi citotoksičnost napram celicam s tujimi antigeni, tudi napram presadkom tujega tkiva in rakavim celicam. Z in vitro poizkusi so določili več vrst *limfocitov, ki so: *migracijski inhibicijski faktor (MIF), ki preprečuje migracijo makrofagov; limfotoksini (LT), ki ubijajo določene celice; mitogeni faktor (MF), ki stimulira delitev limfocitov; *interlevkin 2 (IL2), ki je potreben za vzdrževanje aktivnosti TH celic (pomočniških ali helper celic); *interferoni (IFN), ki ojačajo imunost proti virusom; *kemotaktični faktorji, ki privabljajo nevtrofilce, eosinofilce in bazofilce; *makrofagni aktivacijski faktor (MAF), ki aktivira makrofage.

limfom (lymphoma; Lymphom) je rak limfatičnega tkiva.

Limnaea peregra je polž, pri katerem so proučevali dedovanje smeri uvijanja njegove hišice ter ugotovili, da ta lastnost kaže takozvano "zapoznelo mendelistično razdvajanje". Fenotip polževe hišice je namreč determiniran z genotipom materinih staršev.

Lincoln je pasma ovac.

linearna kombinacija (linear combining; Linearkombination) je vsota Saixi za n vrednosti xi, pri čemer ja vsaka xi vrednost pomnožena s pozitivnim ali negativnim koeficientom a.

LINES je okrajšava za dolge, repetitivne DNK sekvence (long interspersed sequences), ki alternirajo (v nasprotju s satelitsko DNK) z enojnimi kopijami DNK in so dolge več tisoč bp. Glej SINES.

linija (line; Linie) je homozigotna skupina osebkov, ki se glede na fenotip razlikujejo od drugih pripadnikov iste vrste. Glej inbridirana linija, krvna linija.

linije miši (mouse inbred lines; Maus-Inzuchtstämme) so genetsko uniformne, kar pomeni, da so *homozigotne za večino lastnosti, kar je posebej pomembno pri laboratorijskih poizkusih. V literaturi so pogosto omenjane nekatere linije, kot je albino (A,Ak,BALB, RIII), črna ali black (C57black, C58), črna aguti ali black agouti (CBA, C3H), rjava ali brown (C57brown), dilute brown (DBA/2) in druge.

liofilizacija (freeze-drying; Gefriertrocknung) je metoda za dehidracijo celičja ali raztopine s hitrim zmrzovanjem in sušenjem zmrzline v vakuumu, tako da led sublimira neposredno v paro ob minimalnih poškodbah materiala, kar omogoča njegovo ponovno topnost.