A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
vak-vel
ven-vik
vil-vit
viv-vzo

 

 

ven-vik

vena (vein; Vene) je žila, namenjena vračanju krvi v srce; ima tanjše in manj prožne stene kot arterija.

ventralen (ventral; ventral) pomeni pri opisovanju živali mesto, ki leži glede na težišče v smeri navzdol, običajno v smeri trebuha.

ventrikulus (ventriculus; Ventriculus) je srednje črevo, pri žuželkah del črevesa, ki je namenjeno presnavljanju.

a-veriga (a-chain; a-Kette) je eden od dveh polipeptidov v fetalnem *hemoglobinu in hemoglobinu odraslega človeka.

b-veriga (b-chain; b-Kette) je eden od dveh polipeptidov v *hemoglobinu odraslih ljudi.

verižni terminator (chain terminator; Kettenabbruchprotein) je molekula, ki ustavi nadaljevanje prepisovanja DNK verige v času njene *replikacije (podvajanja). Glej 2',3'-didezoksiribonukleozid trifosfat.

vermilion (vermilion; vermilion) po slovensko škrlatno-rdeč, je spolno vezana, recesivna mutacija za barvo oči pri Drosophili melanogaster, ki je bila prva med mutacijami biokemično opisana. Mušice brez plus alela za vermilion so encimsko defektne, ker ne morejo spremeniti triptofana v formilkinurenin; če slednjega dobijo ličinke s hrano, se razvije normalna barva oči. Formilkinurenin da v biokemičnem procesu hidroksifenilkinurenin in končno barvilo – ksantomatin.

verjetnost (probability; Warscheinlichkeit) je v statistiki pogostost nekega dogodka v primerjavi z drugim, alternativnim dogodkom. Navadno jo izražamo z decimalnim številom med 0 in 1, pri čemer 0 pomeni, da se nekaj nikoli ne dogodi, 1 pa da se vselej. Verjetnost a priori je na primer 0,5 pri metanju kovanca (cifra-mož).

veronal pufer (veronal buffer; Veronalpuffer) je barbitalni pufer, veliko uporabljan v biologiji in biokemiji; predvsem kot fiksativ.

Veronica ali jetičnik je velik rod iz družine Scrophulariaceae (črnobine). Pri nekaterih vrstah tega rodu so proučili genetsko pogojeno samosterilnost.

vertikalna evolucija (vertical evolution; vertikale Evolution), imenovana tudi filetska evolucija, je proces spreminjanja speciesa prednikov v nov, od njega različen species.

vertikalen prenos (vertical transmission; vertikale Übertragung) je običajen prenos genetskih informacij na potomstvo z mitozo in mejozo, za razliko od horizontalnega prenosa, ki je podoben infekciji.

veruka (verruca; Verruca), po slovensko bradavičasti izrastek, je z virusom povzročen epidermalni tumor.

vezana naddominanca (associative overdominance; assoziative Superdomenanz) je vezava (linkage) nekega nevtralnega genskega lokusa na selektivno vzdrževan polimorfizem (ali uravnotežen polimorfizem), kar povečuje heterozigotnost na nevtralnem lokusu in kar povzroča *neuravnoteženost vezave (linkage disequilibrium) med obema lokusoma. Glej: vezana odbira.

vezana odbira (hitchhiking; Mitauslese) je hkratna odbira dveh alel in hkratno spreminjanje njunih frekvenc v populaciji, ker sta tesno vezana; prvi alel je nevtralen, drugi koristen. Angleški izraz "hitchhike" ponazarja ta proces, pomeni "potovati z avtostopom".

vezana skupina genov (linkage group; Kopplungsgruppe) je skupina genov, ki imajo *lokuse na istem kromosomu, kar je identično s “sintetično skupino”, ki prav tako pomeni skupino lokusov na istem kromosomu in se torej deduje vezano.

vezani geni (linked gene; Kopplungsgene) so geni, ki so na istem kromosomu.

vezano razpoznavanje (associative recognition; MHC-Restriktion) je potrebno za pričetek *imunega odgovora, ker morajo *T-limfociti razpoznati *antigen v povezavi z drugimi strukturami, kot je površinski aloantigen celic, ki je kodiran znotraj *glavnega histokompatibilnega kompleksa (MHC).

vezava dušika (nitrogen fixation; Stickstoffixierung) je encimsko vgrajevanje atmosferskega dušika v organske spojine. Glej nif-geni.

vezava genov (linkage; Kopplung) pomeni močnejšo povezavo dveh ali več ne-alelnih genov, kot bi bilo to pričakovati pri neodvisnem razporejanju genov v smislu Mendelovih zakonov. Geni so vezani zato, ker se nahajajo na istem kromosomu in je njihovo razdvajanje odvisno od *crossing-overja. (Morgan, 1910).

V-gen (V gene; V-Gen) je eden od mnogih genov, ki kodirajo variabilni N-terminalni del imuno-globulinske verige.

vgraditev intronov (intron intrusion; Einführen von Introns) je razcepljanje genov z vstavljanjem intronov v funkcionalni gen, kar smatrajo za vzrok različnosti razvoja genov v evoluciji.

vgrajevanje (scaffolding; Scaffold-Technik) se imenuje metoda, s katero je mogoča vgraditev gena ali sekvence DNK na določeno mesto v genomu nekega organizma.

Vibrio cholerae spada med fakultativne anaerobe, po Gramu negativne, paličaste bakterije, ki povzročajo kolero. Naseli se v epitelij črevesa, kjer poleg nekaterih encimov izloča eksotoksin kolere.

Vicia faba - bob (broad bean; Ackerbohne) je tipična evropska rastlina, ki je genetsko temeljito proučena. V citogenetiki jo radi uporabljajo zaradi majhnega števila (n = 6) in velikih kromosomov. Pri tej vrsti so na koreninskih vršičkih odkrili *semikonzervativno podvajanje DNK, pri čemer so uporabili avtoradiografijo s 3H-timidinom označenih kromosomov.

vikariančna distribucija (vicariance distribution; Vikarianzverteilung) je biogeografska distribucija organizmov, ki kaže prekinitve na področjih, kjer so jih poprej zasedali. Prekinitve z neposeljenostjo so navadno posledica geoloških in klimatskih činiteljev.

vikariiranje (vicariance; Vikatianz) pomeni dobesebno nastopanje namesto nekoga drugega; v biologiji pa pomeni obstoj bližje sorodnih oblik (“vikariant”), ki so bile zaradi naravnih ovir izolirane in ostale brez geografske povezave s sorodniki.