A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
n_nal
Nam-nav
NBT-neo
nep-nev
Nez-Nor
not-nul

 

 

nep-nev

nepopolna dominanca (incomplete dominance; unvollständige Dominanz) pomeni, da pri heterozigotih z dominantnim in recesivnim alelom dominantni fenotip ne pride do popolnega izraza; običajno je dedovanje intermediarno z večjim ali manjšim odstopanjem od srednje vrednosti.

nepopolna spolna vezava genov (incomplete sex linkage; unvollständige Geschlechtskopplung) je redek pojav, kadar je nek gen lociran na homolognih delih X in Y kromosoma.

nepopolno vezani geni (incompletely linked genes; unvollständig gekoppelte Gene) so geni, ki so sicer na istem kromosomu, a pride med njimi do rekombinacij zaradi crossingoverja.

nepovirus (nepovirus; Nepovirus) je virus z enovijačno RNK, razmnožuje se v rastlinskih celicah in povzroča pegavost listov pri kulturnih rastlinah (tobak, paradižnik).

nerazdvajanje (nondisjunction; Nondisjunction), tudi nondisjunction, je pojav, da se homologna kromosoma ne razdvojita in potujeta skupaj na isti pol. Če se to dogodi v prvi mejotični delitvi, se nerazdvajanje nanaša na kromosome in pravimo temu primarno nerazdvajanje, v drugi mejozi sta to *sestrski kromatidi in govorimo o sekundarnem nerazdvajanju. V obeh primerih je posledica enaka: prva celica-hči ima dva kromosoma, druga pa nobenega. (Bridges, 1913).

nerepetitivna DNK (nonrepetitive DNA; Einzelkopie DNA) so molekule DNK, ki kažejo *reasociacijsko kinetiko sekvenc, ki obstajajo samo enkrat; tudi edinstvena DNK.

nesmiselna mutacija (nonsense mutation; Nicht-Sinn-Mutation) je povezana s *stop kodoni: Če pride do mutacije smislenega kodona v *nesmiselni, bo translacija skrajšana in polipeptidna veriga krajša; če pa mutacija prizadene stop kodon, ki postane s tem smiseln, bo translacija podaljšana in polipeptidna veriga daljša. (Brenner in sod., 1961).

nesmiselni kodon (nonsense codon; Nicht-Sinn-Codon) je sinonim za *stop kodon, ki ne kodira aminokisline. (Brenner in sod., 1961).

nesmiselni supresor (nonsense suppresor; Nonsense-Suppresor) je mutiran gen, ki kodira antikodon v tRNK in pride zaradi tega do napačnega razpoznavanja nesmiselnega ali stop kodona. Posledica je podaljšanje sinteze polipeptidne verige preko stop kodona. (Capecci in Gussin, 1965).

nesorodstveno parjenje (outbreeding; Kreuzung entferneter Verwandter) pomeni parjenje genetsko nesorodnih živali ali opraševanje rastlin, tudi križanje.

neuravnotežena vezava (linkage disequilibrium; Kopplungsungleichgewicht) je nenaključna združitev vezanih genov v *gametah neke populacije; težnja določenih *alelov na enem *lokusu, da se pojavljajo z določenimi aleli drugega lokusa na istem kromosomu v frekvencah, ki so večje od pričakovanih.

Neurospora crassa je gliva iz družine Ascomycetae; v genetiki je znana zaradi klasičnih študij, povezanih z biokemično genetiko (encimsko vodena sinteza arginina iz ornitina in citrulina). Beadle in Tatum (1941) sta na podlagi teh proučevanj izdelala hipotezo "en gen - en encim". Plesni tega rodu navadno rastejo na kruhu in drugih živilih.

nevraminska kislina (neuraminic acid; Neuraminsäure) je sestavni del mnogih *fosfolipidnih membran.

nevrit (neurite; Neurit) je izrastek iz *nevrona, ki je ali dendrit ali akson. Ker ju je težko ločiti, se izraz nevrit uporablja za oba.

nevrofizin (neurophysin; Neurophysin) je prenašalni protein za nevrohipofizne hormone preko aksonov iz hipotalamusa na zadnji reženj hipofize. Molekulska masa je 10 kd, obsega 90 do 97 aminokislin.

nevrohipofiza (neurohypophysis; Neurohypophyse), tudi zadnji reženj hipofize, je del *hipofize, ki se razvije na dnu diencefalona.

nevrohormon (neurohormone; Neurohormon) se imenuje hormon, ki ga sintetizirajo in izločajo specializirane živčne celice, navadno nevrosekretorne celice v *hipotalamusu.

nevron (neuron; Neuron) je živčna celica.

nevrosekretore granule (zrnca) (neurosecretory spheres; neurosecretorische Elementargranule) so z elektroni nabita zrnca, premera 0,1 do 0,2 µ m, ki jih sintetizira in prenaša *aksoplazma specializiranih *nevronov.

nevrotenzin (neurotensin; Neurotensin) je tridekapeptidni hormon iz gastrointestinalnega trakta, ki deluje na ožilje in živčevje.

nevrotrofen (neurotrophic; neurotroph) pomeni, da prehranjuje živčevje. Primer: *živčni rastni faktor.

nevrotropen (neurotropic; neurotrop) pomeni, da ima afiniteto do živčevja.

nevrula (neurula; Neurula) je redko uporabljan izraz za stanje v razvoju embria vretenčarjev, ko je izdelana nevralna cev in pričenja histogeneza.

nevtralizem (neutralism; Neutralismus) je v biologiji nesimbiotsko razmerje med člani različnih speciesov, ki niti ne tekmujejo za vire v *habitatu niti se ne prehranjujejo na enak način.

nevtralna mutacija (isocodic mutation, neutral mutation; neutrale Mutation) je (1) *točkovna mutacija, ki spreminja nukleotidno sekvenco kodona, vendar se zaradi nje ne spremeni aminokislina, ki jo kodon določa; (2) genetska sprememba, ki ne vpliva na adaptivno vrednost ali sposobnost organizma v danem okolju; (3) mutacija, ki ne vpliva na spremembo fenotipa in zato nima selektivnega pomena.

nevtralna točkovna mutacija (samesense mutation; neutrale Punktmutation) nastane navadno na tretji poziciji kodona, kar ne povzroči spremembe glede določanja aminokisline. Sinonima sta še "nema" ali "gluha" mutacija (silent; stumme Mutation).

nevtron (neutron; Neutron) je elementarni delček elektronskega jedra, ki ima maso približno tako kot atom vodika (1,0087) in je električno nevtralen.