A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
F1-fee
Fel-fib
FIG-fla
flo-For
fos-fuz

 

 

fos-fuz

fosfodiester (phosphodiester; Phosphodiester) je molekula, ki kovalentno povezuje na eni strani 5' ogljik pentoze preko kisika s fosforjem; na drugi strani pa prav tako preko kisika drugo molekulo pentoze na 3' ogljiku. Pentoza v RNK je riboza, v DNK pa dezoksiriboza.

fosfodiesteraza I (phosphodiesterase I; Phosphodiesterase I) je 5' eksonukleaza, ki s hidrolizo odstranjuje 5' nukleotide od 3' hidroksil konca *oligonukleotidov.

fosfolipid (phospholipid; Phospholipid) je *lipid, ki predstavlja estre fosforne kisline z *glicerinom ali *sfingozinom.

fosfor (phosphorus; Phosphor) je element, ki se v majhnih količinah nahaja v tkivih; je sestavni del *nukleinskih kislin. Atomsko število je 15, atomska masa 30.4785, valenca 5+, najbolj pogost izotop je 31P, radioizotop 32P.

fosforilacija (phosphorylation; Phosphorylierung) je vgrajevanje ortofosforne kisline v organske molekule.

fosfovitin (phosphovitin; Phosphovitin) je fosfoprotein z molekularno maso 40 000. Dve molekuli fosfovitina in ena *lipovitelina je ena od bistvenih sestavin rumenjaka dvoživk.

fotoavtotrof (photoautotroph; photoautotropher Organismus) je organizem, ki lahko pokrije vse prehranske in energetske potrebe iz anorganskih snovi s pomočjo svetlobe.

fotoliza (photolysis; Photolyse) je razgradnja kemičnih spojin z energijo svetlobe ali žarčenjem.

foton (photon; Photon) je osnovni delec elektromagnetne energije.

fotoperiodizem (photoperiodism; Photoperiodismus) je reakcija organizma na različno trajanje osvetljevanja. S fotoperiodizmom je pri rastlinah uravnavano cvetenje.

fotoreaktivacijski encim (photoreactivating enzyme; Photoreaktivierungenzym) je *eksonukleaza, ki katalizira fotokemično reakcijo, s katero odstrani iz DNK z UV inducirane dimere timina.

fotoreaktiviranje (photoreactivation; Photoreaktivierung) je popravilo okvar, ki jih povzroči ultravijolična svetloba na celicah, z vidnim svetlobnim spektrom. (Kelner, 1949).

fotoreceptor (photoreceptor; Photorezeptor) je biološki receptor svetlobe.

fotosinteza (photosynthesis; Photosynthese) je encimska pretvorba svetlobne energije v kemično energijo v celicah zelenih rastlin, kar iz ogljikovega dvokisa in vode daje ogljikovodike in kisik.

fototropizem (phototropism; Phototropismus) je težnja po svetlobi, obračanje proti svetlobi.

Fragaria chiloensis je vrsta jagod, iz katere so vzgojili večino kultivarjev vrtnih jagod.

fragment (fragment; Fragment) je košček, drobec. V genetiki najpogosteje uporabljamo pojem "restrikcijski fragment", to je polinukleotidni delec, ki nastane z razrezom ali "restrikcijo" DNK s pomočjo encimov (restrikcijskimi endonukleazami).

fragmoplast (phragmoplast; Phragmoplast) je izdiferencirano področje v rastlinski celici, ki nastane v pozni *anafazi ali zgodnji telofazi med skupinama kromosomov, ki se ločujeta. Fragmoplast je sestavljen iz številnih mikrotubulov, ki skrbijo za pretok snovi, potrebnih za nastajajočo celično steno. Ko je ta izdelana, se fragmoplast razdeli na dva dela med obe celici. (Errera, 1888).

frakcionirana dozacija (dose fractionation; fractionierte Dosierung) je radiacijsko obsevanje v majhnih dozah in v določenih rednih intervalih.

frakcionirana sterilizacija (fractionated sterilization; fraktionierte Sterilization), tudi tindalizacija, je postopek sterilizacije, uporaben za primere, kadar običajna sterilizacija ni mogoča. Snov segrevamo vsak dan, tri dni zaporedoma, do 100o C, sicer jo hranimo pri sobni temperaturi. Prvi dan uničimo vegetativne oblike, drugi in tretji dan pa preostale, ki medtem vzklijejo iz trosov.

frakcioniranje celice (cell fractionation; Zellfraktionierung) je separacija različnih celičnih komponent po homogenizaciji *tkiva in diferencialnem centrifugiranju. Pri tem dobimo običajno štiri frakcije: jedra; mitohondrije, mikrosome in topno frakcijo ali citosol.

fraternalni dvojčki (dizygotic twins; zweieiige Zwillinge) so dvojčki, ki so se razvili iz dveh ločeno oplojenih jajčec, torej z različnima spermijema. Sinonim je tudi dizigotni dvojčki, ker se razvijejo iz dveh različnih zigot.

frekvenca genov (gene frequency; Genfrequenz) je procentualni delež nekega alela izmed vseh alelov na določenem lokusu v populaciji.

Freund-ov adjuvans (Freund's adjuvant; Freund'sches Adjuvans) je veliko uporabljan *adjuvans, ki ima mrtve in posušene mikobakterije, suspendirane v olju in v emulziji olja in vode.

Friend-ov virus levkemije (Friend leukemia virus; Friend-Leukämievirus) je virus, ki povzroča levkemijo pri miših in podganah.

Fritillaria je rod logaric iz družine lilij, ki so jih veliko uporabljali za citogenetske raziskave.

fruktoza (fructose; Fructose) je sladkor s šestimi ogljiki, torej heksoza, včasih mu pravijo tudi levuloza. Je sestavni del saharoze.

fruktozna netoleranca (fructose intolerance; Fructose-Unverträglichkeit) je dedna napaka, ki prizadene metabolizem ogljokovodikov, posebej fruktoze. Pacienti nimajo fruktoza-1,6-difosfataze, simptomi bolezni pa izginejo, če v hrani ni fruktoze.

F- - sev (F- - strain; F- - Stamm) Escherichiae coli, ki se obnaša kot recipient pri usmerjenem prenosu genov.

F+ - sev (F+ - strain; F+ - Stamm) F+ - Stamm) , ki se obnaša kot *donator pri usmerjenem prenosu genov.

fungicid (fungicide; Fungizid) je kemično sredstvo za zatiranje glivičnih bolezni.

fuzidinska kislina (fusidic acid; Fusidinsäure) je *antibiotik, ki preprečuje translacijo s tem, da interferira z *elongacijskim faktorjem G.

fuzija celic, glej spajanje celic.

fuzija celic po Zimmermannu (Zimmermann cell fusion; Zellfusion nach Zimmermann) je metoda fuzioniranja celic, ki jo je izdelal Ulrich Zimmermann. Celice se v šibkem, visoko-frekvenčnem električnem polju verižno razporedijo. Z impulzom enosmernega toka se odprejo mikropore v sosednjih celičnih membranah in s tem se omogoči mešanje citoplazme ter eventuelna fuzija celic. S to metodo se prav tako lahko spremeni permeabilnost plazmoleme, tako da delci DNK v velikosti gena preidejo v celico.

fuzija protoplastov (protoplast fusion; Protoplastenfusion) je postopek za genetsko transformacijo z združitvijo dveh *protoplastov ali združitvijo protoplasta s katerim od sestavnih delov druge celice.