A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
g-Gei
gel-genetska
genetski-geni
geno-geo
ger-Glo
glu-gos
gov-Gym

 

 

ger-Glo

germarij (germarium; Keimfach) je prednji del *ovariole žuželk, ki ima klobasasto obliko. V njem pride do delitve *cistocite, skupek cistocit pa nato obdajo folikularne celice.

germicid (germicide; Germizid) je kemična snov, ki uničuje klice ali mikroorganizme.

gerontologija (gerontology; Altersforschung) je proučevanje staranja pri ljudeh.

G faza (G period; G-Phase) je obdobje v interfazi mitoze pri evkariontih. Delimo jo v G1 fazo, v kateri preneha stadij kondenzacije kromosomov, začenja hitra sinteza RNK in proteinov, značilna je sinteza encimov. G1 fazi sledi S-faza interfaze. G2 faza premošča S-fazo (v kateri poteka sinteza DNK) in začetek mitoze. Tedaj začenja kondenzacija kromosomov in pridružitev histonov. (Howard in Pelc, 1953).

Gibberella je rod askospornih plesni. Spore so jajčaste ali vretenčaste. Nepopolne oblike uvrščamo v rod Fusarium. Nekatere vrste so parazitske ali fitopatogene. G. fujikurvi je askosporogena oblika imperfektne glive Fusarium moniliforme, izdeluje rastlinski hormon *giberelin.

giberelin (gibberellin; Gibberellin) spada med *fitohormone, je rastna snov mikrobnega izvora. Ime je dobil po glivi Gibberella. Zelo je razširjen v rastlinskem svetu. Učinek mutantnih genov, ki povzročajo pritlikavost, lahko popravimo z giberelinom pri grahu, bobu in fižolu. Giberelini pospešujejo kalitev semena s prekinitvijo dormantnosti; pospešujejo cvetenje in lahko povzročijo tudi *partenokarpijo.

giemsa, glej proganje kromosomov.

giga je predpona, ki pomeni miljardo (109) in jo uporabljajo v metričnih sistemih.

ginandromorf (gynandromorph; gynandromorpher Organismus) je osebek, ki je *mozaik, kar pomeni, da je sestavljen iz *tkiva moškega in ženskega *genotipa. Najbolj znani so bilateralni ginandromorfi pri vinski mušici. Na njih proučujejo ekspresijo genov. (Goldschmidt, 1915).

ginodiecija (gynodioecy; Gynodiözie) pomeni spolni dimorfizem pri rastlinah, ki so lahko dvospolne ali pa samo ženske. (Darwin, 1877).

ginogeneza (gynogenesis; Gynogenese) je vrsta *partenogeneze, ki za aktiviranje rasti jajčeca zahteva samo stimulacijo s strani semenčice (spermija). Glej merospermija.

giraza (gyrase; Gyrase), tudi DNK giraza, je vzdevek za encim, ki ga je odkril Gellert s sod. v E.coli in predstavlja *topoizomerazo, sestavljeno iz dveh delov. Giraza katalizira močno negativno zavijanje (supercoiling) krožne dvojne vijačnice DNK, ki je bila razvita ali močno pozitivno navita (virusna, plazmidna ali kromosomska DNK). Delovanje encima predstavlja podvajanje DNK, transkripcijo genov, DNK popravljanje in genetsko rekombinacijo. Znanih je šest procesov, pri katerih je udeležen: (1) vezava proteinov na DNK, (2) začetek močnega navijanja (supercoils) v prisotnosti ATP, (3) razpustitev močno navite vijačnice v odsotnosti ATP, (4) cepitev DNK po denaturaciji kompleksa DNK-encimov na določenem mestu, (5) od ATP odvisno spajanje ali odpiranje krožne DNK, (6) od DNK odvisna hidroliza ATP v ADP in Pi. (Gellert in sod., 1976).

gladke mišice (smooth muscles; glatte Muskeln) je mišično tkivo pri vretenčarjih, sestavljeno iz 20 do 500 mm dolgih koničastih celic. Njihovo delovanje ni uravnavano z voljo, od *progastih mišic pa se razlikujejo po večjem razmerju aktin : miozin, po odsotnosti vidnih *sarkomer in po manjši zmogljivosti kontrakcije. Sestavljajo stene krvnega ožilja, prebavnega trakta in uterusa.

gladki endoplazemski retikulum (agranular reticulum "SER"; glattes endoplasmatisches Reticulum) je celična organela, za razliko od hrapavega, brez pritrjenih kromosomov. V angleški literaturi se zanj velikokrat uporablja kratica SER (smooth surfaced endoplasmic reticulum). Beseda je iz latinščine, pomeni reticulum = mrežica. (Porter in sod., 1945).

gladki konci (blunt ends; glatte Enden) se imenujejo rezi obeh trakov dvojne vijačnice DNK na istem mestu, tako da ni enojnih podaljškov, kot so pri *lepljivih koncih. Je način delovanja nekaterih *restrikcijskih encimov, na primer Hae III, lahko pa jih dobimo tudi s pomočjo *S1 nukleaze, ki odstrani enojni podaljšek lepljivega konca. Glej spajanje gladkih koncev.

glicerin (glycerol; Glycerin), tudi glicerol, je trivalentni alkohol, ki z maščobnimi kislinami daje maščobo.

glikogen (glycogen; Glycogen) je topen polisaharid, sestavljen iz glukoznih molekul. Glikogen je kot rezervni ogljikovodik skladiščen pri vretenčarjih v jetrih in mišičevju. Slikovito mu pravijo tudi "živalski škrob".

glikogeneza (glycogenesis; Glycogenese) je sinteza *glikogena.

glikolipid (glycolipid; Glycolipid) je lipid, ki vsebuje ogljikovodike.

glikoliza (glycolysis; Glycolyse) je zaporedje anaerobnih reakcij v tkivih, kjer poteka razgradnja ogljikovodikov in njihova oksidacija. Proces začenja z glikogenom, glukozo ali fruktozo ter se konča s piruvično ali pa mlečno kislino. Razgradnja molekule glukoze v dve molekuli piruvične kisline daje dve ATP molekuli, v aerobnih pogojih pa 8 ATP molekul. Piruvična kislina je razgrajena v *ciklusu citronske kisline.

glikoprotein (glycoprotein; Glycoprotein) je protein, ki vsebuje manjšo količino ogljikovodikov (običajno manj kot 4%).

glikozid (glycoside; Glycosid) je vsaka spojina, ki z encimatsko hidrolizo daje sladkor.

glikozidne vezi (glycosidic bonds; glycosidische Bindungen) so vezi med monosaharidnimi podenotami v *polisaharidih.

glioksal (glyoxal, ethanedial; Glyoxal) je močno denaturacijsko sredstvo za dvojno vijačnico nukleinskih kislin. Predno pričnemo z elektroforezo, razgradi vse sekundarne strukture, ki so v molekuli enojnega traku.

glive (fungi; Pilze) so evkariontske rastline, ki napravijo spore in nimajo *bičkov. Steljčnice, ki žive kot gniloživke ali zajedavke. Nepopolne glive ali Fungi imperfecti so skupina gliv, pri katerih še niso našli spolnega razmnoževanja.

globini (globins; Globine) so najbolj razširjeni respiracijski proteini, ki obsegajo tetramerne hemoglobine protohordatov, različnih invertebratov; monomerne mioglobine in *leghemoglobine. Za mioglobine in hemoglobin vretenčarjev so izdelali filogenetsko drevo, ki dokazuje, da se sekvence za globine spreminjajo v procesu evolucije s konstantno hitrostjo. Iz teh podatkov so izračunali časovno zaporedje za *podvajanje genov.

globulin (globulin; Globulin) je vrsta enostavnih proteinov, ki niso topni v vodi, pač pa so topni v razredčeni solni vodni raztopini. Glej gama globulin.

Gloger-jevo pravilo (Gloger's rule; Gloger'sche Regel) pravi, da so populacije, ki živijo v toplejših, vlažnejših tropskih klimatskih predelih temnejše barve kot tiste v toplih, suhih in puščavskih; tiste, ki živijo v hladnih, vlažnih alpskih ali arktičnih predelih pa so zelo svetle ali celo bele barve.