A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
l-las
lat-lev
Lew-lio
lip-liz
lju-lyo

 

 

lat-lev

latenca (latent period; Latenz) je obdobje med indukcijo in odzivom; tudi prikritost okužbe ali okužba brez kliničnih znamenj.

latentno obdobje (eclipse period; Latenzperiode) je časovni interval med infekcijo in začetkom pojavljanja *infektivnih delcev faga.

lateralen (lateral; seitlich) pomeni bočen, na levi ali desni strani.

latinski kvadrat (Latin square; Zauberquadrat) je način razporeditve v obliki šahovnice, na primer poizkusnih parcelic v poljedelskih poizkusih, kjer se je najprej uveljavil, tako da se isti postopek ne pojavi dvakrat v isti vrsti ali v stolpcu in je zato v načrtu toliko vrst in stolpcev, kolikor je postopkov.

LDH je okrajšava za laktat dehidrogenazo.

LDL je okrajšava za lipoproteine majhne gostote (low density lipoproteins; Lipoproteine mit niedriger Dichte), glej dedna hiperholesterolemija, plazemski proteini.

LDL receptor, glej dedna hiperholesterolemija.

lecitin (lecithin; Lecithin) je fosfolipid v rumenjaku in živalskih celicah.

leghemoglobin (leghemoglobin; Leghämoglobin) je protein, ki veže kisik in so ga našli v koreninskih grčicah leguminoz. Protein je zelo podoben *hemoglobinu sesalcev, tudi geni, ki ga kodirajo so podobni, kar je še nerazjasnjena posebnost. Soudeležen je pri usvajanju elementarnega dušika.

leghorn (White Leghorn; Weiss-Leghorn) je pasma kokoši, ki ima običajno izrazito belo perje.

leha (plaque; Plaque) glej plak.

Leicester se imenuje pasma ovac.

lektini (lectins; Lektine) so proteini, ki lahko aglutinirajo določene celice, posebno *eritrocite, tako da se vežejo na specifične ogljikovodične receptorje na površini teh celic. Aglutinacija je podobna reakciji antitelo-antigen, a to ni prava imunološka reakcija. Rastlinskim lektinom pravimo fitohemaglutinin, obstoje pa tudi lektini, ki so jih izolirali iz bakterij, polžev, rakovic in jegulj.

lepljivi konci (sticky ends; klebrige Enden), sinonim *kohezivni konci, so komplementarni, štrleči deli nasprotnih koncev trakov dvojne vijačnice DNK ali tudi različnih molekul dvojne vijačnice, ki so *terminalno redundantne Lepljivi konci omogočajo spojitev hibridnih molekul v eksperimentih z rekombinantno DNK. Veliko restrikcijskih endonukleaz reže trakove na palindromskih mestih tako, da konci trakov niso *gladki, temveč je en trak umaknjen, drugi pa štrli.

Lepore hemoglobin (hemoglobin Lepore; Lepore-Hämoglobin) je nenormalen hemoglobin, ki se imenuje po italijanski družini, pri kateri so ga najprej odkrili. Protein ima par normalnih k verig in par nenormalnih verig, vsaka ima po 146 aminokislin. Nenormalna veriga je hibridna molekula med amino koncem, ki ima aminokisline s karakteristično sekvenco za levi konec d verige, in karboksilnim koncem, ki ima aminokisline, značilne za sekvenco desnega konca b verige. Menijo, da je Lepore hemoglobin nastal zaradi nerecipročnega crossingoverja med napačno parjenima d in b *cistronoma.

Leptospira je rod aerobnih, po Gramu negativnih bakterij, ki imajo obliko svedrastih paličk. Nekateri sevi so patogeni in povzročajo leptospirozo pri živalih in človeku.

leptoten (leptotene; Leptotän) je stadij v *mejozi. (Winiwarter, 1900).

Lesch-Nyhanov sindrom (Lesch-Nyhan syndrome; Lesch-Nyhan-Syndrom) je precej pogosta dedna bolezen pri ljudeh, ki zaradi recesivnega gena na daljšem kraku X kromosoma nimajo pravilne presnove purinov. Hemizigoti nimajo *hipoksantin-gvanin-fosforibozil-transferaze (HGPRT) in zaradi tega prihaja do prekomernega kopičenja *sečne kisline, zaostajanja v razvoju, mentalnih sprememb in smrti pred spolno dozorelostjo. Zaradi *dozacijske kompenzacije (naključnega inaktiviranja enega od X kromosomov v celicah) so heterozigoti ženskega spola *mozaiki. Okrog 60% njihovih kloniranih *fibroblastov kaže HGPRT aktivnost, 40% pa ne. Bolezen se torej prenaša preko heterozigotnih mater in prizadene okrog 1/10.000 moških.

letalen (lethal; tödlich, lethal) pomeni smrtonosen.

letalna ekvivalentna vrednost (lethal equivalent value; Lethaläquivalentwert) je povprečno število recesivnih škodljivih genov v heterozigotnem stanju, ki so prisotni v osebkih neke populacije diploidnih organizmov, pomnoženo s srednjo vrednostjo pričakovanja, da bo vsak gen povzročil prezgodnjo smrt zaradi homozigotnosti. Na tak način bi bila dedna obremenitev (genetic burden; Erblast) osmih recesivnih *semiletalnih genov (vsak od njih naj bi v homozigotnem stanju pomenil 50% verjetnost za prezgodnjo smrt) štiri "letalne ekvivalente" (8 x o,5 = 4). (Morton in sod., 1956).

letalna mutacija (lethal mutation; Lethalmutation) je mutacija, ki povzroči prezgodnjo smrt. Dominantno letalna povzroča smrt heterozigotov, recesivna pa samo homozigotov.

levcin (leucine; Leucin), okrajšava leu, je *aminokislina.

levi spoj (left splicing junction; linke Spleisstelle) pomeni v genetiki mesto med levim (5') koncem *introna in desno stranjo (3') priležnega *eksona v mRNK. Imenuje se tudi mesto cepitve (donor splicing site; Donor-Spleisstelle).

levitev (ecdysis; Häutung) pomeni periodično menjavo *kutikule pri *artopodah.

levkemija (leukemia; Leukämie) je nevarna bolezen, zanjo je značilno prekomerno izdelovanje belih krvničk ali nedozorelih celic. Pogosto obolevajo za levkemijo krave, psi, mačke, miši, morski prašički, kokoši in tudi ljudje. Odkrili so večje število virusov, ki povzročajo levkemijo pri miših in kokoših.

levkin (leukin; Leukin) je obrambna snov, ki jo izločajo granulociti.

levkocit (leukocyte, leucocyte; Leukocyt, weisse Blutzelle) je bela krvnička.

levkopenija (leukopenia; Leukopenie) pomeni zmanjšanje števila belih krvnih telesc.

levkoplasti (leukoplasts; Leukoplasten) so brezbarvni *plastidi v gomoljih, endospermu in v kotiledonih.

levkoza (leukosis; Leukose) je proliferacija tkiva, ki izdeluje levkocite.

levuloza (levulose; Lävulose) je sinonim za *fruktozo.