A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
k-kari
karm-kemo
ken-Kli
klo-koe
kof-kom
kon-kop
kor-kri
kro-krv
ksa-kwa

 

 

ksa-kwa

ksanta, glej xantha.

ksantomatin (ksanthommatin; Xanthommatin) je rjav pigment kompleksnih oči Drosophile. Nastane s kondenzacijo dveh molekul hidroksikinurenina.

ksenija (xenia; Xenie) pomeni fenotipično razpoznaven (barva, oblika, velikost itd.) vpliv genotipa peloda na razvoj embria ali na materinsko tkivo plodu. (Focke, 1881).

ksenobioten (xenobiotic; xenobiotisch) se nanaša na kemične spojine, ki niso proizvod metabolizma v organizmu. (Mason in sod., 1965).

ksenoplastična presaditev (xenoplastic transplantation; xenogene Transplantation) pomeni presajanje tkiva ali organov med osebki zelo oddaljenih speciesov ali celo različnih rodov.

ksenotropen (xenotropic; xenotropisch) se nanaša na endogene viruse, ki inficirajo izključno celice drugih, tujih živali glede na species gostitelja. Nasprotje so ekotropni virusi, ki okužijo in se razmnožujejo v celicah njihovega lastnega gostitelja. (Levy, 1973).

kseroderma pigmentosum (xeroderma pigmentosum; Lichtschrumpfhaut) je skupina dednih bolezni, ki se dedujejo avtosomno recesivno in povzročajo preobčutljivost kože na sončne in ultravijolične žarke. Kožni rak je navadno vzrok smrti. Prizadeti ljudje ne morejo odpraviti okvar, ki jih povzročajo UV žarki, ker nimajo specifične UV-endonukleaze, ki podobne okvare izrezuje in nadomešča. Izgleda, da so pacienti s simptomi te bolezni homozigotni mutanti na enem izmed sedmih možnih mest na kromosomih.

kserofit (xerophyte; Xerophyte) je rastlina, ki uspeva na suhih tleh (kaktus, planika...).

ksilem (xylem; Xylem) se imenuje ožilje lesnatih delov rastlin.

kultivar (cultivar; Kulturform) je varieteta ali sorta rastlinske vrste, ki so jo selekcionirali in tako obdržali v proizvodnji.

kumis (cumis; Kumis) je kisla alkoholna pijača, ki jo pripravljajo iz kobiljega mleka.

kunec (rabbit; Kaninchen), Oryctolagus cuniculus, zelo plodna domača žival, ki jo veliko uporabljajo tudi v eksperimentalne namene. Meso velja za dietetično, zdravo.

Kupfferjeve celice (Kupffer cells; Kupffersche-Sternzellen) so velike celice, zvezdaste oblike, ki so mononuklearni *makrofagi v jetrih.

kuru (kuru; Kuru) je kronična, progresivna bolezen centralnega živčnega sistema, ki so jo ugotovili pri domorodcih na Novi Gvineji. Prvotno so menili, da je bolezen dedna, danes smatrajo, da jo povzročajo *prioni; povezana je z ljudožrskimi navadami.

kutikula (cuticle; Cuticula) je hitinsko zunanje pokrivalo žuželk, ki nima celic.

kužna nukleinska kislina, glej infektivna nukleinska kislina.

kvadrivalent (quadrivalent; Quadrivalent) je združitev štirih homolognih kromosomov v *mejozi.

kvantasom (quantasome; Quantasom) je fotosintetično aktiven delček, ki se nahaja v *kloroplastnih *granih. Klorofil je v kvantasomih, ki so eliptične oblike, dolžine in širine okrog 200, odnosno 100 angstremov. (Park in Pon, 1961).

kvantitativna genetika (quantitative genetics; quantitative Genetik) je področje genetike, ki proučuje dedovanje *kvantitativnih lastnosti in pri tem uporablja temeljna spoznanja *populacijske genetike. Glej dedovanje kvantitativnih lastnosti.

kvantitativna lastnost (quantitative character; quantitatives Merkmal) je lastnost, ki se deduje v skladu z zakonitostmi kvantitativne genetike. Mednje sodi večina gospodarsko pomembnih lastnosti pri domačih živalih in kulturnih rastlinah, a tudi take kot je odpornost na DDT pri Drosophili ali barva kože pri ljudeh.

kvantna evolucija (quantum speciation; sprunghafte Artbildung) je hiter, nenaden nastanek novega speciesa iz običajno majhne obrobne, izolirane populacije individuov, pri čemer igrata pomembno vlogo *načelo ustanovitelja in *genetski tok. (Simpson, 1944).

kvantum (quantum; Quant) je v smislu kvantne teorije energija, ki je izžarevana v diskretni količini določenega obsega, imenovanega kvanta (quanta; Quanten) in na enak način absorbirana.

kvartar (Quaternary; Quartär) je poslednja doba v *kenozoiku, ki traja od začetka *pleistocena do današnjih dni.

kvasovke (yeasts; Hefe), posebej Saccharomyces cerevisiae, so za gensko tehnologijo pomemben *gostitelj, uporabljan kot *vektor. Prednosti: Ne izdeluje toksinov, ki bi povzročili kontaminacijo izdelkov. Je popolnoma apatogen organizem. Tuji (heterologni) proteini so v njem stabilni in je zato omogočena njihova ekstrakcija. Kot evkariont opravi celo vrsto za evkarionte specifičnih post-translacijskih modifikacij (na pr. glikoziliranje) heterolognih proteinov. To dejstvo je ugodno za stabilnost in funkcijo proteinov v drugih evkariontih, če jih uporabljamo za terapijo ali diagnostiko. Kot evkariont eksprimira evkariontske gene heterolognega porekla, kar je pomembno tako za znanost kot za industrijo. V živilstvu se že od davnine uporablja, zato je prilagajanje tehnoloških postopkov enostavno.

kwashiorkor (kwashiorkor; Kwashiorkor) je težka prehrambena bolezen, povzročena s pomanjkanjem nekaterih aminokislin, predvsem lizina. Pogosto jo srečujemo pri ljudeh, ki se prehranjujejo samo ali pretežno z žiti.