A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
k-kari
karm-kemo
ken-Kli
klo-koe
kof-kom
kon-kop
kor-kri
kro-krv
ksa-kwa

 

 

kor-kri

kordicepin (cordycepin; Cordycepin) se imenuje 3'-dezoksiadenozin, ki je inhibitor *poliadeniliranja RNK.

korekcija (editing; Korrektur), glej korigiranje.

korelacija (correlation; Korrelation) je stopnja skupnega - statistično ugotovljenega - variiranja dveh različnih lastnosti. Merimo jo s korelacijskim koeficientom, ki ima vrednosti od -1 do +1.

korelirani učinek (correlated response; korrelierte Veränderung) je sprememba neke lastnosti kot posledica spremembe druge navidezno neodvisne lastnosti zaradi selekcije. Primer: Zmanjšana plodnost poveča število dlačic pri Drosophili.

korenika (rhizome; Rhizom) je podzemni del stebla, ki je namenjen prezimljenju in vegetativnemu razmnoževanju rastlin.

koreninice (root hair; Wurzelhaare) so tubularni izrastki epidermskih celic korenin, ki vsrkavajo vodo in hranilne snovi iz zemlje.

koreninska kapica (root cap; Kalyptra) je rastni vršiček ali vegetacijski vrh rastočih korenin, primerno mesto za odvzemanje vzorcev za citogenetske raziskave.

koreninske hrge (root nodules; Wurzelknötchen) so drobne odebelitve na koreninah leguminoz (stročnic); nastanejo zaradi okužbe s simbiotskimi bakterijami, ki vežejo dušik iz zraka.

korepresor (corepressor; Corepressor) je v represijskih genetskih sistemih majhna molekula *efektorja (običajno je to končni produkt neke metabolne verige), ki inhibira *transkripcijo gena v *operonu na ta način, da se veže na *regulator protein (ali aporepresor). Nekateri mu pravijo tudi metabolni represor. (Jacob in Monod, 1961).

korigiranje (proofreading; Korrekturlesen) so mehanizmi za popravljanje napak, nastalih pri replikaciji, transkripciji ali translaciji, ki zahtevajo kontrolo posameznih enot, predno se vgradijo v verige ali trakove.

Kornbergov encim (Kornberg enzyme; Kornberg-Enzym) je *DNK polimeraza, ki so jo izolirali leta 1959 iz E.coli v laboratoriju A.Kornberga. Danes jo imenujejo *DNK polimeraza I, ki sodeluje predvsem v popravljanju DNK (reparaturi DNK).

korteks (cortex; Rinde) ali skorja je zunanji sloj celic, tkiva ali organa. (Chambers, 1940).

kortikosteron (corticosterone; Corticosteron) je *hormon skorje nadledvične žleze, ki vpliva na metabolizem *glukoze.

kortikotropin (kortikotropni hormon), glej adrenokortikotropni hormon.

kortizon, glej glukokortikoidi.

kotiledon (cotyledon; Keimblatt) je del *embria v semenu, ki napravi klični list. Predstavlja zalogo hrane, ki je potrebna za kalitev, jo pa mobilizira tudi iz *endosperma. Čim je izpostavljen svetlobi, nastane klorofil in kot prvi list začne s fotosintezo.

kovalentna vez (covalent bond; kovalente Bindung) je valenčna vez, ki nastane z razdelitvijo elektronov med atomi s kovalentno vezjo nastale molekule.

kovarianca (covariance; Kovarianz) je statistični postopek za ugotavljanje skupnega variiranja dveh variabel x in y s srednjima vrednostima µx in µy , ki je teoretično: sxy= S[(x - µx ) (y - µy )] . Za dve lastnosti ima podoben pomen, kot ga ima *varianca za eno lastnost. Tudi ocena za teoretično sxy se imenuje kovarianca in se glasi: sxy = {(Sxi yi ) - [(Sxi yi ) : (n)]} : (n - 1).

kozmid (cosmid; Cosmid) je *plazmidni vektor, primeren za *kloniranje dolgih fragmentov evkariontske DNK. Izraz pomeni, da je vektor plazmid, v katerega je vcepljen lokus cos faga lambda, torej “cosmid”. Plazmidno DNK je zato možno obdati s fagovim ovojem in vitro. Glej cos-lokusi. (Collins in Hohn, 1978).

Kpn I je restrikcijski encim tipa II iz bakterije Kleibsella pneumoniae OK8, ki razpoznava sekvenco DNK na mestih, ki so označeni s puščico:
5' G  G T A CC 3'
3' CC A T G  G 5'

kraljevska hemofilija (royal hemophilia; Bluterkrankheit im Königshäusern) je klasična hemofilija, ki je dedna bolezen, locirana na X kromosomu; "kraljevska" se imenuje zato, ker je prešla na tri kraljevske družine od angleške kraljice Viktorije, ki je bila nosilka te dedne bolezni.

kratkofazna razsejanost (short-period interspersion; kurzphasige Einstreuung) je genomski primer razporeditve zmerno repetitivne DNK sekvence, dolžine okrog 300 bp, ki alternira z nerepetitivnimi sekvencami dolžine okrog 1000 bp.

kratkorepi mutant (brachyury; Kurzschwanz-Mutant) je, kot pove ime, mutant miši s skrajšanim repom. Ta *fenotip določa gen T. S pomočjo takega mutanta so odkrili *T kompleks.

kratkotrajna transfekcija (acute transfection; kurzfristige Transfektion) je infekcija celic z DNK, ki traja le kratek čas.

kreacionizem (creationism; Kreationismus) je verovanje v stvarjenje sveta, kot je zapisano v svetopisemski “Genesis”.

Krebsov ciklus, glej ciklus citronske kisline.

Krebs-Henseleitov cilus, glej ciklus ornitina.

kreda (Cretaceous; Kreidezeit) je zadnja doba v mezozoiku.

kretinizem (cretinism; Kretinismus) je zaostajanje v rasti in duševnem razvoju pri ljudeh zaradi pomanjkanja *tiroidnega hormona. Dedna oblika, ki jo spremlja golšavost in naglušnost, je posledica večjega števila metabolnih motenj, ki povzroče, da ni (dovolj) tiroksina in trijodtironina. Lahko je prizadeta tudi tiroidea, ki ne more sprejemati joda ali ga ne more vezati organsko v jodotirozin, odnosno jodotironin. Te napake se dedujejo avtosomno recesivno.

kriostat (cryostat; Kryostat) je aparat, ki omogoča delo v okolju z nizko temperaturo. Na primer rezanje zamrznjenega tkiva.

kriptoendomitoza (cryptoendomitosis; Kryptoendomitose) je pojav somatske poliploidije, ki nastane znotraj intaktnega celičnega jedra brez opazne *mitoze, DNK pa narašča v mnogokratnikih haploidnega tipa.

kristalvioletno barvilo (crystal violet; Kristallviolett) je kristalvijolično triamino-trifenilmetansko bazično barvilo, ki ga uporabljajo v citokemiji.

kriste (cristae; Cristae) so gube na notranji membrani *mitohondrijev. (Palade, 1953).

krivulja taljenja (melting profile; Schmeltzkurve) je krivulja, ki opisuje stopnjo disociacije trakov DNK/DNK ali DNK/RNK dupleksa v določenem časovnem razdobju kot funkcijo temperature. Stabilnost dupleksov je funkcija njihove molekularne mase, zato se krivulja taljenja bistveno spreminja z naraščajočo dolžino trakov.

križanje (crossing; Kreuzung) je pri višjih organizmih parjenje genetsko različnih osebkov nasprotnega spola. Pri mikroorganizmih je to *konjugacija različnih tipov. Pri *virusih zahteva genetsko križanje inficiranje celice gostitelja z virusnimi delci različnega *genotipa. Običajno je namen križanja dobivanje potomcev z novo kombinacijo roditeljskih genov.

križanje fagov (phage cross; Phagenkreuzung) je postopek, ki zahteva večkratno infekcijo bakterije s fagoma, ki se med seboj razlikujeta na enem ali več genetskih lokusov. Po liziranju gostitelja dobimo rekombinantno potomstvo fagov, ki imajo gene obeh parentalnih tipov.

križna struktura (cruciform structure; Kreuzstruktur) je DNK struktura v obliki križa, ki nastane s komplementarnimi *invertiranimi ponovitvami sekvenc (palindromi), ki se med seboj parijo na istem traku namesto z normalnimi partnerji na drugem traku.