A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
t-tek
tel-tep
ter-tet
tež-tit
tki-traj
tran-Tre
tri-Twe

 

 

tež-tit

težak izotop (heavy isotope; schweres Isotop) je atom, kot na primer 15N, ki ima več *nevtronov kot pogostejši izotop in je zaradi tega težji.

težka veriga (heavy chain; schwere Kette), okrajšava H-veriga, so polipeptidne verige v hetero-multimernih proteinih, ki imajo veliko molekularno maso. V *imunoglobulinski molekuli so težke verige dvakrat daljše in težje kot *lahke verige (okrajšava L-veriga). Težka veriga določa razred, ki mu pripada imunoglobulin.

težka voda (heavy water; schweres Wasser) je pogovorni izraz za *oksid devterija.

T-fagi (T phages; T-Phagen) je skupina virulentnih virusov, ki napada E.coli. V poliedrski kapsidi je dolga DNK molekula, ki skozi votel rep preide v bakterijo.

TH celica - pomagalka, glej pomagalka T celica..

Thy-1 antigen (Thy-1 antigen; Thy-1-Antigen) je antigen na plazemski membrani trombocitov, ki ga lahko uporabimo za njihovo identifikacijo med drugimi skupinami limfocitov.

tiamin (thiamine; Thiamin) je vitamin B1; anti-beriberi vitamin.

tiamin pirofosfat (thiamine pyrophosphate; Thiaminpyrophosphat) je koencim karboksilaz in aldehid transferaz.

tilakoidi (thylakoids; Thylakoide) so membranske cisterne kloroplastov, ki povezujejo grana. Vsebujejo fotosintetski pigment, reakcijske centre in transportno verigo elektronov.

timidin (thymidine; Thymidin) je dezoksiribozid timina.

timidin kinaza (thymidine kinase; Thymidinkinase) je encim, ki katalizira fosforiliranje timidin monosulfata in timidin disulfata v timidin difosfat, odnosno timidin trifosfat.

timin (thymine; Thymin) je pirimidinska baza v DNK.

timocit (thymocyte; Thymocyt) tudi T-limfocit, je limfocit, ki izvira iz timusa (priželjca).

timus (thymus; Thymusdrüse) ali priželjc je organ sesalcev, ki leži v prsnem košu. Telo oskrbi s T-limfociti (timociti). Največjo aktivnost doseže v času spolne zrelosti, nato pa atrofira. Epitelijske celice timusa izdelujejo protein timozin, ki spodbuja zorenje T-limfocitov.

tindalizacija, glej frakcionirana sterilizacija.

tiofosfat (thiophosphate; Thiophosphat) so nukleozidtiotrifosfati ali drugi analogi, v katerih je namesto fosfora (32P) radioaktivno označeno žveplo (35S). Tiofosfati imajo daljšo razpolovno dobo (87 dni) kot z 32P označeni dNTP (14,2 dneva), kar je pomembno za daljši čas trajajoče poskuse.

tipi ovarijev pri žuželkah (insect ovary types; Typen von Insektovarien); razlikujemo panoistične in meroistične ovarije pri žuželkah; meroistični se dele na politrofne in telotrofne. Panoistični so preprostejši, ker oogoniji preidejo enostavno v oocite. Pri meroističnih nastanejo tako oocite kot tudi *celice dojilje. Glede na razporeditev celic dojilj v *ovarioli ali cevi jajčnika razlikujemo politrofne meroistične ovarije (oocite in celice dojilje so razporejene alternativno v ovarioli) in telotrofne meroistične ovarije ( celice dojilje so samo v *germariju in so povezane z oocitami v zgodnjem stadiju razvoja s prehransko vezjo).

tipi tetradnih cepitev (tetrad segregation types; Typen der Aufspaltung von Tetraden); od bivalenta, ki ima gene A in B na enem od homolognih kromosomov, na drugem pa a in b, lahko pričakujemo tri možne tipe tetrad: (1) paternalna ditipna tetrada – AB, AB, ab, ab; (2) tetratipna tetrada, kjer pride do rekombinacije dveh kromatid – AB, Ab, aB, ab; (3) neparalelna ditipna tetrada, kjer pride do rekombinacije vseh kromatid – Ab, Ab, aB, aB.

tipizacija krvnih skupin (blood typing; Blutgruppenbestimmung) pomeni določanje *antigenov za krvne skupine na eritrocitih (rdečih krvničkah). Običajno s tem določajo, kateri krvodajalec je primeren za prejemnika pri transfuziji, pri čemer konvencionalno opravljajo tipizacijo ABO in Rh sistema.

tipizacija tkiva (tissue typing; Gewebetypisierung) je izraz za ugotavljanje poglavitnih histokompatibilnih antigenov dajalca presadka in možnega prejemnika. Za ta namen uporabljajo serološke teste; identična naj bi bila (pri ljudeh) glede ABO krvnih skupin in H-antigenov, da bi se s tem zmanjšala možnost zavrnitve presadka.

Ti plazmid (Ti plasmid; Ti-Plasmid), Ti je okrajšava za “tumor-inducing”, torej plazmid, ki inducira tumorje, najden v Agrobacterium tumefaciens. Uporabljajo ga kot vektor v rastlinski genski tehniki. Divji tip plazmida povzroča tumorozne celice, vendar se ga da modificirati tako, da vnaša tuje gene v celice, ne da bi pri tem povzročil tumor v teh celicah. Induciranje tumorja poteka tako, da se poseben segment Ti plazmida, ki mu pravijo T-DNK (= transferred DNA), integrira v jedrno DNK rastline-gostiteljice. (Zaenen in sod., 1974).

tireoidni hormoni (thyroid hormones; Schilddrüsenhormone); v žlezi ščitnici sta sintetizirana tiroksin in trijodtironin pod vplivom tireotropnega hormona iz prednjega režnja hipofize. Sinteza začenja z nabiranjem jodidnih ionov v epitelnih celicah žleze, kjer oksidirajo in jodirajo tirozinske ostanke iz tiroglobulina (glikoproteina) v monojod-tirozin; z odstranitvijo stranske verige alanina nastane po spojitvi ostankov trijodtironin in končno tetrajodtironin ali tiroksin.

tireotropni hormon (thyrotropin; Thyrotropin), tudi tireoideo-stimulirajoči hormon, okrajšava TSH, je glikoprotein, ki stimulira sekrecijo tireoidee. TSH izloča prednji reženj hipofize (adenohipofiza).

tirozinaza (tyrosinase; Tyrosinase) je encim, ki oksidira tirozin v dioksifenilalanin ali DOPA ter DOPA oksidira dalje v dopa-kinon. Dopa-kinon molekule s polimerizacijo dajejo melanin.

tirozinemija (tyrosinemia; Tyrosinämie) je dedna bolezen pri ljudeh, ki nastane zaradi pomanjkanja encima p-hidroksifenilpiruvat oksidaze.

titer (titer; Titer) pomeni količino nekega standardnega reagenta, da bi dosegli nek določen rezultat pri titriranju; tudi število infektivnih enot v določeni količini vzorca.

titriranje (titration; Titration) je metoda za ugotavljanje količine neke snovi v raztopini, s katero merimo količino nekega reagenta, ki jo moramo dodati, da bi povzročili neko določeno kemično spremembo; tudi metoda za določanje koncentracije antigenov, protiteles ali virusov v nekem vzorcu.