A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
t-tek
tel-tep
ter-tet
tež-tit
tki-traj
tran-Tre
tri-Twe

 

 

tri-Twe

trias (Triassic; Trias) je najstarejša perioda v mezozoiku, ki je trajala od 195 do 230 milijonov let pred našim štetjem.

tribus (tribus; Tribus) latinska beseda za pleme.

trifaktorielno križanje (three-point cross; Drei-Faktor-Kreuzung) je serija križanj z namenom ugotavljanja zaporedja treh nealelnih vezanih genov na istem kromosomu na podlagi rezultatov crossing-overja med njimi.

trifluridin (trifluridine; Trifluridin) je 5-trifluormetil-2’-deoksimidin, nukleozidni analog, ki zavira sintezo virusne DNK.

trihogena celica (trichogen cell; trichogene Zelle) je velika celica, ki sekretira dolgo, ošiljeno dlačico, ki je ščetina žuželk. Manjša "tormogena celica" oblikuje krožno hitinsko podnožje ščetine ali dlačice.

triklorocetna kislina (trichloracetic acid; Trichloressigsäure) je kemikalija, ki jo navadno uporabljamo za precipitacijo proteinov pri biokemičnih postopkih čiščenja.

trimetilpsoralen (trimethylpsoralen; Trimetylpsoralen) je majhna molekula, ki s pirimidini daje fotokemično reakcijo. Te molekule se vgradijo med dvojno vijačnico DNK. Pod UV svetlobo se kovalentno pripojijo k pirimidinom in napravijo prečne vezi med trakovoma. Ne vpliva pa na proteine.

triploid (triploid; triploider Organismus) je organizem, ki ima tri haploidne garniture kromosomov v vseh celičnih jedrih.

tripsin (trypsin; Trypsin) je proteolizni encim, ki cepi peptidno vez lizina in arginina na karboksilni strani. Izloča ga trebušna slinavka kot inaktivni tripsinogen, ki ga aktivira v tripsin encim enterokinaza iz črevesja.

triptofan sintetaza (tryptophan synthetase; Tryptophansynthetase) je encim, ki katalizira združitev serina in indola v triptofan.

trisomija (trisomy; Trisomie) se imenuje v diploidnem organizmu dodaten kromosom, ki je homologen enemu od obstoječih kromosomov v parih. Najbolj pogosto omenjana trisomija je trisomija 21. kromosoma pri človeku ali Downov sindrom (mongolizem). (Blakeslee, 1921; 1924).

trisomija 13 (D1 trisomy syndrome; Trisomie 13) je dedna napaka pri ljudeh, ki jo povzroča dodatni 13. kromosom, imenuje se tudi *Patau sindrom.

trisomija 18 (E1 trisomy syndrome; Trisomie-E-Syndrom) je cela vrsta dednih napak pri ljudeh, ki jih povzroča prisotnost tretjega 18. kromosoma. Glej Edward-ov sindrom.

tris pufer (tris buffer; Tris-Puffer) je v biokemiji pogosto uporabljan pufer, ki je spojina tris (hidroksimetil) amino-metana.

Triticum je rod pšenice, ki je razdeljen na več speciesov.

Triticum polonicum (n = 14) je vrsta pšenice (poljska pšenica).

tritij (tritium; Tritium), 3H, je radioaktivni izotop vodika z razpolovno dobo 12,46 let. S tritijem označen timidin in/ali uridin se uporablja za označevanje nanovo sintetizirane DNK ali RNK. Pri radioaktivnem razpadu seva zelo šibke beta delce, kar je treba upoštevati pri avtoradiografiji.

Triturus je rod kuščarjev, ki so ga proučevali zaradi *ščetinastih kromosomov. Za mnoge speciese Triturusa so izdelali kromosomske karte.

trivalent (trivalent; Trivalent) se imenuje združitev treh homolognih kromosomov v mejozi.

tRNK geni (tRNA genes; tRNA Gene) so geni, ki so transkribirani v tRNK molekule. Večina teh genov je v multiplih kopijah. Ocenjujejo, da je za vsak tRNK gen pri kvasovki 5, pri Drosophili 10, pri ljudeh 15 in pri Xenopus 200 genov v haploidnem genomu.

tRNK izoakceptorji (tRNA isoacceptors; synonyme tRNAs) se imenujejo tiste tRNK molekule, ki se razlikujejo glede na primarne sekvence (v antikodonu ali kje drugje), a vežejo nase enake aminokisline. Kodirajo jih različni geni.

T4 RNK ligaza (T4 RNA ligase; T4-RNA-Ligase) je encim iz bakterifaga T4, ki katalizira od ATP odvisno kovalentno povezan 5’fosfat in 3’hidroksilni konec oligoribonukleotidov.

trodomnost (trioecy; Triözie) je pri rastlinah trojna oblika v razplojevanju: moške, ženske in enodomne rastline.

trofoblast (trophoblast; Trophoblast) je del blastociste, ki ne pripada embriu in ki se ugnezdi v maternično steno ter kasneje razvije v fetalni del placente.

trojček (triplet; Triplett) je enota treh zaporednih baz v DNK ali RNK, ki kodira neko določeno aminokislino.

trombin (thrombin; Thrombin) je proteaza (34 kd), ki deluje pri strjevanju krvi na fibrinogen, da izdeluje fibrin.

trombociti (platelets; Blutplättchen), v starejši literaturi tudi (thrombocyte; Thrombocyt) so ovalna, brezbarvna in brezjedrna telesa v krvi, velikosti 1/3 do 1/2 rdečih krvničk. Nastajajo kot površinski izrastki *megakariocit, ki se od njih odcepijo.

tropomiozin (tropomyosin; Tropomyosin) je protein, povezan z aktinom v mišičnih celicah, ki sodeluje pri kontrakciji mišičnih vlaken.

troponin (troponin; Troponin) je protein, 70 kd, okrogle oblike, ki je povezan z aktinskimi vlakni.

Trypanosoma je rod praživali z bički, h katerim prištevamo povzročitelje afriške spalne bolezni in *Chagas bolezni.

tubulin (tubulin; Tubulin) je poglavitni protein mikrotubulov. Je dimer, sestavljen iz a in b podenot; geni, ki ju kodirajo pa so heterogeni. Pri Drosophili so na primer štirje a geni, vsak na drugem lokusu na 3. kromosomu, kar pomeni da so podenote a različne in torej tudi različni mikrotubuli. (Boris in Taylor, 1967).

tumor (tumor; Geschwülst) je skupek celic, nastal z nenormalnim razmnoževanjem. Razlikujemo benigne (nenevarne) in maligne (zločeste) tumorje.

tumor-specifični transplantacijski antigen (tumor specific transplantation antigen; tumor-spezifisches Transplantations-Antigen) je antigen, ki se nahaja v celicah tumorja, ne pa tudi v drugih celicah istega individua, kar lahko povzroči imunološko zavrnitev tumorja in situ ali ob presaditvi.

Turbatrix aceti je prosto živeča nematoda; proučujejo njeno razvojno genetiko, predvsem v primerjavi z Caenorhabitis elegans.

Turner sindrom (Turner syndrome; Turner-Syndrom) se imenuje skupina abnormalnosti pri ljudeh zaradi *monosomije X kromosoma (X0). Taki osebki so po fenotipu ženske, toda sterilne. Ovarijev nimajo ali pa so rudimentarni. Pri miših X0 ne povzroča takih sprememb, morda je samo paritveno obdobje krajše.

tveganje za ponovni pojav (recurrence risk; Risiko des erneuten Auftretens) pomeni tveganje, da se bo neka genetska napaka, ki se je nekoč že pojavljala pri sorodnikih staršev, pojavila tudi pri potomstvu.

Tween 80, glej polisorbat 80.