A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
t-tek
tel-tep
ter-tet
tež-tit
tki-traj
tran-Tre
tri-Twe

 

 

t-tek

t je v citogenetiki okrajšava za translokacijo.

t-test, glej Student t test.

T je okrajšava za timin ali timidin.

tac promotor (tac promoter; tac-Promotor) je močan hibridni promotor, napravljen in vitro iz 35 sekvenc trp-promotorja divjega tipa (trp=triptofan operon) in 10 sekvenc promotorja-up-mutanta lacUV5 (lac=laktoza operon). Uporabljajo ga poleg močnih promotorjev fagov v takozvanih ekspresijskih kasetah.

TAFE (transverse alternating field electrophoresis) je pulzna elektroforeza, ki ima - za razliko od drugih sistemov - drugače nameščene elektrode. Niso v ravnini (vertikalnega) gela, temveč spredaj in zadaj. Glej pulzna elektroforeza. (Gardiner in sod., 1986).

takson (taxon; Taxon) – tudi taxon, množina taxa - je splošen izraz za taksonomsko skupino ne glede na njen položaj v hierarhičnem sistemu, v katerem so vrsta, rod, družina, razred, red, deblo, kraljestvo. (Rickett, 1958).

taksonomija (taxonomy; Taxonomie) je znanost o razvrščanju (klasifikaciji) živih organizmov. Ukvarja se z opisom, poimenovanjem in razvrščanjem na podlagi morfoloških značilnosti. V novejšem času v okviru te znanosti obravnavajo evolucijske probleme, genetska razmerja in vplive okolja na klasifikacijo.

talasemije (thalassemias; Thalassämien) so skupina *anemij pri ljudeh, ki so posledica neskladja v razmerjih med *a in/ali b hemoglobinskimi podenotami. Ker so v genomu štirje a geni, lahko pride do *delecij z možnostmi od nič do štirih a genov. Nič a genov je *letalna lastnost, ki se manifestira pred ali ob rojstvu kot fetalni hidrops. En sam a gen povzroča prekomerno število *b verig, ki so tetramer (b4), in t. im. hemoglobinsko H-bolezen. Individui z dvema ali tremi a geni se ne razlikujejo od normalnih (s štirimi). Nepopolne b verige povzročajo *nesmiselni kodoni. Delecije b genov nastanejo zaradi neenakih prekrižanj kromosomov (crosssing-over); posledica so hibridne verige, ki imajo b in d segmente (*Lepore hemoglobin) ali Ag in b segmente (Kenija hemoglobin). *b talasemija, imenovana tudi *Coolejeva anemija je *hemoglobinopatija, pri kateri nastaja več funkcionalnih b verig. *Točkovna mutacija v nekem *intronu spremeni *signal za rez in spajanje, posledica česar je, da je košček RNK introna prisoten še v *predelani mRNK. Ta dodatni košček povzroči, da se premakne *bralni okvir. Zaradi tega se prezgodaj zaključi *prevajanje (translacija) in tako nastane okrnjena in nefunkcionalna b-globinska molekula. Glej hemoglobin.

talidomid (thalidomide; Contergan) je komercialno ime za pomirjevalo (tranquilizer), ki so ga jemali pred leti. Odraslim sicer ni škodoval, povzročal pa je *fokomelijo pri otrocih, če so ga jemale nosečnice med 3. in 5. tednom nosečnosti.

taljenje (melting; Schmelzen) je v genetiki pojem, ki pomeni denaturacijo dvojne vijačnice DNK v enojna trakova. Glej temperatura taljenja.

talus (thallus; Thallus), tudi steljka, je vegetativna oblika organizma, ki ni izoblikovana v steblo ali list pri algah, glivah in lišajih.

Tamworth je pasma prašičev.

tandem podvojitev (tandem duplication; Tandemanordnung) je aberacija, pri kateri si sledita dva identična kromosomska segmenta drug za drugim s tem, da imata tudi enako razporeditev genov.

T antigen (T antigen; T-Antigen) je antigen, ki so ga našli v celičnih jedrih inficiranih ali transformiranih celic z onkogenimi virusi, kot je na primer polioma. Menijo, da je antigen protein, ki ga kodira virusni *cistron.

TATA boks (TATA box; TATA-Box) je identičen s *Hognessovim boksom. (Goldberg, 1979).

tavtomerija (tautomerism; Tautomerie) se imenuje pojav obstoja ravnotežja med dvema izomernima oblikama molekul.

tavtomerni premik (tautomeric shift; tautomere Umlagerung) je reverzibilna sprememba položaja vodikovega atoma v molekuli, ki se spreminja iz ene izomerne oblike v drugo. Timin in gvanin sta normalno v keto obliki, toda če sta v redkejši enolni obliki, se s tremi vodikovimi vezmi vežeta na gvanin odnosno timin v keto obliki. Podobno sta adenin in citozin normalno v amino obliki, če pa sta v imino obliki, se lahko z dvema vodikovima vezema povežeta s citozinom odnosno adeninom v amino obliki. Take zamenjave so pogosto vzrok za točkovne mutacije.

Tay-Sachs-ova bolezen (Tay-Sachs disease; Tay-Sachs-Syndrom) je dedna letalna bolezen, ki so jo odkrili pri Aškenazi Judih, ki so potomci Jafeta (gen 10.3) in živijo pretežno v Vzhodni Evropi. Bolezen je precej pogosta, ugotovili so, da je od 2 do 4% nosilcev tega gena (heterozigotov). Za bolezen je značilno zaostajanje v razvoju, ki pričenja v mladosti, sledi mu paraliza, mentalni propad in oslepitev. Gen je na 15. kromosomu. Normalni alel kodira a-podenoto heksozaminidaze A. Pri recesivnih homozigotih pride do encimatske okvare in zaradi tega do kopičenja gangliozidov v možganih. Glej Sandhoff bolezen; heksozaminidaze.

T-celice (T-cells; T-Zellen), tudi T-limfociti, so dobile ime po *timusu.

TD 50 pomeni povprečno število celic, ki jih je treba vbrizgati živalim, da bi jih 50% kazalo učinek testiranja (navadno razvoj tumorja).

T-DNK (T-DNA; T-DNA) je skupina sedmih genov (ki jim pravijo transferirana DNK) *Ti plazmida, ki se integrira v jedrno DNK rastline-gostiteljice v času induciranja tumorja.

tehnike sekvenciranja DNK (DNA sequencing techniques; Methoden zur DNA-Sequenzierung) V glavnem uporabljajo dve: Prva je leta 1977 objavljena metoda A. M. Maxama in W. Gilberta, ki uporablja enojni trak DNK, markiran z 32P in ki ga s kemičnimi postopki razcepijo ter z elektroforezo v poliakrilamidnem gelu identificirajo posamezne nukleotide. Drugo sta razvila F. Sanger in A. R. Coulson leta 1975 in ima vzdevek "s primerjavo podprta sinteza" ali "plus in minus metoda". V zadnjih letih so razvili še nekaj postopkov, ki so značilni za posamezne laboratorije.

tehtana srednja vrednost (weighted mean; gewogenes Mittel) je srednja vrednost, ki jo izračunamo tako, da damo različnim opažanjem različno težo (ali pomnožimo z različnimi faktorji).

tekmovalno obnašanje (agonistic behavior; Wettkampfverhalten) pomeni socialno interakcijo med člani istega speciesa, ki pripelje do agresivnosti, prepira, pomiritve in umika.

tekočinski scintilacijski števec (liquid scintillation counter; Flüssigkeits-Szintillationszähler) je elektronski aparat za ugotavljanje *radioizotopov, ki se nahajajo v raztopini s fluorescirajočimi spojinami. Aparat povzroča iskrenje (scintillation = iskrenje, svetlikanje, bliskanje) pri dotiku z ioniziranim delcem ali fotonom elektromagnetnega sevanja. Oddano svetlobo ujame ojačevalec, jo spremeni v električni impulz, ga ojača in usmeri preko merilca, ki šteje impulze. V biologiji se uporablja predvsem za 14C in 35S, ki sta šibka beta oddajalca ter za 3H kot zelo šibak beta-oddajalec. Za gama žarčenje in avtoradiografijo so potrebne posebne priprave.

tektin (tectine; Tectin) je protein, ki spada v skupino proteinov, sestavnih delov nekaterih struktur pri evkariontih (mikrotubuli, mikrofilamenti, membrane) in ki imajo podobno sestavo aminokislin.