A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
p-pap
par-pas
Pat-pEM
pen-per
pes-Pis
pit-pla
ple-pod
pog-pola
poli-polo
polp-pos
pot-pra
prec-prem
pren-Prim
prin-prol
prom-prote
proti-psi
Pso-Py

 

 

Pso-Py

Psocoptera je vrsta žuželk, ki se razlikujejo od drugih glede na vrsto ovarija.

psoraleni (psoralens; Psoralene) so fotosenzitivni, prečno delujoči reagenti, ki specifično delujejo na območja baznih parov v nukleinskih kislinah.

Pst I je restrikcijski encim tipa II iz bakterije Providencia stuartii 164. Vektor za kloniranje pBR322 ima eno samo Pst I mesto znotraj gena za ampicilin-rezistentnost. Pst I daje lepljive konce, reže sekvenco med A in G: 5'CTGCAG3'.

pšenica (wheat; Weizen) je najbolj razširjena vrsta pravega žita. Botanično razvrščamo pšenične vrste glede na število kromosomov. Triticum monococcum (divja vrsta je T.aegilopoides) je diploidna (n = 7); T.dicoccum (divja vrsta je T.dicoccoides) ali dvozrnica je mehka, škrobnata in je tetraploidna (n = 14); T.vulgare ali T.aestivum je navadna pšenica, ki je heksaploid (n= 21). T.aestivum ima tri genome A, B in D, ki predstavljajo tri garniture po sedem kromosomov. Garniture niso homologne, ker izvirajo iz T.monococcum, T.searsii in T.tauschii.

PTC je okrajšava za plazemsko trombocitno komponento, imenovano faktor IX ali Christmas-faktor; je tudi okrajšava za feniltiokarbamid.

pteridin (pteridine; Pteridin) je organska dušična spojina s karakteristično strukturo.

pteroilglutaminska kislina (pteroylglutamic acid; Pteroylglutaminsäure) je sinonim za *folno kislino.

Pterygota so krilate žuželke. Nekateri pterigoti sicer nimajo kril, toda menijo, da so jih njihovi predniki imeli.

ptičarji (Pointers; Vorstehunde) je pasemska skupina psov, tudi prepeličarji, glej pes.

ptičji virus za mieloblastozo (avian myeloblastosis virus; Geflügel-Myeloblastosis-Virus) je onkogeni RNK virus.

Pu je okrajšava, ki jo včasih uporabljajo za *purin (adenin ali gvanin).

pufer (buffer; Puffer) je sestavina, ki v raztopini preprečuje hitro spreminjanje pH, če se dodaja vanjo manjše količine kisline ali baze. V prenešenem pomenu besede se uporablja kot odpor proti naglim spremembam zaradi zunanjih dejavnikov.

pulzna elektroforeza (pulse field electrophoresis; Pulsfeldelektrophorese) ali elektroforeza v pulzirajočem polju, se razlikuje od standardne elektroforeze po tem, da nabiti DNK delci ne potujejo v homogenem električnem polju, temveč jih ritmično spreminjanje pola v agaroznem gelu prisiljuje k orientacijskim spremembam. Na ta način dosežemo boljše ločitve velikih molekul, tudi celih kromosomov. Prvo tako elektroforezo sta uporabila Schwartz in Cantor (1984) tako, da sta bili obe električni polji pod kotom 900, danes pa poznamo veliko izvedb, ki se med seboj razlikujejo predvsem po kotu, ki ga zagotavljajo elektrode. Glej CHEF, FIGE, OFAGE, PACE, RFE, RGE, TAFE.

punktualizem (punctualism; Punktualismus) je teorija, po kateri naj bi s pomembnimi evolucijskimi dogodki v kratkem času nastajale mnoge vrste, ki včasih ostajajo tudi daljši čas nespremenjene.

Punnetov kvadrat (Punnet square; Punnet-Quadrat) je v obliki kvadrata prikazana možnost kombinacije gamet, ki dajejo zigote in jih v šolskih prikazih uporabljajo za izračunavanje razmerja med fenotipi in genotipi v F2 generaciji oligohibridnega križanja.

pupiparen (pupiparous; pupipar) pomeni sposobnost dvokrilnih žuželk, da znesejo podmladek, ki se je sposoben takoj zabubiti. Ce-ce muhe so tak primer.

pura (turkey; Truthahn), glej Meleagris gallopavo.

purin (purine;Purin) je organska baza, ki se nahaja v nukleinskih kislinah.

puromicin (puromycin; Puromycin) je antibiotik, ki se zaradi strukturne podobnosti s terminalnim aminoacil-adenozinom *aminoacilne tRNK vgradi v nastajajočo polipeptidno verigo in s tem povzroči nepopolni peptid, ki se končuje z ostankom puromicina.

P-vrednost (P value; P-Wert) je verjetnost (probabiliteta), izražena z decimalnim številom, da se bo neki dogodek ponovil v določenem številu poizkusov.

Py je okrajšava za pirimidine (pyrimidine), timin, citozin, uracil.