A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
p-pap
par-pas
Pat-pEM
pen-per
pes-Pis
pit-pla
ple-pod
pog-pola
poli-polo
polp-pos
pot-pra
prec-prem
pren-Prim
prin-prol
prom-prote
proti-psi
Pso-Py

 

 

pen-per

penetranca (penetrance; Penetranz) pomeni delež individuov določenega genotipa, ki imajo glede na genotip pričakovan fenotip. Penetranca je popolna, če so vsi genotipi izraženi v fenotipu, v nasprotnem primeru govorimo o nepopolni penetranci. Primer nepopolne penetrance je reakcija na halotanski test pri prašičih. (Vogt, 1926).

penicilamin (penicillamine; Penicillamin) je dimetil cistein, izdelek kisle hidrolize *penicilina, ki veže težke kovine (Pb, Cu, Hg) in pomaga pri njihovem izločanju v primerih zastrupitve. Deluje tudi antirevmatično.

penicilin (penicillin; Penicillin) je ime za antibiotike, ki jih izdelujejo Penicillium notatum in sorodne vrste gliv iz družine Askomicet. Inhibirajo sintezo celičnih sten bakterij, zaradi česar pride pri njih do lize. Penicilini se med seboj razlikujejo glede na stransko verigo, odpornosti na kisline, odpornosti proti penicilazi in delovanju na posamezne skupine bakterij.

penicilin selekcijska metoda (penicillin selection technique; Penicillin-Selektions-Methode) je postopek za izolacijo *avksotrofnih mutantov iz kulture bakterij divjega tipa z dodatkom penicilina *minimalnemu mediju. Penicilin preprečuje nastajanje celične stene, toda avksotrofne mutirane celice, ki ne rastejo, ne propadejo. Po eni uri je 99% celic divjega tipa liziranih, v prehranskem mediju pa se nabirajo produkti njihovega metabolizma. Kulturo je treba filtrirati, da odstranimo metabolite, sicer bi jih avksotrofni mutanti izkoristili za rast in bili lizirani zaradi penicilina, ki ga s filtriranjem odstranimo, lahko pa za ta namen uporabimo tudi encim penicilazo. Preživele avksotrofe prenesemo v obogaten medij, kjer napravijo kolonije, ki jih požanjemo.

pentoze (pentoses; Pentosen) so sladkorji - monosaharidi s petimi atomi ogljika. Semkaj spadata riboza in dezoksiriboza iz nukleinskih kislin. Pomembne so še aldoze (arabinoza in ksiloza) in ketoze (ribuloza in ksiluloza).

PEP karboksilaza (PEP carboxylase; PEP-Carboxylase) je encim za primarno fiksiranje CO2 v *C4 rastlinah. PEP je okrajšava za fosfoenolpiruvat.

pepsin (pepsin; Pepsin) je proteolizni encim iz sluznice prebavil, ki deluje pri nizkem pH. Kemično je fosfoprotein z enojno verigo (327 aminokislin; 34,5 kd), ki nastaja z avtokatalizo iz zimogena preko pepsinogena (42,5 kd). Pri tem procesu nastaja peptid, ki je inhibitor pepsina in mora biti zato razgrajen.

peptid (peptide; Peptid) je spojina dveh ali več aminokislin.

peptidaza (peptidase; Peptidase) je encim, ki hidrolitično katalizira cepitev peptidnih vezi.

peptidna vez (peptide bond; Peptidbindung) je kovalentna vez med dvema aminokislinama. Amino skupina ene se poveže s karboksilno skupino druge, pri čemer se izloči H2O.

pepton (peptone; Pepton) je delno hidroliziran protein.

Percheron (izg. peršeron) je pasma konj.

pericentrična inverzija (pericentric inversion; perizentrische Inversion) je *inverzija, ki vključuje tudi *centromero.

periferen (peripheral; peripher) pomeni blizu površine

perikarion (perykarion; Perikarion) je citoplazma, ki obdaja *celično jedro (nukleus ali karion) *nevrona ter predstavlja del, ki je ločen od *aksonov in *dendritov.

perikarp (pericarp; Perikarp) je ostenje ovarija, ko ta dozori v plod. Lahko je suh in trd (lešnik) ali mesnat (jagoda).

periklinalna himera (periclinal chimera; Periklinalchimäre) je rastlina, ki je iz dveh genetsko različnih tkiv, pri čemer eno tkivo obkroža drugo. (Baur, 1909).

perikromatinska vlakna (perichromatin fibril; Perichromatin-Fibril) so komponenta vlaknatega ribonukleoproteina (RNP), ki obdaja področja kondenziranega kromatina v celičnem jedru. Kvantitativne in topološke spremembe perikromatinskih vlaken spremljajo povečano ali zmanjšano sintezo RNK, podobno kot tudi spremembe heterogene jedrne RNK. (Monneron in Bernhard, 1969).

perikromatinska zrnca (perichromatin granule; Perichromatin-Körnchen) so ribonukleoproteinska (RNP) zrnca, premera med 30 in 45 nm, ki se nahajajo na mestu ekspresije genov. (Yamamoto in sod., 1969).

perinuklearna cisterna (perinuclear cisterna; Perinuklearzisterne) je s tekočino napolnjen rezervoar med notranjo in zunanjo membrano *ovoja celičnega jedra. (Watson, 1955).

periodičnost (periodicity; Wiederholungsabstand) je v molekularni genetiki število baznih parov na en zavoj v dvojni vijačnici DNK.

periodni sistem (periodic table; Periodensystem) je razporeditev kemičnih elementov po naraščajočem atomskem številu. Elementi s podobnimi lastnostmi so v tabeli drug pod drugim v skupinah. Tako preglednico je prvi sestavil D. I. Mendelejev, zato tudi "Mendelejev sistem" ali "Mendelejeva tabela".

peristaltika (peristalsis; Peristaltik) je mišično krčenje ali kontrakcija v obliki valovanja vzdolž cevastih organov prebavil z namenom mešanja in potiskanja navzven.

peritecij (perithecium; Perithecium) je bolj ali manj okrogel, tudi stekleničast askokarp (plodovnica askomicetnih gliv in lišajev).

peritrihen (peritrichous; peritrich) pomeni, da ima bakterija bičke po vsej površini.

perjodna kislina - Schiffova reakcija (periodic acid-Schiff reaction; Perjodsäure-Schiff-Reaktion), glej PAS.

permeabilnost (permeability; Permeabilität) je propustnost neke membrane za molekule določene vrste ali velikosti.

permeaza (permease; Permease) je protein, ki je vezan na membrane v bakterijah in omogoča prehod določene substance v celico ali iz nje. Pravijo mu tudi "transportni protein". Pri E.coli prenese na primer laktozna permeaza v celico laktozo v celico.

perm (Permian; Perm) je obdobje mlajšega paleozoika, v katerem so se razvile nekatere vrste golosemenk.

permisivne celice (permissive cells; permissive Zellen) so celice, ki dopuščajo, da se v njih razmnožuje nek virus, čemur pravimo produktivna infekcija; druge celice so nepermisivne, v njih ne pride do razmnoževanja virusov. Nekateri DNK-tumor virusi lahko povzročijo produktivno infekcijo v celicah določenih speciesov, v celicah drugih speciesov pa tumorje.

peroksidaza (peroxidase; Peroxidase) je hem-encim, ki katalizira redukcijo vodikovega peroksida, najdemo ga v *peroksisomih. Antitelesa, spojena s peroksidazo, uporabljajo pri mikroskopiji in *ELISA postopku.

peroksisomi (peroxisomes; Peroxisomen) so celične organele, povezane z membrano, imajo encime za metabolizem vodikovega peroksida. Pomembni so za razgradnjo purinov, fotorespiracijo ter glioksilatni ciklus. Pravijo jim tudi mikrotelesca (microbodies). (de Duve, 1965).

Peromyscus je rod miši iz centralne in severne Amerike, ki obsega okrog 40 speciesov. Pri teh živalih so proučevali biokemično variabilnost, citogenetiko in druge genetske lastnosti. Pomembnejši speciesi, ki jih srečujemo v literaturi so P.maniculatus, P.boylei, P.leucopus, P.polionotus.

Peronospora je rod oomicetnih gliv, ki so obligatni rastlinski *paraziti.

perpetuacija (perpetuation; Perpetuation) je ohranjanje in razmnoževanje virusnega genoma v (bakterijskih) celicah gostiteljicah, ne da bi jih ubili, z namenom slabljenja virusne virulence v določenih okoliških razmerah (na primer pri nizki ali visoki temperaturi). (Tsuchida in sod., 1966).