A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
d-del
den-dev
dez-dif
dig-dir
dis-DNK
dol-drs
dru-dvo

 

 

den-dev

denaturacija (denaturation; Denaturierung) je izguba naravne oblike makromolekule zaradi vročine, sprememb pH, kemikalij in podobnega, kar navadno spremlja izgubo biološke aktivnosti. Denaturiranje proteinov povzroči razdružitev peptidnih verig in slabšo topnost molekul. Denaturacija DNK spremeni mnogo njenih lastnosti, kot na primer viskoznost, optično gostoto, razpršitev svetlobe. Tako "taljenje" povzročajo majhne spremembe temperature in predstavlja disociacijo dvojne vijačnice v komplementarni verigi. Srednja stopnja tega prehoda se imenuje "temperatura taljenja" (melting temperature).

denaturacijska karta (denaturation map; Denaturierungskarte) je preglednica DNK segmentov, kjer nastajajo denaturacijske pentlje, ki jih vidimo pod elektronskim mikroskopom kot posledico gretja do taljenja in ki jih nato stabiliziramo s formaldehidom. Pentlje nastajajo na mestih, kjer je veliko AT baznih parov.

dendriti (dendrite; Dendriten) so kratki, vejnati citoplazemski izrastki *nevronov. Dendriti napravijo sinapse z *aksoni drugih nevronov, od katerih sprejemajo tudi impulze, ki jih nato oddajajo v smeri *perikariona.

Denhardt-ova raztopina (Denhardt's solution; Denhardt-Lösung) je sestavljena iz 0,1 g *fikola, 0,1 g polivinilpirolidona in 0,1 g *bovinega serum albumina na 100 ml vode. Predinkubacija filtrov, predno se dodajo nukleinske kisline v raztopino, preprečuje nespecifično vezavo sond enojnega traku DNK na membrane.

de novo sinteza (de novo pathway; de novo Synthese) je postopek sintetiziranja ribonukleozid monofosfatov iz fosforibozil pirofosfata, aminokislin, CO2 in NH2 , kar se razlikuje od *načina ponovnega sestavljanja nukleozidov, kjer za to uporabljajo proste baze.

denzitometer (densitometer; Densitometer) je aparat za merjenje prehoda svetlobe skozi raziskovano površino. Uporabljajo ga za pregledovanje kromatogramov, elektroferogramov in za merjenje potemnitve fotografskih filmov.

depresija zaradi inbridinga (inbreeding depression; Inzuchtdepression) je poslabšanje vitalnosti, sposobnosti, rasti, preživetja, plodnosti in drugih lastnosti v zaporednih generacijah kot posledica parjenja v sorodstvu. (Mather, 1941).

derepresija (derepression; Derepression) je posledica mutacije *regulator gena, ki blokira sintezo represorja ali mutacije *operator gena, da postane neobčutljiv za represor. Zaradi tega se prekomerno poveča sinteza produkta, ki jo uravnava operon ali strukturni geni.

dermatofit (dermatophyte; Dermatophyt) je gliva, ki povzroča pri živalih in tudi pri človeku obolenja kože (trihofitijo, mikrosporijo itd.) s skupnim imenom dermatofitoze.

desinapsis (desynapsis; Desynapsis) je pojav, ki ima običajno za posledico izpad *hijazme zaradi tega, ker kromosomi, ki so v parih v *pahitenu, ne ostanejo združeni tudi v *diplotenu.

Desmidaceae (desmids; Zieralgen) je družina zelenih alg iz sladkovodnih vod, celice so v parih, medsebojno povezane z isthmusom (ožino), v kateri je eno samo celično jedro (nukleus).

desni spoj ( right splicing junction; rechte Spleibstelle) se v molekularni genetiki imenuje mesto med desnim 3' koncem *introna in levim 5' koncem sosednjega *eksona v nerazcepljeni mRNK. Pravijo mu tudi akceptorsko mesto za cepitev (acceptor splicing site; Acceptor-Spleibstelle).

d - desnosučni (dextrotatory; rechtsdrehend), glej dvojna vijačnica, dezoksiribonukleinska kislina.

destabilizacijski protein dvojne vijačnice DNK (DNA-helix-destabilizing protein; DNA-destabilisierendes Protein), okrajšava HO-protein, je protein, ki so ga izolirali iz različnih organizmov s pomočjo njegove izredne afinitete do enojnega traku DNK. Znižuje temperaturo *taljenja dvojne vijačnice DNK pri *denaturaciji in stimulira aktivnost homologne *DNK polimeraze in vitro (Hubermann in sod., 1971).

Desulfotomaculum nigrificans je bakterija, tipičen predstavnik rodu Desulfotomaculum, po Gramu negativnih, anaerobnih, sporogenih bakterij, ki žive med drugim tudi v vampu prežvekovalcev, sicer je njihovo življenjsko okolje v tleh in sladkih vodah, kjer oksidirano žveplo reducirajo v H2S.

detergenti (detergents; Detergentien) so v genetski tehniki uporabni za *denaturacijo nezaželenih proteinov, na primer DN-az pri izolaciji DNK. Med detergenti največ uporabljajo SDS (angleška kratica za natrijev dodecil sulfat). Z denaturacijo proteinov zaščitijo DNK pred encimsko razgradnjo v času izoliranja ali ob shranjevanju.

determinacija celic (cell determination; Zelldetermination) je dogajanje v embriogenezi, ko celica sledi določenemu specifičnemu razvoju.

Devoret preskus (Devoret-test; Devoret-Test) je preskus, s katerim je možno odkriti šibke karcinogene, ki jih z *Ames-testom ne moremo. Preskus temelji na povzročanju razpada celice (citolize) faga lambda v celicah lizogene E.coli.

devterotokija (deuterotoky; Deuterotokie) je *partenogeneza, pri kateri nastanejo tako samci kot tudi samice.