A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
d-del
den-dev
dez-dif
dig-dir
dis-DNK
dol-drs
dru-dvo

 

 

dig-dir

digestija (digestion; Digestion) pomeni v genetiki postopek hidroliziranja kovalentnih vezi v molekuli substrata, ki ga opravimo s pomočjo odgovarjajočih encimov.

DIG-11-dUTP je kovalentno vezan dUTP s steroidom digoksigeninom iz naprsteca (Digitalis purpurea), ki se vgradi v DNK kot dTTP analog. Z digoksigeninom markirana DNK sonda lahko služi za iskanje DNK fragmenta v genskih bankah, podobno kot z biotinom markirana sonda. Take kemično markirane sonde so marsikje nadomestile genske sonde markirane z radioaktivnimi snovmi.

dihanje (breathing; Atmen) je v molekularni genetiki občasno in lokalizirano odpiranje dvojne vijačnice molekule DNK, da bi na tem mestu nastal enojni *mehurček.

dihanje (respiration; Atmung), tudi respiracija, je aerobna, oksidativna razgradnja in sprostitev energije razgrajenih molekul.

dihaploid (dihaploid; dihaploid) pomeni diploidno celico, tkivo ali organizem, ki je nastal iz haploidne celice s podvojitvijo kromosomov.

dihibrid (dihybrid; dihybrides Organismus) je *genotip, ki je heterozigoten na dveh lokusih.

dihidrofolat reduktaza (dihydrofolate reductase; Dihydrofolat-Reduktase) je encim, dejaven pri sintezi purinov in pirimidinov. Pri prokariontih in evkariontih ga inhibira metotreksat. Gene za rezistentnost na metotreksat uporabljajo kot selektivne markerje pri vektorjih za kloniranje v pro- in evkariontskih celicah.

dihidroksifenilalanin (DOPA) (dihydroxyphenylalanine; Dihydroxyphenylalanin) je vmesni produkt pri pretvorbi fenilalanina preko tirozina v *melanin in nekatere hormone.

dihidroksipropiladenin (dihydroxypropyladenine; Dihydroxypropyladenin) ovira metiliranje virusne mRNK in na ta način preprečuje razmnoževanje nekaterih virusov (na primer stekline, rotavirusov itd.).

dihogamen (dichogamous; dichogam) je pojem, s katerim označujemo spolno dozorelost *hermafroditov, za katero je značilno, da moški in ženski spolni organi dozorijo v različnem času.

2,4 diklorfenoksi ocetna kislina (2,4-dichlorophenoxyacetic acid; 2,4-Dichlorphenoxy-Essigsäure) je *fitohormon (rastlinski hormon), ki ga uporabljajo kot herbicid. Podobna spojina deluje kot *antiavksin.

diktiosom (dictyosome; Dictyosom) se imenuje Golgijev aparat pri rastlinah.

diktioten (dictiotene stage; Diktyotän) je podaljšan diploteni stadij pri mejozi, ki ga opažamo v oocitah v času vitelogeneze. Kromosomi, ki so že prešli *crossing-over, lahko ostajajo v tem stadiju mesece, a tudi leta pri tistih speciesih, ki imajo dolgo življenjsko dobo.

dimer (dimer; Dimer) je kemična snov, ki sestoji iz dveh združenih monomernih podenot; na primer dveh združenih polipeptidnih verig v en encim. Če sta monomera identična, je to homodimer, iz različnih je heterodimer. Primer heterodimernega encima je heksoaminidaza.

dimer timina (thymine dimer; Thymindimer) sta dve molekuli timina združeni v eno. Pri ultravijoličnem sevanju nastanejo v DNK posamezne polinukleotidne verige z vezmi med timinskimi molekulami, kar blokira replikacijo DNK.

dimorfizem (dimorphism; Dimorphismus) ali dvoličnost pomeni morfološke razlike med dvema skupinama istega speciesa, kot je na primer spolni dimorfizem (morfološke razlike med samci in samicami).

dinein (dynein; Dynein) je polipeptid v izrastkih A mikrotubulov devetih zunanjih dvojnih fibril v *aksonemi. Dinein predstavlja dejansko encime, ki delujejo kot ATP-aze. Pri Drosophili melanogaster izgleda, da imajo Y kromosomi strukturne gene za kodiranje dineina v aksonemah spermijev.

dinitrofenol (dinitrophenol; Dinitrophenol), okrajšava DNP, je metabolni strup, ki preprečuje izkoriščanje neorganskega fosfora in tvorbo energetsko bogatih spojev, kot je na primer ATP. DNP navadno uporabljajo kot *hapten v imunoloških eksperimentih.

Diplococcus pneumoniae je bakterija, ki povzroča pnevmonijo. Na tej bakteriji so proučevali *transformacijo.

diploid (diploid; Diploid) je organizem, ki ima v somatskih celicah po dva homologna kromosoma (od očeta in od matere). Izjema so spolni kromosomi pri heterogametnem spolu. Do diploidije pride s fuzijo dveh *haploidnih gamet pri oploditvi, rezultat take združitve je *zigota (Strasburger, 1905).

diplokromosom (diplochromosome; Diplochromosom) je kromosom, ki nastane z nepravilno delitvijo. *Centromera se ne razdeli in zaradi tega ne pride do dveh ločenih kromosomov, temveč ostane eden, ki pa ima štiri *kromatide.

diplosporija (diplospory; Diplosporie) je oblika *apomiksisa pri rastlinah, kjer nastane diploidni gametofit po mitozi celic, ki jih tvorijo spore.

diploten (diplotene; Diplotän) je stadij v profazi mejoze, v katerem se začneta spojeni kromatidi razdruževati (Winiwarter, 1900).

Diptera ali dvokrilci je rod žuželk, med katere spadajo komarji, muhe itd.

direktna ponovitev (direct repeat; direkte Sequenz-Wiederholung) pomeni ponavljanje dveh ali več delcev DNK, ki imajo v isti molekuli isto nukleotidno sekvenco v enaki smeri. Lahko so blizu skupaj ali pa daleč vsaksebi v isti molekuli.

Primer: TATTA ...... TATTA
ATAAT ...... ATAAT , glej invertirane ponovljive sekvence.

direktno sekvenciranje (direct sequencing; direkte Sequenzierung) je bilo nekoč skorajda nemogoče brez predhodnega kloniranja DNK v odgovarjajočem vektorju. *PCR postopek pa sedaj omogoča tudi direktno sekvenciranje.