A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
c-cef
cel-ceno
cent-cer
cez-cik
cil-citok
citol-cop
cor-Cyc

 

 

cor-Cyc

corpus allatum je endokrini organ pri žuželkah, v katerem se sintetizira *allatum hormon. Pri ličinkah Cyclorrhaphous diptera napravi corpus allatum krožno žlezo.

corpus cardiacum je endokrini organ pri žuželkah, ki ga sestavlja snop *aksonov (živčnih vlaken) in ki ga ovijajo celice skorje (kortikalne celice). Aksoni iz corpus cardiacum-a segajo v *corpus allatum. Večina aksonov v corpus cardiacum-u ima svoje živčne celice v medmožganskem delu (*pars intercerebralis). Tako celice skorje kot tudi aksoni imajo številne *nevrosekretorne granule.

corpus luteum je skupek rumenkastega tkiva, ki napolni votlino, potem ko poči dozorelo jajčece (ovum) v jajčniku (ovariju) sesalcev.

Corynebacterium diphteriae je bakterija, ki povzroča difterijo ali davico pri človeku. Nekatere druge vrste Corynebacterium so patogene za živali.

COS-celice (COS cells; COS-Zellen) je linija opičjih celic, ki je spremenjena z *genomom *virusa *SV40, ki ima defektno začetno točko virusne replikacije.

cos-lokusi (cos-sites; cos-Loci) so *kohezivni (lepljivi) konci nukleotidnih sekvenc, ki razpoznavajo ovijanje molekul DNK fagov v njihovo proteinsko kapsulo.

Coturnix coturnix japonica (Japanese quail; Japanische Wachtel) je japonska prepelica, najmanjša udomačena ptica, ki jo predvsem zaradi kratkega generacijskega intervala (60 dni) radi uporabljajo pri različnih proučevanjih. Pomembna je za pridelavo jajc in mesa.

cpDNK (cpDNA; cpDNA), tudi ctDNK, je kloroplastna DNK.

C-proganje (C-banding; C-Bandenfärbung) je metoda barvanja regij okrog centromere. Glej proganje kromosomov.

Crepis (dimek) je rastlinski rod, pri katerem so proučevali evolucijo *kariotipa.

Cricetulus griseus je kitajski hrček, spada med glodalce in je zelo primeren za citogenetsko proučevanje, ker ima majhno število kromosomov (n = 11)

"cri-du-chat" sindrom (cat cry sindrome; Katzenschreisyndrom), ime je dobil po kričanju otrok, podobnemu glasnemu mačjemu mijavkanju, otrok, ki trpe zaradi multiplih dednih napak, ki so posledica *deficience na krajšem kraku 5.kromosoma.

Crigler - Najjar sindrom (Crigler-Najjar syndrome; Crigler-Najjar Syndrom) je redka dedna napaka v *metabolizmu bilirubina, ki se deduje avtosomno recesivno. Pacienti nimajo UDP-glukuronil transferaze. Ta encim deluje tako, da združi bilirubin z glukuronsko kislino pred izločitvijo iz žolča. Pri popolni odsotnosti encima se višek bilirubina nabira v tkivu, kar povzroča zlatenico, poškoduje možgane in končno povzroči smrt.

cRNK, glej komplementarna RNK.

Cro-Magnonski človek (Cro-Magnon man; Cromagnon Mensch) je Homo sapiens sapiens, ki je v zgodnjem *pleistocenu zamenjal neandertalce na vseh njihovih področjih. Imenuje se po najdbah v Franciji, v jamah Cro-Magnon (Dordogne).

crossing-over (crossing over; Crossover), tudi "crossover", je v literaturi uveljavljena angleška beseda, ki pomeni izmenjavo genetskega materiala med homolognimi kromosomi. Značilna zanj je pozitivna interferenca in recipročnost; to pomeni, da divji tip in dvojni mutant nastaneta hkrati iz transheterozigota v isti *tetradi.

crossover supresor (crossover suppressor; Crossover-Suppressor) je gen ali *inverzija, ki preprečuje *crossing-over v paru kromosomov. Govenov crossover supresor gen, ki je na 3. kromosomu Drosophile, preprečuje nastanek sinaptičnega kompleksa (sinapsis).

crossover regija (crossover region; Crossover-Region) je del kromosoma, ki leži med dvema *marker genoma.

CRP je *ciklični AMP receptor protein pri E.coli. Glej CAP.

c-src je celični gen pri vretenčarjih, ki hibridizira s src - onkogenom za *Rous sarkoma virus. c-src geni kodirajo pp60c-src proteine, ki so glede na encimatske lastnosti podobni pp60v-src proteinom.

C4 rastline (C4 plants; C4 Pflanzen) so rastline toplega klimata, ki fiksirajo CO2 tudi pri močni svetlobi in manjši koncentraciji CO2 ter imajo nepomembno (ali sploh nobene) fotorespiracijo. Fiksiranje CO2 poteka po HKS (Hatch-Stack-Kortshak) sistemu. *PEP karboksilaza iz mezofila *kloroplastov po tem sistemu doda CO2 fosfoenolpiruvatu (PEP), da nastane oksalacetat, t.j. spojina s 4 atomi C. V kloroplastih se CO2 sprosti in ponovno fiksira po postopku fiksiranja pri *C3 rastlinah (Calvin-Benson ciklus) s pomočjo encima ribuloza-bifosfat-karboksilaza/oksidaza iz strome kloroplastov.

C3 rastline (C3 plants; C3 Pflanzen) so rastline, ki fiksirajo CO2 v skladu s Calvin-Benson ciklusom. So rastline zmernega klimata in imajo močno izraženo fotorespiracijo.

Cucumis je rod, ki obsega okrog 40 speciesov, med katerimi je nekaj gospodarsko pomembnih rastlin, kot je na primer C.sativus (kumara) ali C.melo (dinja,melona). O obeh speciesih je veliko genetskih informacij.

Cucurbita je rastlinski rod, ki obsega blizu 30 speciesov, med njimi je več kulturnih. Genetsko najbolje proučena sta C.pepo (buča) in C.maxima (takozvana Hubbard buča).

Culex pipiens je najbolj razširjena vrsta komarjev. Pri njih so podrobno proučevali rezistentnost na insekticide. Ličinke imajo v žlezi slinavki in v Malpigijevi cevi velike *politene kromosome.

C-vrednost (C-value; C-Wert) je količina DNK (merjena v pikogramih na celico), ki predstavlja haploidni genom nekega speciesa. Glej paradoks C-vrednosti.

cvet (flower; Blüte) je poseben reproduktivni izrastek pri *angiospermah. Popolni cvetovi imajo prašnike in pestiče; nepopolni pa ene ali druge. Rastlina, ki ima samo cvetove s pestiči ali samo cvetove s prašniki se imenuje *dvodomna. Če ima rastlina obe vrsti cvetov ali popolne cvetove, se imenuje enodomna.

CŽS (CNS; ZNS) je kratica (velikokrat uporabljana) za centralni živčni sistem.

Cyclorrhapha je podred (subordo; ordo Diptera) žuželk, ki obsega večino visoko razvitih muh, od hišne muhe do vinskih mušic. Glej corpus allatum.