A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
k-kari
karm-kemo
ken-Kli
klo-koe
kof-kom
kon-kop
kor-kri
kro-krv
ksa-kwa

 

 

kof-kom

kofaktor (cofactor; Cofaktor) je podoben dejavnik kot so *koencimi ali metalni ioni, ki so dodatno potrebni za izvajanje določene reakcije, ki jo vodijo proteinski encimi.

kofein (caffeine; Coffein) je stimulacijski alkaloid v čaju in kavi. Je purinski analog, ki na mikrobe deluje mutageno.

kohezivni konci (cohesive, sticky ends; kohesive Enden), tudi "lepljivi konci" se imenujejo enojni deli verige DNK, ki nastanejo zaradi zamaknjenega reza restrikcijskih encimov. Nasprotje so gladki konci, kjer je rez na istem mestu dvojne vijačnice. (Ris in Chandler, 1963; Hershey in sod., 1963).

kokon (cocoon; Kokon) slovensko zapredek, je ovoj iz katerega dobivajo svilena vlakna, izločajo ga ličinke mnogih žuželk, v katerih se zabubijo. Komercialno svilo pridelujejo s kokoni Bombyx-a.

kokošja ahondroplazija (fowl achondroplasia; Hühner-Achondroplasie) je dedna *hondrodistrofija, ki je posledica dominantnega avtosomno vezanega gena. Homozigoti poginejo v času embrionalnega razvoja.

kolagen (collagen; Collagen) predstavlja četrtino vseh proteinov pri sesalcih; kot glavni fibrinski (vlaknat) element sestavlja kožo, kosti, kite, hrustanec, zobovje. Je najdaljši med proteinskimi verigami, dolg je 3000 angströmov in je sestavljen kot trojna vijačnica, ki ima premer 15 angströmov. Poznamo pet tipov kolagena, ki se med seboj razlikujejo glede na sekvenco aminokislin v posameznih peptidnih verigah. Včasih so vse tri verige identične, drugič dve, tretja pa je različna. Posamezne verige se prevajajo kot dolgi predhodniki, na katere se vežejo hidroksilne skupine in sladkorji. Trojna vijačnica nastane v medceličnem prostoru, specifični encimi pa zaključujejo konce vijačnice. Mutacija, ki povzroča zelo raztegljivo kožo zaradi razpuščenih koncev vijačnice, se imenuje *Ehlers-Daulos sindrom in se nahaja blizu konca gena za alfa-2-polipeptidno verigo.

kolagenaza (collagenase; Collagenase) je *encim, ki razkraja *kolagen.

kolcemid (colcemid; Colcemid) je zaščiteno ime za derivat *kolhicina, ki ga uporabljajo kot mitostatik, torej za prekinitev delitve v mitozi.

kolence (node; Knoten) je pri rastlinah nekoliko odebeljeno steblo, iz katerega rastejo listi, brsti ali veje. Glej vozel.

kolenhim (collenchyma; Kollenchym) je rastlinsko tkivo iz gostih, tesno povezanih (sprijetih) celic, ki imajo odebeljene stene.

koleoptila (coleoptile; Keimscheide) je prvi list, ki ga pri kalitvi poženejo *enokaličnice (monokotiledone). Glej avena test.

kolhicin (colchicine; Colchicin) je *alkaloid, ki preprečuje tvorbo delitvenega vretena in ovira delitev *centromer. Uporabljajo ga za ustvarjanje *poliploidnih sort v rastlinstvu. V medicini je sredstvo proti protinu. Zaustavlja *mitozo v *metafazi, ko so kromosomi najbolj kondenzirani in tedaj je omogočeno določanje *kariotipa.

kolicin (colicin; Colicin) je protein, ki ga proizvajajo določeni sevi E.coli in nekateri sorodni speciesi. Deluje *baktericidno. Kolicinogene bakterije so imune na lastne kolicine. (Frederiq in Betz-Bareau, 1953).

koliformen (coliform; coliform) označuje gram-negativne, paličaste bakterije, ki fermentirajo *laktozo in so sorodne z E.coli.

kolinearnost (colinearity; Colinearität) je skladnost med mestom *mutacije v bakterijskem *cistronu in zamenjavo *aminokisline v *translacijskem produktu. Kolinearnost pri evkariontih ni popolna, ker so v genih prisotni *introni, ki se ne prevajajo. (Crick, 1963).

kolonijska hibridizacija (colony hibridization; Koloniehybridisierung) je tehnika *in situ hibridizacije, ki jo uporabljajo z namenom, da bi odkrili bakterije, ki so DNK himere, ki imajo vcepljeno iskano DNK sekvenco. Bakterije iz *petrijevke prenesejo na *nitrocelulozni filter. Na njem so bakterije podvržene lizi, DNK, ki se pri tem osvobodi, pa fiksirajo na filtru z gretjem na 80o C. Po hibridizaciji, na primer s 32P markirano sondo, ugotovijo s pomočjo *avtoradiografije v koloniji mesta, ki imajo iskano sekvenco. Na podoben način uporabljamo tudi tehnike s pomočjo *antiteles, vezanih z encimi (z biotinom ali dioksigeninom označene nukleinske kisline).

kolonska ionska izmenjava (ion exchange column; Ionenaustauschersäule) je cev, ki je napolnjena s *smolo za izmenjavo ionov.

kolonska kromatografija (column chromatography; Säulenchromatographie) je ločevanje organskih sestavin s pretakanjem teh sestavin v raztopini preko poroznega materiala, ki je navadno ionski izmenjevalec (na pr. smola) v (steklenem) valju.

komparativno kartiranje (comparative mapping; vergleichende Kartierung) je postopek kartiranja genov, ki ga je vzpodbudil “Projekt človeškega genoma” (Human Genome Project). S tem kartiranjem ugotavljamo odnose med speciesi v smislu evolucije homolognih genov in kromosomov. Rezultati komparativnega kartiranja in kartiranja genov posameznih speciesov so dostopni na spletnih straneh. Nekaj primerov:
The Comparative Animal Genome database: http://www.ri.bbsrc.ac.uk/tcagdb.html
Human/Mouse Homology Relationships:
http://www3.ncbi.nlm.nih.gov/Homology/
Livestock Genome Mapping:
http://www.ri.bbsrc.ac.uk/genome_mapping.html
Livestock Animal Genome Database:
http://tetra.gig.usda.gov:8400/
Human Genome Mapping Project Resource Centre (UK):
http://www.hgmp.mrc.ac.uk/
Pig genome database:
http://www.ri.bbsrc.ac.uk/pigmap/pigbase/pigbase.html
Sheep genome database:
http://www.ri.bbsrc.ac.uk/sheepmap/
Chicken genome database:
http://www.ri.bbsrc.ac.uk/chickmap/chickgbase/chickgbase.html
Cattle genome database (Francija):

http://locus.jouy.inra.fr/cgi-bin/bovmap/intro.pl

kompenzacijski geni (compensator genes; Kompensator-Gen) so spolno vezani geni pri Drosophili, ki zmanjšajo svojo aktivnost, če so (pri samicah) prisotni v dvojni dozi. Zmanjšanje aktivnosti je na nivo primarnega spolno vezanega gena, kar pomeni, da ima enak fenotipični učinek, kot ga ima v enojni dozi (pri samcih).

kompetenca (competence; Kompetenz) je izraz, ki pomeni določen stadij v življenjskem ciklusu neke bakterije, ko lahko veže in si prisvoji tujo DNK molekulo, kar ji omogoča *transformacijo. Kompetentna celica je torej sposobnost neke celice ali organizma, da pri genetski transformaciji sprejme DNK molekulo. (Waddington, 1932; Thomas, 1955).

kompeticija (competition; Konkurrenz) je tujka, ki pomeni tekmovanje, vendar se poleg tega splošnega pomena uporablja posebej za opisovanje tekmovanja dveh molekul za mesto vezave na tretji molekuli. *Folna kislina in *aminopterin tekmujeta na primer za mesto pri encimih, ki so odvisni od folne kisline.

kompetitivna hibridizacija (hybridization competition; kompetitive Hybridisierung) je postopek za razlikovanje različnih mRNK molekul z uporabo prilagojene *filterske hibridizacije. Specifično DNK sekvenco se nanese na *nitrocelulozni filter in izpostavi s tritijem markirani RNK, za katero vemo, da je komplementarna uporabljeni DNK. Nemarkirano in neznano RNK dodamo in, če je komplementarna z DNK, bo tekmovala z markiranimi molekulami za hibridizacijo z DNK. Ko je doseženo ravnotežje, je treba zmanjšanje radioaktivnosti v hibridih pripisati nadomeščanju z nemarkiranimi molekulami.

kompleksen lokus (complex locus; Komplex-Locus) je sestavljena, tesno povezana skupina funkcionalno sorodnih genov, kot je na primer genetski kompleks humanega hemoglobina ali bitoraks lokus pri Drosophili. (Dunn, 1954).

komplement (complement; Complementsystem), okrajšava C, je skupina normalnih serumskih proteinov (C1, C2,....), ki jih lahko aktivirajo bodisi *antitelesa IgG, IgM (klasično ali imunološko aktiviranje) bodisi bakterijski liposaharidi, endotoksini in drugi agregati (alternativno, neimunološko aktiviranje). Komplement je bistven pri *hemolizi, bakteriolizi in drugih imunskih citolizah, sodeluje tudi pri nekaterih drugih procesih (fagocitozi).

komplementacijski preskus (complementation test; Komplementationstest) je spojitev dveh kromosomov z mutiranimi geni v isto celico z namenom, da bi ugotovili, če sta mutaciji v istem genu. Kadar mutaciji nista alelni, je *genotip takega hibrida a +/+ b, v takem primeru je fenotip divjega tipa, ker se mutacija v enem "komplementira" z mutacijo v drugem kromosomu.

komplementarni geni (complementary genes; komplementierende Gene) so nealelni geni, ki dopolnjujejo drug drugega. Poznamo dominantne in recesivne komplementarne gene. V primeru *dominantnega dopolnjevanja je treba za *ekspresijo genov za neko lastnost dvoje ali več *dominantnih alelov. V primeru recesivne komplementarnosti dominantni alel kateregakoli gena zavira ekspresijo neke lastnosti, ki pride do izraza samo pri dvojni homozigotnosti recesivnih genov.

komplementarna RNK (complementary RNA; komplementäre RNA), okrajšava cRNK, se imenuje sintetični prepis (transkript) specifične DNK molekule ali njenega fragmenta s pomočjo in vitro opravljenega transkripcijskega sistema. Taka cRNK se nato lahko markira (na primer z radioaktivnim uracilom) in uporablja kot *sonda.

kompozicionizem (compositionism; Kompositionismus) je filozofska smer, ki zagovarja stališče, da imajo organizacije na višjih nivojih lastnosti, ki jih ni mogoče predvideti s poznavanjem nižjih nivojev. Sinonima sta holizem in organizacionizem; nasprotje je *redukcionizem.