A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
l-las
lat-lev
Lew-lio
lip-liz
lju-lyo

 

 

l-las

labirint (maze; Labyrinth) je eksperimenatlna naprava z mrežo poti, v kateri mora žival opraviti preizkus in najti najprimernejšo pot brez stranpoti v slepe ulice.

lac je okrajšava, ki pomeni "izkoriščanje in/ali uporaba laktoze" (lactose utilisation and/or uptake).

lac-operon (lac operon; lac-Operon) v E.coli je delček DNK, dolg okrog 6000 bp, ki obsega *operator gen in *strukturne gene lac Z, lac Y in lac A. Strukturni geni kodirajo b-galaktozidazo, b-galaktozid permeazo in b-galaktozid transacetilazo. Vse tri strukturne gene prepiše *promotor (ki leži levo od operator gena) v eno samo mRNK. Če bo ta mRNK prepisana ali ne, odloča *represor protein, ki je ali pa ni vezan na operator gen. Represor protein je kodiran z lac I genom, ki je na levi strani lac-promotorja. b-galaktozidaza katalizira *hidrolizo *laktoze v *glukozo in *galaktozo. Potem ko glukoza in galaktoza nastaneta, nastopi stranska reakcija izdelave alolaktoze (glej laktoza), to je *induktorja, ki vključi lac-operon na ta način, da se veže na represor in ga s tem inaktivira. Glej ONPG, IPTG, laktoza.

Lactobacillus je rod mlečnokislinskih, po Gramu pozitivnih, paličastih bakterij, ki so pomembne zaradi počasne proteolize pri zorenju sira. Laktobacile najdemo v mleku, mlečnih izdelkih, v rastlinah, v prebavnem traktu ljudi in živali. Tipska vrsta je L.delbrückii za mlekarsko industrijo je pomembna L. helveticus.

lag faza, glej zaviralna faza.

Lagomorpha je rod, v katerega spadajo kunci, glej Orictolagus cuniculus.

lakmus (lackmus; Lackmus) je barvilo, ki ga dobivajo iz nekaterih lišajev; papir prepojen z lakmusom služi kot indikator za koncentracijo vodikovih ionov.

laktacija (lactation; Laktation) je časovno razdobje, v katerem samica sesalcev izloča mleko. Pri kravah govorimo o "standardni laktaciji", ki traja 305 dni po telitvi.

laktacijska krivulja (lactation curve; Laktationskurve) je grafični prikaz dnevne količine mleka v laktaciji, ki ima karakterističen potek in služi za mnoge presoje (o zdravju, prehrani, plemenski vrednosti..).

laktaza (lactase; Lactase) je sinonim za **b-galaktozidazo.

laktoza (lactose; Milchzucker, Lactose) je kemično 4-(b-D-galaktozid)-D-glukoza, kar pomeni, da je disaharid, sestavljen iz dveh heksoz, povezanih med seboj z b-galaktozidno vezjo. V galaktozo in glukozo jo cepi encim b-galaktozidaza. Alolaktoza se razlikuje od laktoze po tem, da sta glukoza in galaktoza pri laktozi vezani z 1-4 vezjo, pri alolaktozi pa z 1-6.

lakuna (lacuna; Lacuna) je latinska beseda (lacú na), ki pomeni jamo, luknjo, vrzel. V biologiji se uporablja za označevanje praznega prostora med rastlinskimi odnosno živalskimi celicami ali tkivi; v anatomiji pa številne majhne votlinice v kostnem tkivu, kjer so verjetno celice z jedri.

lamarkizem (Lamackism; Lamarckismus) je teorija, imenovana po J. B. Lamarcku, objavljena leta 1809. Ima samo še zgodovinski pomen, ker pravi, da se neka vrsta lahko postopoma spremeni v drugo vrsto s tem, da teži po spreminjanju lastnih potreb ter uporablja ali ne uporablja določene telesne dele. Tako pridobljene lastnosti naj bi se tudi dedovale, kar se imenuje dedovanje pridobljenih lastnosti (inheritance of acquired characteristics; Vererbung erworbener Eigenschaften).

lambda (l) se imenuje volumen 1 mikrolitra, to je 1 mm3 in se označuje z ml. En ml vode tehta 1 miligram.

lambda dgal (lambda d gal; Lambda dgal), okrajšava ldgal, je fag lambda, ki ima gen za fermentacijo galaktoze (gal) in je defekten (d) glede na nekatere funkcije faga (običajno nima genov za nastanek repa). Glej bakteriofag lambda.

lambda vektor za kloniranje (lambda cloning vector; Lambda-Klonierungsvektor) je s pomočjo genske tehnike spremenjen *bakteriofag lambda, ki služi kot receptor za tuje DNK fragmente pri eksperimentiranju z rekombinacijami DNK. Vektorji, ki imajo eno samo mesto za vcepitev tuje DNK, se imenujejo *insercijski vektorji, tisti pa, ki imajo več mest so substitucijski vektorji.

Lambert-Beerov zakon (Beer-Lambert law; Lambert-Beersches Gesetz) je zakon, ki pravi, da je absorpcija svetlobe v neki raztopini funkcija koncentracije topila. Uporablja se v fotometriji: E = log10 I0/I = kcb, kjer pomeni E - optično gostoto; I0 - intenzivnost vstopne monokromatske svetlobe, I - intenzivnost prehodne svetlobe; k je konstanta, ki je določena z raztopino, valovno dolžino in temperaturo; c je koncentracija absorbirane snovi v molih na liter in b debelina sloja raztopine, ki jo svetloba preide.

lamela (lamella; Lamelle) je dvojna membranska tvorba ali vezikel, ki nastane iz dveh enojnih bolj ali manj prilegajočih se membran.

lamelipodia (lamellipodia; Lamellipodien) so obsežni, lamelni (ploščičasti) celični izrastki, s katerimi se evkariontske celice, kot so na primer fibroblasti, oprimejo čvrstih površin. Lamelipodia so značilnost čelne strani celic, ki se gibljejo, kot so na primer makrofagi.

Lampyris je rod hroščev, ki mu pravimo kresnice. Svetloba, ki jo oddajajo samci, služi kot vizualni *izolacijski mehanizem.

Langerhansovi otočki (islets of Langerhans; Langerhansche Inseln) je skupina celic v trebušni slinavki (pankreasu) vretenčarjev, ki izdelujejo hormone: Alfa celice izločajo *glukagon, beta celice pa *inzulin.

larviparen (larviparous; larvipar) pomeni, da samica ne znese jajčec, temveč ličinke (larva je latinsko ličinka), ki se razvijajo iz oplojenih jajčec. Mesarska muha je na primer larviparna.

laser (laser; Laser) je elektronska naprava, ki oddaja svetlobne valove, koherentne (skladne) glede frekvence in faze v ozkem in skrajno intenzivnem snopu svetlobe. Beseda je okrajšava (angleško: light amplification by stimulated emission of radiation). Mikroskopsko tanke laserske žarke včasih uporabljajo za mikroskopsko majhne prereze pri eksperimentalnem študiju delitve celic ali pri morfogenezi. Prav tako s pomočjo laserske tehnike z mikroskopom usmerjajo žarek, da upari majhne dele tkiva, paro pa nato spektroskopsko analizirajo.

lastnost (character; Merkmal) je vsaka opažana fenotipična značilnost organizma.