A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
B-Bam
ban-bel
ben-bin
bio-Bis
biv-bot
bov-bus

 

 

B-Bam

B je simbol za element bor (boron; Bor).

Bacillus je rod bakterij paličaste oblike. B.subtilis je po Gramu pozitiven, tvori spore, živi v tleh, raste v kemično določenem mediju in je genetsko spremenljiv s pomočjo *transformacije in *transdukcije. Podrobno so ga proučili, poleg njega pa tudi B.cereus in B.megatherium. Uporabljajo jih (predvsem B.subtilis) v genetskem inženirstvu, pomembni so v biotehnologiji za proizvodnjo encimov, proteinov in antibiotikov. Na razpolago je več vektorjev za kloniranje, tako fagov kot plazmidov, ki se podvajajo v B.subtilis. Ker ni patogen za živali in ljudi in ker sekretira velike količine ekstracelularnih proteinov, ga veliko uporabljajo. Nekateri so termofilni, kot na primer B.stearothermophilus, ki raste pri 60o C. Nekateri so patogeni, na primer B.anthracis, povzročitelj antraksa.

Baculoviridae je družina *virusov, patogenih za žuželke. Imajo dvojni DNK genom s 120 do 150 bp in so zelo uporabni DNK vektorji za žuželke, predvsem za Lepidoptera (metulje), Hymenoptera (med njimi so čebele - Apis mellifera), Diptera (kamor sodi Drosophila) in Coleoptera (hrošči).

baker (copper; Kupfer) je biološki mikroelement. Atomsko število 29; atomska masa 63.45; valenca 1+, 2+; najpogostejši izotop 63Cu; radioizotop 64Cu ima razpolovno dobo 12,8 ure; oddaja gama žarke, elektrone in pozitrone.

baktericiden (bacteriocidial; bakterizid), je tisti, ki ubija bakterije; glej: antibiotiki, kolicin.

baktericini (bacteriocins; Bakteriocine) so *proteini, ki jih sintetizirajo različni bakterijski speciesi in ki so *toksični za bakterije občutljivih sevov. Tako sintezo baktericinov kot tudi odpornost nanje vodijo *plazmidi. E.coli sevi proizvajajo baktericine *kolicine, znanih je preko 20; Pseudomonas aeroginosa pa pikocine. Gene, ki kodirajo baktericine, velikokrat uporabljajo v genetiki bakterij kot *marker gene (gene označevalce).

bakterijska kolonija (bacterial colony; Bakterienkolonie) je skupek posameznih bakterijskih celic, ki so potomke enega samega prednika.

bakterijski klorofil (bacteriochlorophyll; Bacteriochlorophyll) je *klorofil, ki so ga odkrili v nekaterih avtotrofnih bakterijah.

bakterijski protoplasti (L forms; Bakterienprotoplasten) so bakterije, ki nimajo celične stene.

bakteriofag (bacteriophage; Bakteriophage) je *virus, ki gostuje v bakteriji in mu običajno pravimo kar fag. Bakterijski virusi so zelo različni po obliki in velikosti. Na primer RNK faga R17 ima *genom velikosti 1,1 x 106 daltonov, DNK T4 faga pa tehta 130 x 106 daltonov.

bakteriofag lambda (lambda phage; Bakteriophage Lambda) je virus z dvojno vijačnico DNK, ki inficira E.coli. Ima ikozaedrično kapsido in dolg, prožen, nekrčljiv rep, skozi katerega iztisne svojo DNK v gostiteljsko celico. V celici gostitelja, kjer se integrira v DNK na določenem mestu, lahko povzroči lizo celice (lizogeni ciklus) ali litični, razmnoževalni ciklus. Kaj se bo zgodilo, je odvisno od zamotanega razmerja med faktorji gostitelja in virusa.

bakteriostatik (bacteriostatic agent; Bakteriostatikum) je snov, ki preprečuje rast (in razvoj) bakterij, ne da bi jih pri tem ubijala.

Balbijanijev kromosom je *politeni kromosom, imenovan po E. G. Balbianiju, ki je prvi leta 1881 odkril progaste kromosome pri ličinkah Chironomusa.

Balbijanijev obroček (Balbiani ring; Balbiani-Ring) je velika DNK izboklina, ki se pojavlja v času razvoja ličinke na *politenem kromosomu, ki se nahaja v celicah žleze slinavke. Največji in najbolj proučeni so krožci na 4. kromosomu Chironimus tentans-a. Transkripcijski produkt ene takih izboklin (Br2) je 75S RNK, ki kodira velik *polipeptid v slini. Balbijanijevi krožci imajo na tisoče DNK pentelj ali zank, kjer prihaja do transkripcije mRNK, ki se nato združi s proteini v ribonukleinska proteinska zrnca (RNP) ali zrnca Balbijanijevih krožcev in ki lahko skozi *pore v membrani celičnega jedra preidejo v *citoplazmo.

Bal 31 je eksonukleaza iz Brevibacterium albidum, ki presnavlja linearno DNK hkrati na obeh 5' in 3' koncih traku. Uporabljajo jo za povzročanje *delecij v kloniranih DNK molekulah. Skrajšane molekule lahko ponovno spojijo s pomočjo T4 DNK ligaze.

Bam HI je restrikcijska endonukleaza, dobljena iz Bacillus amyloliquefaciens H in razpoznava mesto, označeno s v obojestranski verigi: 5' GG A T C C 3'. Lepljivi konci štirih baz so komplementarni s konci, ki jih režejo encimi Sau3A, Bgl II, Xho II, Mbo I in Bcl I tako, da so fragmenti, dobljeni z njimi, lahko klonirani z Bam HI mesti. Klonski vektor pBR 322, ki ga zelo veliko uporabljajo, ima eno samo Bam HI mesto v genu za rezistenco na tetraciklin.