A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
B-Bam
ban-bel
ben-bin
bio-Bis
biv-bot
bov-bus

 

 

ban-bel

banka genov (gene bank, gene library; Gen-Bank, genomische Bibliothek) je zbirka rekombinantnih DNK molekul, ki obsega fragmente iz celotnega genoma nekega organizma. Fragmenti so vstavljeni v *plazmide in *klonirani v primernega gostitelja, ki ga v takih bankah (ali bibliotekah) gojijo.

banka sperme (sperm bank; Samenbank) je skladiščenje vzorcev semena, pri nekaterih vrstah živali in pri človeku v tekočem dušiku pri 196o C, navadno za namene umetnega osemenjevanja.

BAP - bakterijska alkalna fosfataza (bacterial alkaline phosphatase; bakterielle alkalische Phosphatase) je encim, ki so ga izolirali iz E.coli in ki odstrani končno fosfatno skupino na 5' koncu DNK verige. Uporabljajo ga za preprečevanje kontinuiranega delovanja molekul vektorja pri kloniranju genov.

Bar je spolno vezana mutacija pri Drosophili melanogaster, ki nastane z zaporedno podvojitvijo segmenta 16 A. Njen *lokus je 57,o. Posledica mutacije je zmanjšanje števila faset v *sestavljenem očesu (žuželke). Bar povratno mutira v divji tip v primeru nerecipročnega crossing overja. Pri proučevanju pojava Bar so odkrili *pozicijske učinke genov (Sturtevant).

Barrovo telesce (Barr body; Barr-Körper) je kondenziran posamični X kromosom, ki ga vidimo v jedrih somatskih celic pri samicah sesalcev. Obarva se intenzivno heterokromatsko. Poimenovano je po M. Barru, ki ga je odkril, pravijo pa mu tudi spolni kromatin.

barvanje po Gramu (Gram staining procedure; Gramfärbung) je postopek, imenovan po Dancu Hansu Christianu Gramu (1853 - 1938), ki omogoča delitev bakterij v dve skupini: Gram pozitivne, ki se obarvajo rdeče in Gram negativne, ki se obarvajo vijolično. Razlika med obema skupinama bakterij je v permeabilnosti celične stene.

barvanje s težkimi kovinami (heavy-metal stain; Schwermetallfärbung) je uporaba elementov, ki imajo večjo atomsko maso, za barvanje pri elektronski mikroskopiji. Za te namene uporabljajo U, Pb, Os in Mn.

bastard (bastard; Bastard) je potomec staršev, ki pripadata različnim speciesom za razliko od križanca, ki je potomec staršev istega speciesa, ki pa se med seboj razlikujeta samo v dednih osnovah.

bastardi med konjem in oslom (horse-donkey hibrids; Pferd-Esel-Kreuzungen). Konj ima 64 kromosomov (32 parov), osel 62 (31 parov), bastardi med njima pa 63 in so zato genetsko sterilni. Kobila x osel daje mulo; potomec oslice in žrebca se imenuje mezeg.

bastardirati (bastardize; bastardieren) pomeni pariti živali različnih speciesov.

baza (base; Base) je heterociklična organska spojina, ki je sestavina nukleinskih kislin. Običajnih je pet: dve purinski *adenin in *gvanin ter tri pirimidinske *citozin, *timin in *uracil. Timin je v DNK, na njegovem mestu je uracil v RNK. Baza s sladkorjem (deoksiribozo v DNK in ribozo v RNK) se imenuje *nukleozid; baza + sladkor + fosfatna skupina je *nukleotid.

bazalna membrana (basement membrane; Basalmembran) je tenak membranski sloj pod *epitelijem pri živalih.

bazalno telesce (basal body; Basalkörper) je struktura, sestavljena iz 9 trojnih *mikrotubulov, ki obkrožajo centralno votlino pri migetalkarjih (ciliata). Podobno je pri bičkarjih (flagellata), vendar je pri njih krožec sestavljen iz devetih dvojnih mikrotubulov, ki obkrožajo dva enojna po pravilu "9 + 2". Glej aksonema.

bazične aminokisline (basic amino acids; basische Aminosäuren) so aminokisline, ki imajo pozitiven naboj pri nevtralnem pH. Lizin in arginin imata praviloma pozitivni naboj stranskih verig. Glej nukleoprotein.

bazično barvilo (basic dye; basischer Farbstoff) so organski *kationi, ki se vežejo na *makromolekule z negativnim nabojem in jih obarvajo. Take so na primer nukleinske kisline, metilno zelenilo, nilsko plavo, pyronin y, itd.

bazni par (base pair; Basenpaar) je par dušičnih baz (ene purinske in druge pirimidinske), ki je med seboj povezan z vodikovimi vezmi, kar povezuje dva sestavna trakova dvojne vijačnice DNK.

bazofilen (basophilic; basophil) pomeni kislo spojino, ki se obarva z bazičnim barvilom.

bazofilci, glej granulociti, levkociti.

B-celice (B cell; B-Zelle) so *B limfociti.

BCIP je okrajšava za kromogeni substrat 5-bromo-4-klor-3-indolil-fosfat. Sinonim je X-fosfat. Glej NBT.

beljakovina (protein; Eiweissstoff) glej protein.

Bellevalia romana je lilija, ki jo uporabljajo v *citologiji, ker ima majhno število (n = 4) velikih kromosomov.

Bellingova hipoteza (Belling's hypothesis; Belling-Hypothese) predpostavlja, da za *crossing over nista potrebna cepitev (lomljenje) in spajanje kromosomov. Po tej teoriji naj bi se najprej podvojili (replicirali) geni, nato pa nastale povezave med njimi. Do prekrižanj naj bi prišlo samo med nanovo sintetiziranimi geni. Ta hipoteza je bila predhodnica *"copy-choice" hipoteze.