A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
l-las
lat-lev
Lew-lio
lip-liz
lju-lyo

 

 

lju-lyo

ljubiteljski (nešportni) psi (nonsporting breeds; nicht sportliebende Rassen), glej pes.

Locusta migratoria je kobilica.

ločljivost (resolving power; Auflösungsvermögen) je sposobnost povečevala za razlikovanje drobnih detajlov. To se običajno meri z najmanjšo razdaljo med dvema točakama, ki ne izgledata več kot ena sama točka. Največja ločljivost svetlobnega mikroskopa je okrog 0,2 mm, elektronskega mikroskopa pa okrog 0,5 nm.

logaritem (logarithm; Logarithmus) je količina, ki jo določata numerus (število) in logaritemska osnova (baza). Pri naravnem ali Neperjevem logaritmu je baza e = 2,7183818...; pri navadnem ali Briggsovem logaritmu je baza 10. Logaritem (log) števila a je potenca 10log a = a; odnosno po naravnem logaritmu (ln) je to eln a = a.

logaritemska normalna porazdelitev (logarithmic normal distribution; logarithmische Normal-verteilung) pomeni: Če na neko lastnost vpliva več vzrokov na multiplikativen način, tedaj se logaritem opazovanih vrednosti približa normalni porazdelitvi.

logaritemska transformacija (logarithmic transformation; logaritmische Transformation) pomeni: Če je *standardna deviacija (standardni odklon) proporcionalen z velikostjo opazovanja (na primer pri logaritemski normalni porazdelitvi), tedaj običajno namesto opazovanih vrednosti uporabimo njihove logaritemske vrednosti, čemur pravimo transformacija.

lokalizacija genov (gene assignement; Gen-Lokalisation) je določanje mesta za gen na kromosomu (McKusick in Ruddle, 1977), za kar uporabljamo enega izmed sledečih postopkov: (1) Hibridizacijo očiščenih DNK sekvenc s kromosomi; (2) ločevanje translociranih kromosomov v hibridnih somatskih celicah (glodalcev in človeka); (3) kartiranje delecij; (4) genetsko rekombinacijo glede na prelomne točke pri translokacijah; (5) analizo duplikacije in deficience v primerjavi z normalnimi osebki.

lokalizirana mutageneza (localized mutagenesis; lokalisierte Mutagenese) je povzročanje mutacij z zamenjavo baz s pomočjo različnih metod na določenih odsekih DNK, kar povzoča spremembe znotraj tega področja. (Hong in Ames, 1971).

lokus (locus; Locus) pomeni v genetiki mesto ali položaj, ki ga zavzema nek gen ali marker (označevalec) na kromosomu. (Morgan in sod., 1915).

lomljiva kromosomska mesta (fragile chromosome site; Chromosomen-Bruchstelle) je del kromosoma različne dolžine, ki se ne obarva. Običajno sta to obe kromatidi in vselej na istem delu kromosoma pri nekem individuu. Lomljiva mesta se dedujejo po Mendelovem *kodominantnem načinu in -kot ime pove - povzročajo lome, zaradi katerih nastajajo acentrični delci in delecije kromosomov.

lovilec radikalov (radical scavenger; Radikalfänger) je molekula z veliko afiniteto do prostih radikalov. Če dodamo lovilec radikalov biološkemu sistemu pred obsevanjem, lahko deluje kot zaščita.

lovski psi (Trailing hounds; Jagdhunde) je velika pasemska skupina psov, glej pes.

luciferaza (luciferase; Luciferaze) je encim iz kresnic rodu Protinus, tudi iz morskih svetlobnih bakterij, ki oksidira luciferin (s pomočjo ATP in kisika), kar povzroča svetlikanje. Gene, ki kodirajo luciferazo, uporabljajo pri rastlinskih vektorjih kot takozvane "reporter gene" (gene poročevalce); z njimi namreč lahko potrdijo uspešnost prenosa genov, če po dodatku luciferina pride do emisije svetlobe.

Lucilia cuprina je muha zapljunkarica, spada med brenčavke, pravijo ji tudi mesna muha (blowfly; Schmeibfliege), ki leže jajčeca v meso in je velika nadloga za ovčerejo, posebno v Avstraliji, Indiji in Južni Afriki. Politene kromosome dobivajo iz *trihogenih celic ličink, na njih pa proučujejo citogenetiki prestrukturiranje kromosomov. S kromosomsko spremenjenimi muhami skušajo to nadlogo odpraviti, saj so potomci tako spremenjenih muh neplodni. V Evropi je razširjena vrsta L.sericata, ki tudi pri nas povzroča kožne miaze pri ovcah. Ličinke, ki se razvijejo iz njenih jajčec prevrtajo kožo, se naselijo v podkožje, kjer povzročajo gnojne procese. Rod Lucilia spada v družino mesnih muh brenčavk Trichiniidae, poddružino Caliphorinae.

Lucké -jev virus (Lucké virus; Lucké -Virus) je virus, ki povzroča adenokarcinom na ledvicah pri žabah. Spada med herpesviruse.

luksusni geni (luxury genes; Luxus Gene) se imenujejo geni, ki kodirajo spojine v velikih količinah in v določenih tipih celic, s posebnimi nalogami kot so na primer hemoglobin v eritrocitih ali imunoglobulini v plazmatkah.

luksuriranje (luxuriance; Luxurierung) je sinonim za *heterozis. (Renner, 1929).

luminiscenca (luminescence; Lumineszenz), tudi luminescenca, je oddajanje svetlobe, ki ni posledica temperature telesa, ki jo oddaja, temveč posledica kemičnih reakcij bodisi v oddajalcu samem ali povzročena z energetskimi tokovi izven telesa. Tudi fluorescenca in fosforescenca sta obliki luminiscence.

luminol (luminol; Luminol) je substrat, ki pri presnavljanju s peroksidazo iz hrena (HRP), oddaja plavo svetlobo. To izkoriščajo pri detekciji genov v postopku in situ hibridizacije in blottingu; DNK sonde markirajo s HRP in ob dodatku luminola registrirajo kemo-luminiscenco. Za ta postopek uporabljajo kratico ECL (ojačana kemo-luminiscenca; enhanced chemi-luminiscence; verstärkte Chemo-luminiszenz).

lupus eritematodes (lupus erythematosis; Lupus erythematodes) je bolezen vezivnega tkiva, ki jo povzročajo lastna protitelesa proti celičnim komponentam. Med protitelesi, ki jih imajo pacienti s to boleznijo, so tudi taka, ki razpoznavajo *U1 RNK.

Luria-Delbrück fluktuacijski test (Luria-Delbrück fluktuation test; Luria-Delbrück Fluktuation-Test) je postopek za ocenjevanje pogostosti mutacij v populaciji celic. Prvotno so ga uporabljali pri bakterijah, danes je v rabi tudi v genetiki somatskih celic in biologiji raka.

luteinizacijski hormon (luteinizing hormone; luteinisierendes Hormon), okrajšava LH, je glikoproteinski hormon, ki stimulira ovulacijo, rast rumenega telesa in izločanje estrogenov. Izloča ga adenohipofiza vretenčarjev. Identičen je z *ICSH.

luteotropni hormon (luteotropin; luteotropes Hormon), glej prolaktin.

Lutheran krvna skupina (Lutheran blood group; Lutheran-Blutgruppe) je krvna skupina, ki jo določa gen Lu na 19. kromosomu pri ljudeh. Gen Lu je avtosomno vezan z genom Le (Lewis krvna skupina).

Luzula je rod, ki obsega bekice (wood rushes; Hinsimse). Mnoge med njimi imajo difuzne *centromere.

Lycopersicum esculentum je paradižnik.

Ly lokusi (Ly loci; LY-Loci) je skupina genov, ki določajo antigene v različnih podrazredih in različnih razvojnih stadijih pri *T in *B limfocitih.

Lymantria dispar je gobovec (Gypsy moth; Schwammspiner). Za genetiko je pomemben, ker so pri njem proučili določanje spola.

lyonizacija (Lyonization; Lyonisierung) je izraz, ki se je udomačil v genetiki in pomeni heterozigotne samice, nosilke na X kromosom vezanega recesivnega alela, ki so po fenotipskem izgledu recesivnega tipa. Pojav je v skladu s hipotezo Lyonove, po kateri je odvisno od naključja, kateri X kromosom je v celici inaktiven; tako lahko nastane tkivo tudi iz celice, v kateri je aktiven kromosom z recesivnim alelom. Taka samica ima lahko tudi zdravega potomca. Glej dozacijska kompenzacija. (Lyon, 1972).