A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
I-imp
imuna-imuno
imuns-ind
ine-ins
int-inva
Inve-izk
izm-izv

 

 

I-imp

IA in IB gena (the IA and IB genes; IA und IB Gen) sta kodominantna gena med aleli za ABO krvne skupine; verjetno določata nastanek ali delovanje *encimov, ki dodajajo določen sladkor k ogljikovodični verigi v mukopolisaharidni molekuli. Nahajata se, tako kot *IO alel, na 9. avtosomu pri človeku.

Ia antigeni (Ia antigens; Ia-Antigene) so *aloantigeni, ki jih kodira Ia področje mišjega *poglavitnega histokompatibilnega sistema (H-2). Ugotavljajo jih s serološkimi metodami na *limfocitih B in *makrofagih.

IO alel (IO allele; IO Allel) ne deluje na encime (je neaktiven), če je *homozigoten, tedaj določa *fenotip, ki pomeni krvno skupino O.

ICSH je kratica za intersticialne celice stimulirajoči hormon, ki je identičen z *luteinizirajočim hormonom (LH).

identični dvojčki (identical twins; eineiige Zwillinge) ali istovetni dvojčki; sinonima sta enojajčni dvojčki; monozigotni dvojčki.

identifikacijske sekvence (identifier sequences; Identifikationssequenzen), okrajšava ID, so nukleotidne sekvence, dolge 82 bp, nahajajo se v *intronih genov z ekspresijo v živčnem tkivu. Te ID sekvence se prepisujejo v možganih. Sutcliffe s sod. (1982) je ugotovil, da je v mišjem genomu okrog 105 kopij ID sekvenc; menijo, da določajo ekspresijo tkivno-specifičnih genov bodisi s pomočjo spajanja predhodnikov mRNK v možganih ali pa z določanjem razpoznavnih sekvenc za možgansko specifične proteine, ki stimulirajo aktivnost *RNK polimeraz.

idiogram (idiogram; Idiogramm) je grafičen prikaz *kariotipa nekega organizma. (Navashin, 1912; Levan in sod., 1964).

idiotipi (idiotypes; Idiotypen) so *antigene determinante, značilne za nek določen osebek; idiotip pomeni tudi antigenost variabilne regije posamezne imunoglobulinske molekule. (Naegeli, 1884).

IgA je imunoglobulin A, monomer z molekulsko maso 160 kd ali dimer s 320 kd. Ima dve težki verigi a. Nahaja se v mukozni tekočini in sekretih ter na površini celičnih membran, kjer ima nalogo varovanja pred okužbo z bakterijami in virusi.

IgD je imunoglobulin D, monomer z molekularno maso 185 kd. Ima dve d težki verigi. Nahaja se na površini *limfocitov.

IgE je imunoglobulin E, monomer z molekularno maso 200 kd; ima dve e težki verigi; pomemben je zaradi alergičnih reakcij anafilaktičnega tipa. Z *antigenom napravi kompleks in se nato veže na površino *mastocit, kar sproži izločanje *histamina.

IgG je imunoglobulin G, monomer z molekularno maso 150 kd; ima dve g težki verigi. Je poglavitna molekula pri vpletanju v sekundarni imuni odgovor. Ima štiri podrazrede, od katerih IgG1, IgG2 in IgG3 vežejo *komplement in je edini imunoglobulin, ki lahko prehaja skozi *placento. Protitelesa IgG so pomembni antitoksini in opsonini. Glej imuni odgovor.

iglokožci (echinoderm; Stachelhäuter) so organizmi, ki imajo zunanji skelet iz apnenih ploščic ali igel in notranji, ki je vodno-vaskularni sistem. Primeri: morski ježki, morske zvezde, morske lilije itd.

IgM je imunoglobulin M, pentamer z molekularno maso 900 kd, ki sodeluje pri primarnem imunem odgovoru. Veže serumski *komplement in učinkovito aglutinira. Glej imuni odgovor.

ikozaeder (icosahedron; Ikosaeder) je geometrijsko telo, ki ga omejuje 20 enakostraničnih trikotnikov. Ikozaedrične so *kapside nekaterih evkariontskih virusov in bakteriofagov.

imaginalni diski (imaginal discs; Imaginalscheiben) je invertirano debeljenje epidermisa z *mezodermalnimi celicami pri *holometabolnih žuželkah. Ko se zabubijo, se iz imaginalnih diskov zasnujejo organi odraslih osebkov, strukture, ki so značilne za ličinke, pa razpadejo.

imago (imago; Imago) pomeni popolnoma razvito žuželko.

imigracija (immigration; Einwanderung) je dotok genov v populacijo s sprejemanjem novih osebkov, ki se reproducirajo z obstoječimi člani populacije.

implantacija (implantation; Einpflanzung) je vgnezdenje embria sesalcev v steno uterusa ali vnos presadka v nek organizem.

implantat (implant; Implantat) je umeten vnos nečesa v organizem; na primer presadek, elektonski senzor in podobno.