A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
A-ADC
ade-aga
agl-akr
aks-alb
ald-alo
alt-ami
amn-ane
ang-anto
antr-arr
Art-avk
Avo-Azo

 

 

ald-alo

aldehidi (aldehyde; Aldehyd) so organske spojine splošne formule CnH2nO, ki imajo na koncu (terminalno) -COH skupino.

aldosteron (aldosterone; Aldosteron) je *hormon skorje nadledvične žleze (adrenalnega korteksa), ki vpliva na ravnotežje *elektrolitov v telesu.

alel (allele; Allel) je krajši izraz za pojem alelomorf, kar pomeni eno od možnih alternativnih oblik nekega gena (*cistron), ki se od njega razlikuje v pogledu sekvenc DNK in vpliva na en sam pojav ali produkt (*RNK in/ali na *protein). Če ugotovimo, da je v *populaciji več alelov in ne samo dva, tedaj pravimo, da *lokus kaže multipli alelizem. Kratka definicija: oblika gena ali markerja na nekem lokusu.

alergen (allergen; Allergen) je snov, ki povzroča preobčutljivost.

alergija (alergy; Allergie) je imuna hipersenzitivna (preobčutljivostna) reakcija na neko snov, ki ni antigen.

Aleutski "mink" (Aleutian mink; "Aleuten-Mink") se imenuje avtosomno recesivna *mutacija pri Mustela vison (ameriški nerc ali norka), ki povzroča razredčeno ali izprano pigmentacijo kožuha in oči. *Homozigoti kažejo lizosomni defekt, ki je podoben *Chédiak-Steinbrinck-Higashi sindromu pri človeku.

alevron (aleuron; Aleuron) je zunanji sloj *endosperma zrna.

alevronska obarvanost (aleurone colour; Aleuronfarbe), glej interakcija genov.

alevronska zrnca (aleurone grain; Aleuronkorn) so zrnca *proteinov v *alevronu.

alfa delci (alpha particle; Alphateilchen) sta dva *protona in dva *nevtrona helijevega jedra, ki ima dvojni pozitivni naboj. Alfa žarek predstavlja snop alfa delcev.

alge (algae; Algen) spadajo v veliko skupino vodnih organizmov, ki imajo klorofil in so zelo različne - od enoceličnih do velikih rastlin: Cyanobacteria; Dinoflagellata; Euglenophyta; Xantophyta; Bacillariophyta; Phaecophyta, Rhodophyta; Gamophyta; Chlorophyta.

alifatski (aliphatic; aliphatisch) je pojem, ki označuje molekule, ki jih sestavljajo v verige linearno povezani *ogljikovi atomi. Poleg alifatskih so organske spojine še *aromatske in *heterociklične.

alkalna fosfataza (alkaline phosphatase; alkalische Phosphatase) je *encim, ki 5'-fosfatne konce odcepi od DNK molekule, tako da na tem koncu ostane 5'-OH skupina. Če tretiramo *plazmid z alkalno fosfatazo, se s pomočjo *ligaze ne more obnoviti vse dotlej, dokler ne vcepimo DNK iz drugega vira.

alkaloidi (alkaloids; Alkaloide) so organske dušične spojine v rastlinah. Mnogi izmed njih se uporabljajo v farmaciji. Primeri: kofein, teobromin, kokain, nikotin itd. Kot stimulans se uporabljata predvsem *kofein in *teobromin.

alkapton (alkapton; Alkapton) je 2,5-dihidroksifenil ocetna kislina. Glej homogenitizinska kislina.

alkaptonurija (alkaptonuria; Alkaptonurie). Beseda ima grški koren: kapto = ujamem; uron = seč. Seč, ki ga namreč ujamemo, na zraku potemni zaradi oksidacije homogenitizinske kisline, ki je v takem seču prisotna. Alkaptonurija je benigna dedna bolezen pri ljudeh, ki jo povzroča avtosomni recesivni gen. Jetra pri takih ljudeh ne tvorijo oksidaze homogenitizinske kisline, zaradi česar se le-ta ne razgradi in se izloča s sečem. To bolezen so odkrili kot prvo med metabolnimi boleznimi.

alkilirajoči dejavnik (alkylating agent; alkylierendes Agens) je snov, ki povzroča zamenjavo *alkilne skupine z aktivnim vodikovim atomom v organskih spojinah. Glede na število dejavnikov so mono-, bi- ali poli-funkcionalni. Mnogi med njimi so kemični mutageni, kot na primer busulfan, klorambucil, ciklofosfamid, epoksid, etilmetan sulfonat, melfalan, muleran, dušikov in žveplov gorčični plin, trietilen tiofosforamid itd.

alkilna skupina (alkyl group; Alkylgruppe) je enovalentni radikal, ki ima splošno formulo CnH2n+1 in ki nastaja iz zasičenega alifatskega ogljikovodika z oddajo vodikovega atoma. V kemijski terminologiji se končnica -an spremeni v -il: metan - metil in podobno.

allatum hormoni (allatum hormones; Allatumhormone) so hormoni, ki jih sentitizirajo žuželke v svojem endokrinem organu (corpus allatum). Vplivajo na levitev holometabolnih žuželk (t.j. žuželk s popolno metamorfozo). Velike koncentracije tega hormona povzroče razvoj ličink, pri majhnih koncentracijah pa razvoj poteka preko metamorfoze bube ali zapredka. Če teh hormonov ni, nastopi diferenciacija odraslih osebkov. Allatum hormonom pravijo zaradi tega tudi juvenilni hormoni (JH). Pri odraslih samicah so potrebni za zorenje jajčec (vitelogenezo). Uporabljajo jih pri gojenju in genetskih proučevanjih Drosophile.

Allenovo pravilo (Allen's rule; Allensche Regel) pravi, da imajo toplokrvni speciesi v hladnih krajih štrleče dele telesa (uhlji, rep...) krajše ali manjše kot tisti, ki žive v toplem klimatu.

Allium je rastlinski rod, ki obsega nekatere vrste, pomembne za razvoj *citogenetike odnosno proučevanja mitotičnih kromosomov. V ta rod prištevamo med drugim A.cepa (čebula), A.porrum (por), A.sativum (česen) ter A.schoenoprasum (drobnjak).

aloantigen (alloantigen; Alloantigen) je *antigen, ki izzove *imuni odgovor, če pride v genetsko drugačen osebek iste vrste. *Antitelesa, ki nastanejo kot odgovor na aloantigene, se imenujejo *aloantitelesa.

alociklija (allocycly; Allocyclie) je pojem, ki se nanaša na različno obnašanje vijačnice posameznih delov ali celotnih *kromosomov. Za alociklijo je značilen pericentrični heterokromatin, kakor tudi nukleolus-organizator in pri nekaterih vrstah spolni kromosomi. Če je kromosom ali njegov segment močneje kondenziran v primerjavi z ostalimi kromosomi ali deli kromosomov, pravimo, da kaže pozitivno heteropiknozo, kar je ena od vrst alociklije. Pozitivna alociklija je na primer zgodnja delitev X in Y kromosomov pred *avtosomi v prvi *anafazi *mejoze pri človeku.

aloencimi, tudi alocimi (allozymes; Alloenzyme) so alelne oblike *encimov, ki jih lahko razločimo s pomočjo *elektroforeze. Nasprotje tem so *izoencimi ali izocimi.

alogena bolezen (allogeneic disease; allogene Krankheit) je izražena z delovanjem presadka (transplantata) kot tujka, ki ga gostitelj ali prejemnik (recipient) ni sposoben zavrniti.

alogeni presadek (allograft; Allo-Transplantat) je *tkivo darovalca (donatorja) določenega *genotipa prejemniku (*recipientu), ki pripada istemu speciesu, a ima drugačen genotip.

alometrična rast (heterauxesis; allometrisches Wachstum) pomeni razmerje v pogledu hitrosti rasti med posameznimi organi ali deli telesa nekega organizma. Če nek organ raste hitreje kot celoten organizem, govorimo o prehitevanju rasti (tachyauxesis); če raste počasneje, pravimo, da zaostaja v rasti (bradyauxesis); kadar je rast organov skladna, je to izometrična rast (isoauxesis). Glej tudi *alometrija.

alometrija (allometry; Allometrie) pomeni razmerje med rastjo določenega organa ali dela telesa in celotnega telesa. Kadar je rast v popolnem skladju (enaka), govorimo o izometriji ali izometrični rasti.

alomoni (allomone; Allomon) so kemični izločki organizmov, ki vplivajo na obnašanje pripadnikov drugega speciesa, kar praviloma koristi tistemu, ki alomon izloča. Če izloček prija obema speciesoma, pravimo temu izločku sinamon, če prija samo drugemu, je to *kairomon.

alopatrično nastajanje vrst (allopatric speciation; allopatrische Artbildung) je nastajanje različnih, ločenih speciesov zaradi diferenciacije populacij v geografski izolaciji. (V grščini pomeni allos drug, drugačen; patria je v latinščini domovina). Na ta način nastalim speciesom pravijo "alopatrični speciesi".

aloploid (alloploid; Alloploid) se imenuje individuum, ki ima kromosome različnih speciesov. Nastanejo s križanjem vrst (v naravi ali eksperimentalno). Če ima povečano število kromosomov, se imenuje alopoliploid. (Clausen in sod., 1945).

alotransplantacija, glej ksenoplastična presaditev.