A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
A-ADC
ade-aga
agl-akr
aks-alb
ald-alo
alt-ami
amn-ane
ang-anto
antr-arr
Art-avk
Avo-Azo

 

 

antr-arr

antropocentrizem (antropocentrism; Antropozentrik) ima več pomenov, med njimi: a) razlaganje pojavov ali procesov z vidika človeških vrednot; b) nazor, da je človek središče vsega, najpomembnejši v univerzumu in končna stvaritev; c) pripisovanje človeških lastnosti drugim organizmom.

antropoiden (anthropoid: anthropoid) se nanaša na človeku podobne opičje vrste iz družine Pongidae, kamor spadajo šimpanzi, gorile, orangutani in giboni.

antropometrija (anthropometry; Anthropometrie) je znanstvena veda, ki se ukvarja z meritvami človeškega telesa in njegovimi deli.

AP-endonukleaza (AP endonuclease; AP Endonuclease) je *encim, ki cepi DNK na 5' koncu depuriniranih ali depirimidiranih mest (apurinic - apyrimidinic). Na primer: uracil-N-glikozilat odstrani uracil bazo iz DNK; AP endonukleaza cepi fosfodiesterno vez in s tem omogoči delovanje mehanizma za izrezovanje in reparaturo (excision-repair pathway).

Apis mellifera je čebela; poznamo okrog 25 pasem: kranjska, italijanska, kavkaška, egiptovska itd. Njeno razmnoževanje je *arrhenotokija.

aplazija (aplasia; Aplasie) izpad razvoja nekega organa ali dela telesa.

apnea (apnea; Atemstillstand) pomeni prenehanje dihanja, pogosto povzročeno z medikamenti, dedna bolezen pri ljudeh, ki nastane zaradi pomanjkanja (deficience) *encima pseudoholinesteraze.

apoencim (apoenzyme; Apo-Enzym) je proteinski del *holoencima, ki za svoje delovanje potrebuje specifičen *koencim.

apoinduktor (apoinducer; Apoinduktor) je *protein, vezan na DNK, ki aktivira *transkripcijo s pomočjo *RNK polimeraze.

apomiksis (apomixis; Apomixis) je nespolno razmnoževanje pri rastlinah in nižjih organizmih z *agamospermijo ali z *vegetativnim razmnoževanjem. Glej: amfimiksis, diplosporija.

apomorfija (apomorphie; Apomorphie) pomeni stanje, ki izvira iz evolucije neke homologne lastnosti.

apomorfna lastnost (apomorphic character; apomorphes Merkmal) izhaja iz neke lastnosti, ki so jo imeli predniki in je bila primitivnejša. Tako menijo na primer, da so vretenčasto razporejeni cvetni deli apomorfna lastnost, ki izhaja iz primitivnejše spiralne razporeditve. Nasprotje temu je pleizmotropna lastnost, sinapomorfna lastnost.

aporepresor (aporepressor; Aporepressor) je *regulatorni protein, ki vezan na njegov *represor preprečuje *transkripcijo genov v nekem *operonu.

aposporija (apospory; Aposporie) je razvoj *diploidne embrionalne vreče s pomočjo somatske delitve semenčice (nucellus-a) ali celične ovojnice (integumentum-a), kar je oblika agamospermije.

apostatična selekcija (apostatic selection; apostatische Selektion) je selekcija, ki je odvisna od frekvence genov za neko redko lastnost v populaciji. Glej mimikrija.

a posteriori pomeni, da v nekem biometričnem ali statističnem testu ne načrtujemo vnaprej primerjav, ki nas sicer zanimajo; razvozljamo jih šele potem, ko smo dobili rezultate poizkusa.

a priori pomeni, da v nekem biometričnem ali statističnem testu na podlagi teoretičnih predpostavk določimo primerjave, ki nas zanimajo, prej, predno zastavimo poizkuse.

Apterygota so brezkrilne žuželke, med katere prištevamo red Thysanura (na primer rod Lepisma, kamor sodijo "ribice", imenovane tudi "srebrne ribice", ki rade poškodujejo knjige, karton in pod.) ter Dyplura (dvorepe žuželke).

apurinska kislina (apurinic acid - AP; depuriniertes Polynucleotid) je polinukleotid, iz katerega so s *hidrolizo *N-glikozidnih vezi odstranjene *purinske baze, tako da ostane samo ogrodje iz sladkorja in fosfatov. Angleška kratica AP pomeni tako apurinsko kot apirimidinsko kislino. Glej AP endonukleaza.

Arabidopsis thaliana je navadni repnjakovec, rastlina, pri kateri so veliko proučevali dozacijo in *interakcijo genov. Rastlinski molekularni biologi cenijo repnjakovec zaradi kratkega generacijskega intervala (6 do 8 tednov) in zaradi sorazmerno majhnega genoma (70 000 kb, kar je komaj 15-krat več kot pri E.coli ali 5-krat več kot je genom kvasovke).

Arachnida je razred, ki pripada Arthropodam (členonožcem). V njem so najbolj znani pajki, škorpijoni, suha južina in pršice.

Araldit je zaščitno ime za plastiko, ki se uporablja za pripravo tkiva pri *elektronski mikroskopiji.

Araneida je podrazred Arthropod (členonožcev), v katerega spadajo pajki.

arbovirus je virus, ki se razmnožuje v gostiteljih tako členonožcih (Arthropoda) kot tudi v vretenčarjih.

archeognatha (archeognatha; Felsenspringer) je vrsta ovarija pri insektih.

Archeopteryx je fosilna ptica iz jure. Velja za prednika v razvoju (evoluciji) ptic, znana je tudi pod imenom Archeornyx. Fosil ima še zobovje, tri prste s kremplji na perutnicah, dolg operjen rep z veliko vretenc. Očitno je linija, ki se je odcepila od reptilij.

arhegonij (archegonium; Archegonium) je ženski spolni organ pri mahovih, praprotih in pri večini golosemenk (gymnospermah).

arhenteron se imenuje primitivno črevo v času embrionalnega razvoja.

arheozoik (Archeozoic; Archäozoikum) je geološka doba v prekambriju, ki se deli na arheozoik in proteozoik.

Aristotel (Aristotle; Aristoteles) je grški filozof; 384 - 322 pred K.r., Platonov učenec, zaščitnik Aleksandra Velikega. V genetiki in biologiji večkrat omenjen predvsem zaradi prvega poizkusa sistematike, če lahko tako imenujemo njegovo *scala naturae.

aritmetična progresija (arithmetic progression; arithmetische Reihe) je serija števil, pri kateri je vsako naslednje število večje (ali manjše) od poprejšnjega števila za konstantno vrednost ali enoto.

aritmetična sredina (arithmetic mean; arithmetisches Mittel), tudi srednja vrednost ali povprečje, je število, ki ga dobimo, če vsoto vrednosti opažanj (x1 , x2 ,... xn ) delimo s številom opažanj (n).

aromatske aminokisline (aromatic amino acid; aromatische Aminosäure) so tiste aminokisline, ki imajo v stranski verigi fenilno skupino (fenilanin, tirozin, triptofan).

aromatski (aromatic; aromatisch) pomeni snovi, ki imajo ogljikove atome razporejene v zaprtem krogu. Glej alifatski.

arrhenotokija (arrhenotokous parthenogenesis; Arrhenotokie) je razmnoževanje, pri katerem se iz neoplojenih jajčec izvalijo haploidni samci, iz oplojenih pa diploidne samice.