A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
S-sar
sat-seg
sek-sem
Sen-shi
Sho-sin
SIV-som
son-spe
spi-spo
spr-sta
ste-str
Stu-Sys

 

 

sat-seg

satelit (satellite; Satellitenchromosom) je pri nekaterih kromosomih distalni del, ki je povezan s kromosomom s tankim kromatskim filamentom ali pecljem, ki mu pravimo "sekundarna zožitev" ali konstrikcija. (Navashin, 1912).

satelitska DNK (satellite DNA; Satelliten-DNA), okrajšava sDNK, se imenuje vsaka frakcija DNK pri evkariontih, ki se zadostno razlikuje v pogledu sestave baz od drugih delov DNK. Satelitska DNK je bodisi "lahka", sestavljena pretežno iz A+T baz, bodisi "težka", iz G+C baz, kar pomeni v večji meri kot ostala DNK. Navadno najdemo take dele v zelo repetitivni DNK. (Sueoka, 1961; Kit, 1961; Britten in Kohne, 1968).

satelitski virus (satellite virus; Satellitvirus) je okvarjen virus (bakteriofag) ali virus, ki nima popolnega genoma in potrebuje za dokončanje svojega življenjskega ciklusa *pomočniški virus (fag).

SAT-kromosom (SAT-chromosome; SAT-Chromosom) je kromosom s *sekundarno zožitvijo, ki loči *satelit od kromosoma. Sekundarna zožitev SAT kromosomov naj bi bila povezana z nastankom nukleolusa (jedrca), zato so v starejši genetski literaturi taki kromosomi imenovani “nukleolarni SAT-kromosomi” in “nukleolarna sekundarna zožitev”. (Heitz, 1931).

saturacijska hibridizacija (saturation hybridization; Sättigungshybridisierung) je in vitro reakcija, pri kateri je delež ene od polinukleotidnih komponent v velikem presežku, kar omogoči, da se povežejo vse komplementarne sekvence druge polinukleotidne komponente v dvojno vijačnico (duplex DNA).

Sau 3A je restrikcijski encim tipa II iz Streptococcus aureus 3A, ki razpoznava sekvenco
5’GATC  3’
3’  CTAG5’
Ker je to zaporedje štirih baznih parov dokaj pogosto, uporabljajo Sau 3A za delno digestijo genomske DNK.

sauvagin (sauvagine; Sauvagin) je peptid (40 aminokislin), ki so ga izolirali iz kože žabe Phellomedusa sauvagei. Je zelo soroden kortikotropin-releasing faktorju in urotensinu I.

scala naturae se imenuje Aristotelov poizkus ureditve taksonomskega sistema, ki temelji na zaporedju vrst glede na njihovo popolnost, odnosno kompleksnost. V tem je tudi Aristotelov prispevek k antropocentrizmu.

scanning hipoteza (scanning hypothesis; Scanning-Hypothese) je teorija, ki pojasnjuje začetek translacije pri evkariontih. Po tej teoriji naj bi se 40S ribosomalna podenota pripela na kapico mRNK ali blizu nje in se nato pomikala v smeri 3' do AUG startnega kodona; na tej točki se napravi iniciacijski kompleks in nastane *bralni okvir.

SCE je v angleščini okrajšava za izmenjavo sestrskih kromatid.

Scheie sindrom (Scheie syndrome; Scheie-Syndrom) je lizosomska bolezen – mukopolisaharidoza, kot posledica okvare na a-L-iduronidazi. Klinično se razlikuje od podobnega *Hurler sindroma.

Schiff-ov reagent (Schiff reagent; Schiff'sches Reagens) je reagent, ki se veže na aldehide in jih v spojinah obarva.

schistosomiaza (schistosomiasis; Schistosomiasis), nekoč tudi imenovana po odkritelju bilharzioza (bilharziasis; Bilharziose), je zajedalska bolezen "polžja mrzlica" v Afriki, na Srednjem vzhodu in v Južni Ameriki, zaradi katere zboli na milijone ljudi. Zajedalec je črv-sesač Schistosoma mansoni, ki ga prenaša kot vmesni gostitelj polž Biomphalaria glabata. Proučujejo genetsko pogojeno okužbo polža z zajedavcem.

Schizophyllum commune je bazidiomiceta, pri kateri so proučili dve skupini vezanih genov.

scintilacija (scintillation; Szintillation) je pojem iz angleščine, ki pomeni iskrenje, svetlikanje; glej *tekočinski scintilacijski števec.

SCP je okrajšava za enocelične proteine (single cell protein), to je beljakovina iz enoceličnih organizmov (alge, glive, bakterije), ki jo ponekod uporabljajo za prehrano živali.

scutellum se imeuje klični list trav; enojni kotiledon graminej (Gramineae).

Searle-jeva translokacija (Searle translocation; Searle-Translokation) je recipročna translokacija med avtosomom in X kromosomom pri miših, ki povzroči inaktiviranje očetovega X kromosoma v somatskih celicah heterozigotnih samic.

sebična DNK (selfish DNA; egoistische DNA) se imenujejo deli DNK, ki nimajo nobene druge vloge, kot da se samo reproducirajo. V skladu s teorijo sebične DNK je to "neuporaben preživeli stroj", ki se sam obnavlja. Med sebično DNK, ki jo imenujejo tudi DNK za odpad (junk DNA; DNA-Schrott) štejemo satelitsko, nekatere vrste repetitivne in razmično (spacer) DNK.(Crick, 1979; Dover in Ford-Dolittle, 1980).

Secale cereale je rž.

secale cornutum je rženi rožiček, glej Claviceps purpurea.

sečna kislina (uric acid; Harnsäure) je končni produkt razgradnje nukleinskih kislin pri sesalcih in glavna dušična komponenta urina reptilij in ptic.

sedimentacijska konstanta (sedimentation constants; Sedimentationskonstante), tudi koeficient sedimentacije, okrajšava s, pomeni hitrost sedimentacije neke molekule, raztopljene v manj gosti raztopini, pod vplivom centrifugalne sile; s-vrednosti za večino proteinov znašajo med 1 x 10-13 sec in 2 x 10-11 sec. Sedimentacijski koeficient pa je hitrost sedimentacije glede na enoto centrifugalne sile, okrajšava S, enota se imenuje Svedbergova enota in je 1 x 10-13. Torej je 2 x 10-11 = 200S. Za neko določeno topilo in temperaturo je s določen z maso, obliko in stopnjo hidratiziranja molekule.

segmentiran genom (segmented genome; segmentiertes Genom) se imenuje genom virusov, razdeljen na dve ali več molekul nukleinskih kislin. Imajo ga nekateri RNK virusi (reovirusi, ortomiksovirusi, arena-virusi in dr.). Lucernin mozaik virus na primer ima 4 različne RNK segmente, vsakega v posebnem *virionu. Uspešna infekcija se dogodi tedaj, kadar so v celici vsi štirje tipi, vsaj po en primerek vsakega.. Če so vsi fragmenti v enem virionu, kot je to na primer pri virusu influence, pravimo, da je tak virus izokapsiden.

segmentiranje (metamerism; Segmentierung), tudi "metamerija", je pojav, značilen za kolobarnike (annelids; Ringelwürmer) in členonožce (arthropods; Gliederfüber), ki imajo ponovljene elemente pomembnejših telesnih organov.

segregacijska odstopanja (segregational distortion; Segregationsverschiebung) so odstopanja od pričakovanega Mendelovega razmerja v F2 generaciji, ki so praviloma posledica neplodnosti nekaterih gamet, nosilk določenih genov.