A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
S-sar
sat-seg
sek-sem
Sen-shi
Sho-sin
SIV-som
son-spe
spi-spo
spr-sta
ste-str
Stu-Sys

 

 

S-sar

S je Swedbergova enota, glej sedimentacijska konstanta.

S1, S2, S3 ...je označevanje generacijskega zaporedja samooplodnje pri rastlinah.

S 180 je okrajšava za sarkom 180 (sarcoma 180), zelo maligen sarkom mišjih celic, ki velikokrat preide v *ascites obliko. Uporabljajo ga za proučevanja rakastih tvorb.

35S je radioaktivni izotop žvepla, ki oddaja beta delce. Polovična razpolovna doba je 87,1 dni. Uporablja se za označevanje (markiranje) proteinov na ta način, da vgradijo radioaktivno žveplo v cistein ali metionin.

Saccharomyces cerevisiae je tipska vrsta kvasovk, glavni evkariontski mikroorganizem za genetska proučevanja. Pri tej vrsti so ugotovili preko 150 mutantnih genov, vezanih v 17 skupinah. Proučevali so tudi mitohondrijske mutante. S.cerevisiae je tudi gospodarsko pomembna; uporabljajo jo za proizvodnjo alkoholnih pijač in za fermentiranje hrane: vino, pivo, kruh itd. Razmnožuje se nespolno z multilateralnim brstenjem. Ker se vegetativno razmnožuje v haploidni ali diploidni fazi, je možna izolacija recesivnih mutacij v haploidih in njihovo testiranje v diploidih. Diploidi z mejozo dajo štiri spore (askospore). Zanjo so izdelali tudi genetsko karto.

sagitalna ravnina (sagittal plane; Sagittalebene) je vzdolžna (longitudinalna) ravnina, ki deli žival na dve simetrični polovici.

saharoza (sucrose; Saccharose) je disaharid glukoze in fruktoze, komercialni sladkor, trsni ali pesni sladkor.

saksitoksin (saxittoxin; Saxitoxin), okrajšava STX, so izolirali iz školjke Saxidomus giganteus in je nevrotoksin, ker blokira akcijske potenciale. Sicer ga izdelujejo tudi nekatere vrste iz reda Dinoflagellida.

S-alel (S-allele; S-Allele) se imenujejo aleli, ki določajo inkompatibilnost pri rastlinah. Lahko so prisotni v pestiču in pelodu (“matched S-alleles”) ali pa samo v enem ali drugem (”unmatched S-alleles”). SF-aleli pripadajo isti S multipli seriji, določajo pa samooplodnjo. Delovanje temelji v izdelavi nekega glikoproteina v pestiču in lektina na površini peloda, ki se veže na glikoprotein, da ne pride do oploditve. (Lewis, 1943).

Sall boks (Sall box; Sall-Box) se imenuje sekvenca AGGTCGACCAGATNTCCG (N pomeni katerokoli bazo), ki določa (pri miših) konec transkripcije ribosomalne DNK z RNK polimerazo I. Sekvenca se osemkrat ponovi v smeri navzdol na 3’ koncu preribosomalne RNK. (Grummt in sod., 1985).

Salmo je rod več gospodarsko pomembnih vrst rib; najbolj znani vrsti sta S.salar (atlantski losos) in S.gairdneri (postrv).

Salmonella je poleg rodov Escherichia in Shigella rod iz družine Enterobacteriaceae (črevesnih bakterij), ki ji pripadajo nekatere vrste, pomembne za genetska proučevanja. S.typhimurium (povzročitelj "mišjega" tifusa) je med najbolje proučenimi, veliko del pa je napravljenih na vrstah S.abony, S.pullorum, S.montevideo, S.minnesota in S.typhosa. Splošna *transdukcija s pomočjo faga P22 je opisana pri S.typhimurium. Salmonele so fakultativno anaerobne, nesporogene, paličaste oblike, po Gramu negativne. Mnoge vrste povzročajo pri človeku tifus, nekatere so kužne samo za živali.

saltacionizem (saltationism; Saltattionismus) je verovanje, da je potek razvoja posledica nenadnega pojava popolnoma novega tipa ali vrste.

Saluki (perzijski hrt) je pasma psov.

samo enkratna reprodukcija (semelparity; einmalige Fortpflanzungsfähigkeit) pomeni reprodukcijo, ki se dogodi samo enkrat v življenju osebka in je značilna za nekatere vrste (pacifiški losos; enoletne rastline in dr.).

Samojed je pasma psov.

samooplodnja (self-fertilization; Selbstbefruchtung), tudi avtogamija, je združitev moških in ženskih gamet istega osebka. Glej avtogamija, endomiksis.

samoopraševanje (close pollination; Selbstbestäubung) je oprašitev pestiča s pelodom drugega ali istega cveta iste rastline.

samopovezava (self-assembly; Selbstmontage) se imenuje v biologiji spontan nastanek multimernih bioloških struktur, povezanih s šibkimi kemičnimi interakcijami med površinami prilegajočih se oblik. Primer je kapsida bakteriofaga T4, ki ima na tak način samopovezano glavo, rep, osnovno ploščo in repna vlakna.

samospojitev (selfligation; Selbstligation) je spajanje koncev DNK vektorja (tudi recirkularizacija) brez kloniranja inserta pri rekombinacijskem DNK postopku. Samospojitev in s tem pomembno povečanje izkoristka rekombinantne DNK dosežejo z defosforiliranjem DNK vektorja s pomočjo alkalne fosfataze.

samostojno dedovanje (particular inheritance; partikuläre Vererbung) je v nasprotju z *mešanim dedovanjem uveljavljena teorija, da se genetski material staršev ob oploditvi ne zlije ali spoji, temveč ostane ločen.

samovezava (self-ligation; Selbst-Ligasierung) je združitev dveh koncev restrikcijskih fragmentov s pomočjo DNK ligaze. Reakcijo izpeljejo v majhnih koncentracijah DNK, da ne pride do napačnih povezav. Običajno je postopek v rabi pri *subkloniranju.

samosterilnost (self-sterility; Selbststerilität), tudi avtosterilnost, se imenuje nesposobnost nekaterih hermafroditov, da bi s samooploditvijo dali živo potomstvo.

Sandhoff-bolezen (Sandhoff disease; Sandhoff-Krankheit) je letalna dedna bolezen pri človeku, povzroča jo avtosomni recesivni gen na 5. kromosomu. Ta gen kodira b-podenoto heksozamidaze A. Zanjo je značilen nevrološki propad, posledica kopičenja ganglionov zaradi pomanjkanja encima. Simptomi so zelo podobni *Tay-Sachsovi bolezni.

Sanfillipo sindrom (Sanfillipo syndrome; Sanfillipo-Syndrom) je lizosomska bolezen, pri kateri je prizadeta bodisi keraten-sulfat-sulfataza bodisi N-acetil a-D-glukozamidaza.

Sangerjeva metoda (Sanger method; Sanger-Methode) je metoda sekvenciranja DNK, ki sta jo razvila F. Sanger in A. R. Coulson (1975). Ima več imen, kot na primer “chain terminator technique”; “dideoxy technique” in pod. Glej tehnike sekvenciranja DNK.

Santa Gertrudis je pasma goveda, selekcionirana v ZDA za subtropske razmere.

S-antigeni (S antigens; S-Antigene) so topni, toplotno stabilni antigeni (195 kd) na površini Plasmodium falciparum, ki povzročajo antigeno heterogenost.

saprofit (saprophyte; Saprophyt) je rastlina, ki se prehranjuje z odmrlimi organskimi snovmi. Tudi mikroorganizmi (bakterije, glive), ki povzročajo gnitje odmrlih organskih snovi, zato tudi “gniloživke”. Med njimi je patogena vrsta Clostridium botulinum.

sarkom (sarcoma; Sarcom) je rak vezivnega tkiva; običajno s predpono,. na primer “osteosarkom” in pod.

sarkom-rastni faktor (sarcoma growth factor; Sarkom-Wachstumsfaktor) je še neuveljavljen pojem za skupino polipeptidov, ki jih izločajo sarkom-celice in ki pospešujejo rast tako, da se vežejo na celični površinski receptor. Na tak način postane sarkom-celica neodvisna v pogledu pospeševanja rasti.

sarkomera (sarcomere; Sarcomer) je enota progastih mišic, vsaka je praviloma dolga 2,5 mm in vsebuje aktinske ter miozinske filamente.

sarkosomi (sarcosomes; Sarcosomen) so mitohondriji letalnih mišic pri žuželkah.