A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
S-sar
sat-seg
sek-sem
Sen-shi
Sho-sin
SIV-som
son-spe
spi-spo
spr-sta
ste-str
Stu-Sys

 

 

Sen-shi

Sendai virus povzroča pomembno in zelo razširjeno infekcijo pri laboratorijskih miših. Izolirali so ga najprej na Japonskem. Spada med paramiksoviruse, njegova posebnost pa je v tem, da pospešuje združevanje ali fuzijo celic ter ga prav zaradi tega veliko uporabljajo v te namene. Površino inficiranih celic spremeni tako, da začno kazati težnjo po združevanju. Tako sposobnost kažejo celo virusi, ki jih ubijemo s pomočjo UV žarkov.

senzibiliziran (primed; sensibilisiert) je imunološki pojem, ki pomeni rezultat senzibilizacije, dosežen s kontaktom kompetentnih limfocitov z ustreznim antigenom.

sepiapterin (sepiapterin; Sepiapterin) je pteridinsko barvilo, predhodnik drozopterinov. Pteridin daje na primer rumeno barvo testesom Drosophile.

SER je v angleški literaturi običajna kratica za gladki endoplazemski retikulum (smooth surfaced endoplasmic reticulum).

sericini (sericins; Sericine) so proteini v svili.

serikultura (sericulture; Serikultur) je tujka, ki pomeni gojitev sviloprejke, Bombyx mori, z namenom pridelovanja kokonov in s tem svile.

serinske proteaze (serine proteases; Serin-Proteasen) so skupina homolognih encimov, ki imajo serin kot aktivni center in enak način katalize. To so encimi prebavil (tripsin, himotripsin, elastaza), koaguliranja krvi (trombin), raztapljanja krvnih strdkov (plazmin), vezavo komplementa (C1 proteaza), občutenje bolečine (kalikrein), oplojevanja (encimi akrosomov).

serologija (serology; Serologie) je proučevanje narave, nastajanja in interakcije med antitelesi in antigeni.

serotip (serotype; Serotyp), tudi serovar, pomeni antigeno lastnost neke celice (bakterijske, rdeče krvničke itd.), ki jo ugotovimo s serološkimi postopki.

serotonin (serotonin; Serotonin) je ciklična organska spojina, 5-hidroksitriptamin, ki povzroča, da se gladke mišice hitro krčijo ter povečuje propustnost kapilar. Pomemben je za metabolizem centralnega živčnega sistema. Anafilaktični šok je lahko posledica serotonina, ki ga izločijo trombociti v krvnih kapilarah pljuč. Njegov antagonist je LSD (dietilamin lizerginske kisline).

Sertolijeve celice (Sertoli cells; Sertoli-Zellen) so dolge, stebričaste celice v testesih sesalcev, tesno povezane z razvojem spermatocit in spermatid. Verjetno dajejo primerno mikrookolje za diferenciacijo spermijev in fagocitozo degeneriranih spermijev.

serum (serum; Serum) je tekočina, ki preostane po koagulaciji krvi.

sestavljena himera (aggregation chimera; Chimäre), tudi kimera, nastane pri sesalcih s spajanjem celic dveh embriov. Tako sestavljen *embrio nato prenesejo v uterus *nadomestne matere (rejnice). Beseda ima koren v grški mitologiji (chimaira), ki pomeni najbolj pogosto nestvor z levjo glavo, kozjim trupom in kačjim repom. Glej himera, tudi kimera.

sestavljeno oko (compound eye; Facettenauge) je oko žuželk, ki je sestavljeno iz t. im. faset. Oko Drosophile je sestavljeno iz blizu 800 ommatidij (ommatidium je latinizirana grška beseda omma -oko, + vidion kot pripona = posamično oko).

sestavljen virus (reassortant virus; neukombiniertes Virus) je *virion, sestavljen iz DNK enega virusa in proteina virusa drugega speciesa. Tak hibridni virus je na primer virus, dosežen z genetskim inženiringom, ki ima gene človeške influence in kapsidni protein, ki daje imunost; vsebuje pa tudi gene ptičjega influenca-virusa, ki upočasni njegovo replikacijo.

sestrska skupina (sister group; Schwestergruppe) je hipotetični pojem za genealoško sorodne skupine v monofiletskem taksonu. Nastale naj bi iz skupnega prednika brez udeležbe drugega taksona.

sestrske kromatide (sister chromatids; Schwesterchromatiden) so nukleoproteinske molekule, povezane s *centromero.

S faza (S phase; S-Phase) je pri evkariontih perioda podvajanja kromosomske DNK v interfazi celičnega ciklusa. (Howard in Pelc, 1953).

sferocitoza, (spherocytic anemia; Sphärocytose) je *hemolitična anemija pri ljudeh, za katero so značilni *eritrociti sferične oblike.

sferoplast (spheroplast; Sphäroplast) je okrogla bakterijska celica, pri kateri je celična stena fragmentirana ali samo modificirana, zaradi česar se podolgovata celica spremeni v okroglo kot je *protoplast. (Tulasne in sod., 1959).

sferosom (spherosome; Spherosom) je rastlinska organela, ki odgovarja lizosomu v živalskih celicah. (Danegard, 1919; Perner, 1952).

sfingomielin (sphingomyelin; Sphingomyelin) je molekula, ki spada med sestavine živčnih tulcev. Sfingomieline sestavljajo *sfingozin, fosforilholin in maščobna kislina. Glej glukocerebrozid.

sfingozin (sphingosine; Sphingosin) je dvovalentna aminoalkoholna komponenta sfingolipidov, ki jih je posebej veliko v možganih.

s hibridizacijo preprečena translacija (hybrid arrested translation; durch Hybridbildung verhinderte Translation) je metoda identifikacije cDNK, ki odgovarja neki mRNK, s katero lahko hibridizira in tako prepreči njeno translacijo v in vitro sistemu, v katerem izgine translacijski produkt, kar dokazuje prisotnost te cDNK.

Shetland poni (Shetland Pony; Shetland-Pony) je pasma konj.

shetlandski ovčar (Shetland Sheepdog; Shetland-Schäferhund) je pasma psov.

Shigella dysenteriae je bacil, ki povzroča disenterijo. Mnogi E.coli fagi napadajo ta species. Shigella je sicer rod po Gramu negativnih, asporogenih, negibljivih, paličastih bakterij.

Shine-Dalgarno sekvenca (Shine-Dalgarno sequence; Shine-Dalgarno-Sequenz), tudi “SD sekvenca” ali “S/D boks”, je delna ali celotna mRNK *začetna sekvenca AGGAGG pred AUG startnim kodonom. Je komplementarna sekvenci na 3’ koncu 16S rRNK in zato služi kot mesto pripenjanja na ribosome. Imenuje se po odkriteljih J.Shine in L.Dalgarno (1974).

Shire (Shire; Shire) je angleška pasma konj.

shizofrenija (schizophrenia; Schisophrenie) je vrsta duševne bolezni, ki ima pomembno, veliko heritabiliteto. Prizadene med 1% in 5% človeške populacije. Glede dedovanja (še) ni enotnega mišljenja: Nekateri trdijo, da je avtosomno dominantna lastnost z okrog 25% penetranco; drugi menijo, da je odvisna od velikega števila genov.

shizofrenija simpleks (simple shizophrenia; Schizophrenia simplex) je oblika shizofrenije, za katero je značilna popolna nezainteresiranost pacienta za njegovo okolje, introvertiranost, popolna nedejavnost in nesodelovanje.

shizogonija (schizogony; Schizogonie) je serija hitrih mitoz brez povečevanja celice, kar daje spore, imenovane shizonti.